Översikt

Aktien

Under 2020 steg aktiekursen med 10,2 procent samtidigt som OMXS30-index på Nasdaq Stockholm steg med 5,8 procent.

Sandviks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Vid utgången av 2020 handlades aktien till 201,3 kronor, motsvarande ett börsvärde om 253 miljarder kronor. Det innebar att Sandvik var det 11:e (10) värdemässigt största företaget på Nasdaq Stockholm.

Handeln i aktien

Under 2020 omsattes sammanlagt 2,3 (0,8) miljarder aktier till ett värde av 382 (125) miljarder kronor. Omsättningen av Sandvik-aktier på Nasdaq Stockholm stod för 52 (31) procent av den totala omsättningen. Andra marknader som BATS Chi-X, Turquoise etc. stod för 48 (69) procent. I USA kan Sandvik-aktien handlas genom depåbevis (American Depositary Receipts, ADR), en process som hanteras av Deutsche Bank Trust Company Americas. Under 2020 omsattes i genomsnitt 72 168 (36 450) depåbevis per dag. Vid slutet av 2020 fanns 14 828 937 (4 192 508) ADRs utestående.

Utdelning och totalavkastning

Förslag till utdelning, kronor

Ordinarie + Extra

4,50 + 2,00

Vårt mål är att utdelningen ska uppgå till åtminstone 50 procent av det justerade resultatet per aktie över en konjunkturcykel. Styrelsen har till årsstämman 2021 föreslagit en utdelning om 4,50 (0) kronor per aktie och en extra utdelning om 2,00 kronor per aktie. Det motsvarar cirka 8,2 (0) miljarder kronor och en direktavkastning på 3,2 procent baserat på kursen vid årets slut och 75 procent av justerad vinst per aktie för Sandvik-koncernen totalt. Utdelningen sker i en utbetalning, förutsatt att årsstämman godkänner förslaget.

Aktiekapital

Antalet Sandvik-aktier uppgår till 1 254 385 923. Varje aktie har ett nominellt värde om 1,2 kronor och aktiekapitalet uppgår till 1 505 263 108 kronor. Sandviks aktiekapital utgörs av ett aktieslag där varje aktie har samma röstvärde och ger samma rätt till utdelning. Sandvik äger inga egna aktier och senast nya aktier gavs ut var 2012 i samband med förvärvet av utestående aktier i Seco Tools.

Bemyndigande rörande förvärv av bolagets egna aktier

Årsstämman 2020 beslutade bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av Sandvik-aktier vid ett eller flera tillfällen till ett sådant antal att bolaget innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att löpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

Hållbarhetsindex

Sandvik ingår i ett antal hållbarhetsindex, som Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good och Ethibel Excellence Europe. Det är internationella index som analyserar globala företag som bedriver ansvarsfullt företagande. Att Sandvik ingår i dessa index bekräftar att koncernen bedriver affärsverksamheten på ett hållbart sätt.

Ägare

Under 2020 ökade antalet aktieägare till 106 289 (100 768). Det finns aktieägare i 77 länder och andelen aktieägare utanför Sverige uppgick till 43 (39) procent vid årets slut. De tio största enskilda aktieägarna innehade 37 procent av aktiekapitalet vid samma tidpunkt. Personer i Sandviks koncernledning ägde den 31 december 2020 sammanlagt 109 720 aktier i Sandvik medan Sandviks styrelseledamöter ägde 322 229 aktier (inklusive suppleanter, exklusive verkställande direktören). Totalt motsvarade koncernledningens och styrelsens innehav 0,03 procent av kapital och rösträtter.

Sandvik-aktien, fem års utveckling

Sandvik-aktien, fem års utveckling (linjediagram)

Ägarfördelning per land, 31 december 2020

Ägarfördelning per land, 31 december 2020 (tårtdiagram)

Antal aktieägare, 31 december 2016–2020

Antal aktieägare, 31 december 2016-2020 (stapeldiagram)
Nyckeltal

 

2019

2020

1)

Föreslagen utdelning.

Källa: Monitor by Modular Finance AB. Sammanställd och behandlad data från Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen med flera.

Antal aktier vid årets slut (miljoner)

1 254

1 254

Börsvärde vid årets slut (miljarder)

229

253

Antal aktieägare

100 768

106 289

Aktiekurs vid årets slut, SEK

182,7

201,3

Resultat per aktie efter utspädning, SEK (koncernen)

6,79

6,95

Justerat resultat per aktie, SEK (koncernen)

10,96

8,61

P/E-tal vid årets slut

26,9

28,9

Kursförändring under året, %

+45

+10

Ordinarie utdelning, kr/aktie

6,501)

Utdelning/justerat resultat per aktie, %

751)

Totalavkastning (aktieutveckling + utdelning), %

47

13

Andel aktier i Sverige, %

61

57

Andel aktier ägda av de 10 största ägargrupperna, %

39

37

De tio största aktieägargrupperna

31 december, %

2019

2020

Källa: Monitor by Modular Finance AB. Sammanställd och behandlad data från Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen med flera.

AB Industrivärden

12,4

12,5

Alecta Pensionsförsäkring

6,6

5,1

Swedbank Robur Fonder

4,4

3,4

BlackRock

2,8

2,9

Vanguard

2,5

2,6

L E Lundbergföretagen AB

2,4

2,4

AMF Försäkring och Fonder

2,6

2,3

SEB Investment Management

2,3

2,2

Norges Bank

1,8

1,7

Handelsbanken Fonder

1,1

1,5