Mål och måluppfyllelse

Sandvik har långsiktiga, finansiella mål med fokus på tillväxt, lönsamhet, utdelning och en stark finansiell ställning. Våra hållbarhetsmål för 2030 har fokus på cirkularitet, klimat, människor och etik.

Finansiella mål

Tillväxt1)

≥5 %

Mål: En tillväxt om minst 5 procent över en konjunkturcykel (här definierat som 2016–2020), organiskt och via förvärv.

Resultat 2020

0 %

Tillväxten 2016–2020 var 0 procent. Under 2020 var den organiska tillväxten –11 procent till följd av nedgången relaterad till coronapandemin.

Outcome: revenue growth (bar chart)

Lägsta rörelsemarginal

≥16 %

Mål: En lägsta rörelsemarginal om 16 procent (rullande tolv månader), justerad för jämförelsestörande poster och metallpriseffekter.

Resultat 2020

17 %

Rörelsemarginalen, justerad för jämförelsestörande poster och metallpriser, uppgick till 17 procent 2020. Rörelsemarginalen uppgick till 13, 16, 18 och 18 procent under 2016, 2017, 2018 respektive 2019.

Outcome: EBIT margin (bar chart)

Utdelningskvot1)

50 %

Mål: En utdelningskvot om 50 procent av vinst per aktie, justerad för jämförelsestörande poster, över en konjunkturcykel.

Resultat 2020

45 %

Den genomsnittliga utdelningskvoten uppgick till 45 procent 2016–2020. Sandviks starka resultat under 2020 resulterade i en föreslagen utdelning om 8 miljarder kronor (0), vilket motsvarar en utdelningskvot om 75 procent.

Outcome: average payout ratio (bar chart)

Nettoskuldsättningsgrad

<0,5

Mål: En nettoskuldsättningsgrad understigande 0,5.

Resultat 2020

0,0

Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,04 vilket innebar att målet uppnåddes.

Outcome: net debt to equity ratio (line chart)

1) Målen för tillväxt och utdelning avser utveckling över en konjunkturcykel vilket här har definierats som 2016–2020.

Hållbarhetsmål

Vi har hållbarhetsmål för 2030 inom fyra områden och för att följa våra framsteg rapporterar vi ett antal nyckeltal för den egna verksamheten. Utöver vår egen verksamhet arbetar vi även tillsammans med kunder och leverantörer för att uppfylla målen.

Cirkularitet

71 kiloton

Mål: Vårt mål är att minska vårt avfall till 38,8 kiloton1) fram till år 2030, en minskning om 50 procent. För att vara i linje med detta mål bör vi ha minskat avfallet till 71 kiloton år 2020.

Resultat 2020

71 kiloton

Vi minskade vårt avfall med 18 procent till 71 kiloton, främst till följd av minskade produktionsvolymer. I siffrorna ingår inte avfallsdammar från vår gruvdrift och slagg från vår ståltillverkning, vilka utgör mer än 80 procent av det totala avfallet, eftersom våra möjligheter att påverka dessa är begränsade.

Outcome: average payout ratio (bar chart)

Klimat

304 kiloton

Mål: Vårt mål är att minska våra CO2-utsläpp till 166 kiloton1) fram till år 2030, en minskning om 50 procent. För att vara i linje med detta mål bör vi ha minskat CO2-utsläppen till 304 kiloton år 2020.

Resultat 2020

266 kiloton

CO2-utsläppen minskade med 17 procent, främst på grund av minskad aktivitet till följd av coronapandemin. Produktionen stoppades i Indien under andra kvartalet och antalet resor minskades till ett minimum.


Outcome: average payout ratio (bar chart)

Människan i fokus

4,2

Mål: Vårt mål är att minska vår totala olycksfrekvens (TRIFR) till 2,31) fram till år 2030, en minskning om 50 procent. För att vara i linje med detta mål bör vi ha minskat TRIFR till 4,2 år 2020.

Resultat 2020

3,2

Antalet skador som rapporterades under året (133) och den totala olycksfrekvensen TRIFR (3,2) var den lägsta någonsin för Sandvik. Dessvärre rapporterades två dödsfall i arbetet, de första sedan 2015.

Outcome: average payout ratio (bar chart)

Fair play

18,6 %

Mål: Vårt mål är att öka andelen kvinnor på chefspositioner till en tredjedel fram till år 2030. Vårt mål för 2020 var 18,6 procent kvinnliga chefer.

Resultat 2020

18,5 %

Andelen kvinnliga chefer ökade till en ny högsta nivå i slutet av året, 18,5 procent. I vår plan ingår att accelerera ökningstakten av andelen kvinnliga chefer under kommande år, vilket är nödvändigt för att uppnå 2030-målet.

Outcome: average payout ratio (bar chart)

Baslinjen för våra hållbarhetsmål är det genomsnittliga resultatet under åren 2016–2018. Den prickade linjen är en indikering på hur bra vi ligger till i jämförelse med 2030-målen. Den totala olycksfrekvensen och CO2-utsläppen överträffar vad som krävs för uppnå målen medan avfall ligger i linje med och andelen kvinnliga chefer under vad som erfordras.

1) Målen justeras för strukturförändringar.