Styrelsens utskott

Utskottens arbetsuppgifter och arbetsordning fastställs av styrelsen i skriftliga instruktioner. Utskottens huvudsakliga uppgift är att bereda ärenden som föreläggs styrelsen för beslut.

Ersättningsutskottet

Under 2018 utgjordes ersättningsutskottets ledamöter av Johan Molin (ordförande i utskottet), Johan Karlström och Lars Westerberg. Ersättningsutskottet har bland annat de uppgifter som framgår av Koden, vilket innefattar beredande av förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt förslag till långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

Ersättningar till och anställningsvillkor för verkställande direktören beslutas av styrelsen baserat på ersättningsutskottets rekommendation. Ersättningar till koncernledningen beslutas av verkställande direktören efter samråd med ersättningsutskottet.

För riktlinjer, ersättningar och andra förmåner till koncernledningen, se Förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt not 3.5.

Ersättningsutskottet sammanträdde under 2018 vid två tillfällen.

Revisionsutskottet

Under 2018 utgjordes revisionsutskottets ledamöter av Claes Boustedt (ordförande i utskottet), Helena Stjernholm och Lars Westerberg. Områden som revisionsutskottet behandlade avsåg främst:

  • Övervakning av den finansiella rapporteringen och säkerställande av dess tillförlitlighet
  • Effektiviteten vad gäller systemet för intern kontroll och intern revision
  • Planering, omfattning och uppföljning av årets interna och externa revision, med särskild fokus på bytet av revisionsbolag som beslutade av årsstämman 2018
  • Biträde till valberedningen med avseende på förslaget till revisor
  • Övervakning av den externa revisorns opartiskhet och självständighet gentemot bolaget, innefattande den utsträckning till vilken revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision
  • Koncernens systematiska processer för övergripande riskhantering samt ärenden innefattande mer detaljerad riskhantering inklusive legala tvister, regelefterlevnad, företagsutredningar, IT-säkerhet, redovisningsregler, skatter, finansverksamhet, försäkringsskydd och pensionsfrågor
  • Utvecklingen och effektiviteten vad gäller processer för regelefterlevnad, med särskild fokus på utrullningen av processerna för hantering av GDPR
  • Sandviks uppförandekod, vissa specifika ärenden hanterade via SpeakUp, Sandviks globala visselblåsarsystem, och den övergripande effektiviteten av systemet
  • Sandviks hållbarhetsstrategi och väsentlighetsanalys

Revisionsutskottet sammanträdde under 2018 vid fem tillfällen. Sandviks externa revisor och företrädare för företagsledningen deltog vid dessa sammanträden.

Utskottet för förvärv och avyttringar

Utskottet för förvärv och avyttringar etablerades i april 2018 för att åstadkomma en bättre process vid förberedandet av betydande eller strategiskt viktiga förvärv och avyttringar för beslut av styrelsen. Utskottet består för närvarande av Johan Molin (utskottets ordförande), Claes Boustedt och Helena Stjernholm. Utskottet sammanträder ad hoc, på begäran av VD och koncernchefen i samråd med styrelseordföranden.

Utskottet för förvärv och avyttringar sammanträdde under 2018 vid två tillfällen och granskade ärenden rörande strategiskt viktiga förvärv som senare avrapporterades till styrelsen.