The Sandvik way

Sandviks ramverk för bolagsstyrning, The Sandvik Way, implementerar dessa externa regler och innehåller även interna regler och principer för bolagsstyrning som gäller specifikt inom Sandvik. Det baseras på fyra nivåer, som framgår av modellen nedan, och beskriver hur gemensamma arbetssätt har införts inom hela organisationen.

Tillsyn och inriktning

Denna nivå beskriver hur koncernen styrs och vägleds från toppen. Styrelsen, som utses av bolagsstämman, fastställer koncernens strategiska inriktning. Verkställande direktören verkställer denna genom koncernledningen vars medlemmar leder och övervakar koncernens verksamhet. Det huvudsakliga operativa ansvaret inom koncernen ligger hos affärsområdena och divisionerna, med koncernfunktioner som ansvarar för funktionella policyer och processer som stödjer affärsverksamheten. Denna bolagsstyrningsrapport fokuserar huvudsakligen på denna nivå.

Företagskultur och värdeskapande strukturer

Denna nivå beskriver de krav och ambitioner som ligger till grund för vår verksamhet. Vår affärsfilosofi formas av vår vision att överträffa, vägleds av våra kärnvärden (Customer Focus, Innovation, Fair Play och Passion to Win), omsätts i de beteenden vi föreskriver i uppförandekoden och drivs av de egenskaper som framgår av Sandviks ledarskapsmodell.

Operativa systemet

Det operativa systemet i The Sandvik Way är kärnan i det dagliga arbetet inom Sandvik-koncernen. Det innehåller information och arbetssätt för hela Sandvik-koncernen beträffande strategisk planering, riskhantering, intern kontroll och regelefterlevnad, liksom Sandviks övervakande aktiviteter som måluppföljning och egenutvärdering avseende organisationens regelefterlevnad. Det är också här våra koncerngemensamma policyer och procedurer samlas.

Styrning av affärsområden

Medan de tre översta nivåerna av The Sandvik Way fastställer det koncernövergripande arbetssätt som ska tillämpas inom affärsområdena, divisionerna och koncernfunktionerna, har affärsområdena och divisionerna egna skräddarsydda system för bolagsstyrning baserade på The Sandvik Way.

The Sandvik way

The Sandvik way (graphic)