Verksamheten 2018

Stabilitet, lönsamhet, tillväxt

2018 var ett mycket bra år för affärsområdet, med förbättrad lönsamhet för alla våra verksamhetsgrenar. Vi fortsatte att expandera verksamheten organiskt och via förvärv. I juli förvärvades Inrock, en privatägd leverantör av bergborrverktyg och tjänster för styrd horisontell borrning (HDD) med huvudkontor i Houston, USA. Inrock är marknadsledande inom bergborrar för pilothål, hålöppnare, styrsystem, tillbehör och tjänster inom premiumsegmentet för maxiriggar inom HDD. Genom förvärvet kunde vi expandera vårt utbud inom detta segment.

Effektivitet och ständiga förbättringar

Under året fokuserade vi inte bara på att öka effektiviteten för våra kunder, utan även på vår interna effektivitet. Kostnadskontroll prioriterades högt och vi fortsatte göra våra interna processer och struktur mer effektiva, samtidigt som vi arbetade på ett decentraliserat sätt med beslutsfattande närmare kunderna. Vi lyckades öka produktionen och hålla jämna steg med marknadens efterfrågan.

2018 i siffror

Intäkter: 42 772 miljoner SEK (36 495) med 15,4 % organisk tillväxt
Rörelseresultat: 7 380 miljoner SEK (5 724)
Rörelsemarginal: 17,3 % (15,7)
Avkastning på sysselsatt kapital: 29,4 % (25,3)
Medarbetare: 15 462 (15 1692))
Könsfördelning: Män 84 %, Kvinnor 16 %
Chef: Lars Engström
Olycksfallsfrekvens (LTIFR): 1,0 (1,0)
Total olycksfrekvens (TRIFR): 4,0 (3,8)
Uppskattad marknadsstorlek: 305 miljarder SEK

Intäkter per råvara1)

Sandvik Mining and Rock Technology: Intäkter per råvara (pie chart)

Intäkter per marknadsområde

Sandvik Mining and Rock Technology: Intäkter per marknadsområde (pie chart)

1) Endast gruvrelaterade intäkter, motsvarande 76 procent av de totala intäkterna.

2) Antal anställda justerat för jämförelsestörande poster till följd av interna reallokeringar.

Kvinnlig arbetare (photo)
Maria Nehvonen arbetar som operatör vid divisionen Rock Tools i Sandviken.

Hållbara affärer

Sandvik Mining and Rock Technology fortsätter att investera i utveckling av produkter som gör våra kunders arbetsplatser hälsosammare och säkrare. Till exempel minskar vi dieselanvändningen genom att elektrifiera vår utrustning. Vi använder motorer med låga utsläpp i vår fordonsflotta. Det bidrar till att minska skadliga avgaser, särskilt i slutna utrymmen där många av våra kunder arbetar.

I den egna verksamheten strävar Sandvik Mining and Rock Technology efter att använda material och resurser mer effektivt och att minska koldioxidutsläppen. Vi väljer i större utsträckning återanvändbara förpackningstyper och lättare förpackningar för reservdelar. Återvinning prioriteras och vi är för närvarande det enda gruvrelaterade företaget som återvinner både stål och hårdmetall. Vi fortsätter att återvinna förbrukningsmaterial som bergborrverktyg genom globala återvinningsprogram hos våra kunder. Under 2018 resulterade våra återvinningsprogram för bergborrverktyg i en återvinning av cirka 40 procent av alla sålda bergborrverktyg.

Vår ambition är att minska vårt klimatavtryck vid transport och vi undersöker alternativa leveranssätt och affärsmodeller för ökad effektivitet och färre flygtransporter.

Vägen framåt

Sandvik Mining and Rock Technology har ett bra utgångsläge för expansion, via organisk tillväxt och förvärv inom valda områden, särskilt relaterade till vårt utbud inom digitalisering och elektrifiering. Fokus kommer fortsatt ligga på möjligheter inom eftermarknaden, där vi har kartlagt vår befintliga kundbas och nu kan vara mer proaktiva i att hjälpa våra kunder med förebyggande underhåll, beställning av reservdelar och andra datarelaterade tjänster. Vi kommer att fortsätta förbättra vår kapitaleffektivitet och finjustera organisationen så att den blir ännu mer effektiv.