Årsstämma

Årsstämma kommer att hållas tisdagen den 27 april 2021.

På grund av covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning före stämman.

Aktieägare som vill delta i stämman genom poströstning ska:

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 19 april 2021,
  • dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget genom att avge sin poströst så att denna är Computershare AB tillhanda senast måndagen den 26 april 2021.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken måndagen den 19 april 2021. Observera att förfarandet också gäller beträffande aktier som ligger på banks aktieägardepå och vissa investeringssparkonton (ISK). Sådan rösträttsregistrering begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 21 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Ytterligare information om poströstningsförfarandet kommer att framgå av kallelsen till stämman och finnas tillgänglig på bolagets hemsida, home.sandvik.

Utdelning

Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 ska besluta om utdelning med 6,50 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås torsdagen den 29 april 2021. Om förslaget antas av årsstämman beräknas utdelningen betalas ut tisdagen den 4 maj 2021. Utdelningen skickas till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken eller i särskild förteckning över panthavare med flera. För att underlätta utdelningsredovisningen bör aktieägare som ändrat adress meddela detta till sin bank i god tid före avstämningsdagen.

Årsredovisning

Årsredovisningen är tillgänglig på home.sandvik, där den även kan beställas i tryckt form.