Moderbolagets förändringar i eget kapital

MSEK

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

Ingående eget kapital 31 december 2017

1 505

1 611

26 286

29 402

Årets totalresultat

882

882

Utdelning till aktieägare

–3 449

–3 449

Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument

107

107

Minskning av säkring optionsprogram 2011–2014

–39

–39

Betalningar vid lösen av optionsprogram 2012 och 2013

258

258

Aktieutdelning säkrat optionsprogram 2011

18

18

Utgående eget kapital 31 december 2017

1 505

1 611

24 063

27 179

 

 

 

 

 

Årets totalresultat

1 735

1 735

Justering avseende IFRS 9

–2

–2

Utdelning till aktieägare

–4 390

–4 390

Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument

151

151

Minskning av säkring optionsprogram

137

137

Betalningar vid lösen av optionsprogram 2013

1

1

Aktieutdelning säkrat optionsprogram

20

20

Utgående eget kapital 31 december 2018

1 505

1 611

21 715

24 831