Not 9. Finansnetto

Koncernen

2017

2018

Ränteintäkter

207

281

Utdelningar

25

15

Andra placeringar inklusive derivat

 

 

Netto värdeförändringar vid omvärdering av finansiella tillgångar/skulder

134

43

Netto valutakursförändringar

Andra finansiella intäkter

15

35

Finansiella intäkter

381

374

 

 

 

Räntekostnader

–1 377

–1 081

Andra placeringar inklusive derivat

 

 

Netto värdeförändringar vid omvärdering av finansiella tillgångar/skulder

–41

–15

Netto valutakursförändringar

–9

–6

Andra finansiella kostnader

–34

–59

Finansiella kostnader

–1 462

–1 161

Finansnetto

–1 080

–788

Ränteintäkter/räntekostnader för de finansiella tillgångar och skulder som inte värderats till verkligt värde via resultaträkningen uppgår till –801 MSEK (–1 157). Resultateffekten under 2018 från värderingen av säkrad post uppgick till 0 MSEK (–4) medan säkringsinstrument för verkligtvärdesäkringar uppgick till 0 MSEK (4). Ingen ineffektivitet i kassaflödessäkringarna har påverkat årets resultat (0). För vidare information om värderingsprinciper för finansiella instrument, se not 27.

 

Resultat från andelar i koncernföretag

Resultat från andelar i intresseföretag

 

 

 

 

 

Moderbolaget

2017

2018

2017

2018

1)

Inkluderar vinst vid avyttring av aktier i Sandvik Process Systems AB.

2)

Inkluderar förlust vid koncernintern avyttring av aktier i dotterbolag.

Utdelning, netto efter skatt

1 072

3 129

5

Koncernbidrag, lämnade/erhållna

–3 955

3 072

Realisationsresultat vid avyttringar av andelar

2 3441)

–1 8242)

72

0

Nedskrivningar

–167

–13

Återförda nedskrivningar

Totalt

–706

4 364

77

0

 

Ränteintäkter och liknande resultatposter

 

 

 

Moderbolaget

2017

2018

Ränteintäkter, koncernföretag

631

491

Ränteintäkter, övriga

0

0

Derivat, koncernföretag

139

50

Övrigt

Totalt

770

541

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

 

 

Moderbolaget

2017

2018

Räntekostnader, koncernföretag

–451

–301

Räntekostnader, övriga

–543

–550

Derivat, koncernföretag

5

–238

Övrigt

–15

–28

Totalt

–1 004

–1 117