Moderbolagets balansräkning

MSEK

Not

2019-12-31

2020-12-31

Tillgångar

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

M9

85

39

Materiella anläggningstillgångar

M10

7 089

3 219

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

Andelar i koncernföretag

M12

42 573

43 544

Fordringar hos koncernföretag

 

11 648

10 469

Finansiella placeringar

 

2

2

Långfristiga fordringar

M13

35

12

Uppskjuten skattefordran

M8

80

81

Summa anläggningstillgångar

 

61 512

57 366

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

Varulager

M14

3 229

676

Kortfristiga fordringar

 

 

 

Kundfordringar

 

798

167

Fordringar hos koncernföretag

 

10 112

5 092

Övriga fordringar

M13

451

415

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

695

619

Likvida medel

 

0

0

Summa omsättningstillgångar

 

15 285

6 969

Summa tillgångar

 

76 797

64 335

MSEK

Not

2019-12-31

2020-12-31

För information om eventualförpliktelser och ställda säkerheter se not M20.

Eget kapital och skulder

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

Aktiekapital

 

1 505

1 505

Reservfond

 

1 611

1 611

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

Balanserad vinst

 

16 312

31 748

Årets resultat

 

15 137

2 867

Summa eget kapital

M15

34 565

37 731

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

Obeskattade reserver

 

3 222

937

Avsättningar

 

 

 

Avsättningar för pensioner

M16

337

303

Övriga avsättningar

M17

433

447

Totalt

 

3 992

1 687

 

 

 

 

Långfristiga räntebärande skulder

 

 

 

Övriga skulder

M18

15 124

11 346

 

 

 

 

Långfristiga icke räntebärande skulder

 

 

 

Övriga skulder

 

245

123

 

 

 

 

Kortfristiga räntebärande skulder

 

 

 

Skulder till kreditinstitut

 

99

Skulder till koncernföretag

 

13 144

7 116

Övriga skulder

 

1 995

3 350

Totalt

 

30 607

21 935

 

 

 

 

Kortfristiga icke räntebärande skulder

 

 

 

Förskott från kunder

 

325

26

Leverantörsskulder

 

1 819

749

Skulder till koncernföretag

 

2 226

609

Skattefordringar

M8

604

11

Övriga skulder

 

291

205

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

M19

2 368

1 383

Totalt

 

7 633

2 982

Summa eget kapital och skulder

 

76 797

64 335