Moderbolagets förändringar i eget kapital

MSEK

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

Ingående eget kapital 1 januari 2019

1 505

1 611

21 715

24 831

Årets totalresultat

15 137

15 137

Utdelning till aktieägare

–5 331

–5 331

Aktierelaterade ersättningar som regleras med eget kapitalinstrument

97

97

Minskning av säkring optionsprogram

–189

–189

Aktieutdelning säkrat optionsprogram

20

20

Utgående eget kapital 31 december 2019

1 505

1 611

31 449

34 565

 

 

 

 

 

Ingående eget kapital 1 januari 2020

1 505

1 611

31 449

34 565

Årets totalresultat

2 867

2 867

Utdelning till aktieägare

Aktierelaterade ersättningar som regleras med eget kapitalinstrument

34

34

Ökning av säkring optionsprogram

176

176

Överföring av vinstmedel Sandvik Australian Limited Partnership

89

89

Utgående eget kapital 31 december 2020

1 505

1 611

34 615

37 731