Sandvik som investering

Vi har fortsatt att växa med vårt erbjudande om produktivitet och hållbarhet baserat på mer än 150 års ledande kunskap om material och tillämpningar. Vi är fortsatt relevanta genom att bidra till omvärlden med ingenjörskap, expandera vår kärnkompetens och addera digital teknik, vilket gör att vi kan bredda vårt kunderbjudande.

Vår marknadsledande position och våra starka kundrelationer kombinerat med en decentraliserad organisation är möjliggörare för att snabbare agera på förändrade marknadstrender och kundbehov.

Vår decentraliserade affärsmodell gör oss mer flexibla, minskar resultatsvängningarna och ökar förutsägbarheten i en cyklisk värld. Vår uthålliga lönsamhet och starka balansräkning utgör en solid plattform från vilken vi kan ta vara på intressanta tillväxtmöjligheter.

Kombinera kärnkompetens med nya teknologier

Kombinera kärnkompetens med nya teknologier (grafisk)

Ledande position baserad på expertkunskap

Ledande position baserad på expertkunskap (grafisk)

Marknadsledande positioner – kundens förstaval

 • Genom att erbjuda kunder produkter och tjänster som förbättrar deras hållbarhet säkrar vi våra marknadsledande positioner och bibehåller värdebaserad prissättning
 • Strategiska och långsiktiga kundrelationer kombinerat med en decentraliserad beslutsmodell möjliggör att vi kan anpassa oss snabbare efter nuvarande och framtida behov
 • Cirka 4 procent av årsintäkterna investeras i FoU för att garantera ett ledande produkterbjudande
 • Höga ingångsbarriärer till följd av en teknologiskt ledande position, kapitalintensitet och materialkunskap

Stark finansiell ställning möjliggör skifte mot tillväxt

 • En solid balansräkning, starkt kassaflöde och en nettokassa
 • Tillväxtmål om minst 5 procent över en konjunkturcykel från organisk och förvärvad tillväxt
 • CAPEX om <4 miljarder kronor/år
 • Investeringar i produktinnovationer samt digitalisering och automatisering
 • Förvärv ska bredda vårt värdeskapande kunderbjudande, leda digitalisering och automatisering samt expandera till snabbare växande marknader

Flexibla genom affärscykeln – goda finansiella resultat

 • Bevisad motståndskraft i lågkonjunkturer
 • Snabb anpassning genom stukturella och volymbaserade kostnadsbesparingsprogram
 • Stark justerad rörelsemarginal, exklusive jämförelsestörande poster samt metallpriseffekter, om 17,1 procent under 2020, överträffade marginalmålet om 16,0 procent, trots väsentliga volymminskningar
 • Fortsatt arbete för att förbättra kostnadsstrukturer och operationell effektivitet

Aktieägarna belönas

Aktieägarna belönas

Aktieägarna belönas (stapeldiagram)
 • Ansvarsfull och värdeskapande kapitalallokering
 • Mål om en utdelningskvot om 50 procent över en konjunkturcykel
 • Genomsnitt över senaste tio åren: En utdelningskvot om 66 procent 3 procents direktavkastning
 • Under 2020 beslutade styrelsen att fortsätta förberedelserna för en separat notering av Sandvik Materials Technology1)

1) Förutsätter aktieägarnas godkännande under 2022 och att omständigheterna bedöms vara rätt vid tillfället.