2020 i korthet

Viktiga händelser

  • Coronapandemin påverkade efterfrågan negativt inom flera kundsegment, främst inom flygindustrin och bilindustrin samt inom olja och gas.
  • Sandvik vidtog en rad åtgärder för att kompensera för den minskade efterfrågan, bland annat genom strukturförändringar, kostnadsbesparingar, korttidspermitteringar och uppsägningar.
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens reviderade förslag, att ingen utdelning skulle betalas ut för 2019.
  • Flera förvärv genomfördes, främst relaterade till digitalisering och runda verktyg. Ett avtal tecknades om att förvärva marknadsledaren för säkerhetssystem under jord, DSI Underground.
  • Sandvik stärkte sin strategi för ett ökat fokus på tillväxt. Affärsområdena Sandvik Mining and Rock Technology och Sandvik Machining Solutions omorganiserades.
  • Sandvik beslutade att fortsätta förberedelserna för att dela ut Sandvik Materials Technology till aktieägarna.
  • Sandvik slutförde avyttringen av olje- och gasdelen av Sandvik Drilling and Completions (Varel) och kommunicerade avsikten att avyttra sin verksamhet för mineralprospektering.
  • Sandvik började rapportera på sina hållbarhets-mål i anslutning till kvartalsrapporteringen.
  • Olycksfrekvensen (TRIFR) minskade till 3,2 (3,8). Två tragiska dödsfall på arbetsplatsen visar dock vikten av ett ständigt fokus på säkerhet.
  • Sandvik blev återigen inkluderat i Dow Jones Sustainability Index.
Nyckeltal, kvarvarande verksamhet

 

2019

2020

1)

Justerat för jämförelsestörande poster, se Utveckling inom affärsområden.

2)

Olycksfall med frånvaro per miljon arbetade timmar.

3)

Totala antalet registrerbara olycksfall per miljon arbetade timmar.

4)

Omräknat till heltidstjänster.

Orderingång, MSEK

104 075

86 287

Intäkter, MSEK

103 238

86 404

Rörelseresultat, MSEK

13 386

11 216

Rörelsemarginal, %

13,0

13,0

Justerat rörelseresultat, MSEK1)

19 219

14 563

Justerad rörelsemarginal, %1)

18,6

16,9

Fritt operativt kassaflöde, MSEK

17 745

16 425

Avkastning på sysselsatt kapital, %

15,2

13,3

Vinst per aktie, SEK

6,97

6,99

Justerad vinst per aktie, SEK1)

11,12

8,64

Nettoskuldsättningsgrad

0,18

0,04

Olycksfallsfrekvens, LTIFR2)

1,5

1,4

Total olycksfallsfrekvens, TRIFR3)

3,8

3,2

Antal anställda4)

40 235

37 125

Andel kvinnor, %

19,6

19,6

Intäkter och orderingång, MSEK

Intäkter och orderingång, MSEK (stapeldiagram)

Rörelseresultat, MSEK
och rörelsemarginal, %

Rörelseresultat, MSEK och rörelsemarginal, % (stapeldiagram)

LTIFR och TRIFR

LTIFR och TRIFR (stapeldiagram)

Intäkter per kundsegment

Intäkter per kundsegment (tårtdiagram)

Intäkter per marknadsområde

Intäkter per marknadsområde (tårtdiagram)

Index

Sandvik är inkluderat i flera prestigefyllda hållbarhetsindex och har undertecknat FN:s Global Compact (UNGC).

Dow Jones Sustainability Indices, ETHIBEL Sustainability Indices, FTSE4Good, CDP Discloser 2020, UN Global Compact (logos)