Finansiella nyckeltal, koncernen totalt

Utveckling per affärsområde, koncernen totalt

 

Intäkter

 

Rörelseresultat och rörelsemarginal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

2017

2018

 

2016

2017

2018

 

MSEK

MSEK

MSEK

 

MSEK

%

MSEK

%

MSEK

%

Sandvik Machining Solutions

32 852

35 777

40 343

 

6 970

21

8 413

24

9 872

24

Sandvik Mining and Rock Technology

31 093

36 495

42 772

 

3 206

10

5 724

16

7 380

17

Sandvik Materials Technology

12 931

13 618

15 111

 

1 115

9

277

2

1 391

9

Other Operations

4 655

4 937

1 846

 

545

12

4 433

90

731

40

Avvecklad verksamhet

2 877

3 078

852

 

–1 361

–47

–62

–2

–552

–65

Finansiella nyckeltal, koncernen totalt

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1)

Jämförelsetalen från och med 2011 justerade på grund av förändrade redovisningsprinciper.

2)

Jämförelsetalen från och med 2011 justerade på grund av förändrad definition. För definitioner, se sid Definitioner.

3)

Nettoskulden inkluderar från och med 2012 nettopensionsskulden.

Intäkter, MSEK

71 937

82 654

94 084

98 529

87 328

88 821

90 822

84 430

93 906

100 924

Förändring %

–22

+15

+14

+5

–11

+2

+2

–7

+11

+7

varav organisk, %

–30

+17

+20

+5

–7

–2

–6

–6

+10

+11

varav struktur, %

0

+1

0

0

0

+2

0

0

0

–6

varav valuta, %

+10

–2

–5

0

–5

+2

+8

–1

+1

+2

Rörelseresultat, MSEK

–1 412

11 029

10 148

13 490

8 638

10 120

6 062

9 657

18 011

18 137

% av intäkter

–2

13

11

14

10

11

7

11

19

18

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, MSEK

–3 472

9 412

8 179

11 516

6 753

8 264

4 059

7 996

16 940

17 349

% av intäkter

–5

11

9

12

8

9

4

9

18

17

Årets koncernresultat, MSEK

–2 596

6 943

5 861

8 107

5 008

5 992

2 194

5 468

13 160

12 704

Eget kapital1), MSEK

29 957

33 813

31 264

32 536

33 610

36 672

34 060

39 290

48 722

58 518

Soliditet1), %

33

38

32

31

36

34

34

38

46

49

Nettoskuldsättningsgrad2,3), ggr

1,0

0,7

0,7

0,8

0,9

1,0

1,0

0,7

0,3

0,2

Kapitalomsättningshastighet2), %

73

92

100

97

89

89

86

83

90

89

Likvida medel, MSEK

7 506

4 783

5 592

13 829

5 076

6 327

6 376

8 818

12 724

18 089

Avkastning på totalt eget kapital1), %

–7,9

22,1

18,5

25,3

15,3

17,4

6,2

15,2

31,3

23,3

Avkastning på sysselsatt kapital1), %

–1,3

17,4

16,0

19,8

12,6

13,4

7,9

12,9

23,8

22,0

Investeringar i anläggningar, MSEK

4 006

3 378

4 994

4 820

4 185

4 703

4 161

3 691

3 578

3 984

Investeringar totalt, MSEK

6 161

4 493

5 332

4 859

4 674

7 537

4 168

3 722

3 578

8 615

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK

11 792

12 149

7 764

11 892

5 133

9 515

11 952

12 032

14 286

14 914

Kassaflöde, MSEK

2 471

–2 642

907

8 450

–8 656

1 039

79

2 288

3 963

5 382

Antal medarbetare, 31 december

44 355

47 064

50 030

48 742

47 338

47 318

45 808

43 732

43 024

41 705

Data per aktie
(Alla historiska belopp är omräknade med hänsyn till splitt 5:1).

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1)

Årets resultat per aktie.

2)

Årets resultat per aktie efter utspädning av utestående konvertibelprogram.

3)

Jämförelsetalen från och med 2011 justerade på grund av förändrade redovisningsprinciper.

4)

Utdelning dividerad med börskursen vid årets slut.

5)

Utdelning dividerad med resultat per aktie.

6)

Börskursen vid årets slut i relation till resultat per aktie.

7)

Börskursen vid årets slut i procent av eget kapital per aktie.

Kompletterande definitioner, se Definitioner.

Resultat1)

–2,24

5,59

4,63

6,51

4,0

4,79

1,79

4,39

10,50

10,14

Resultat efter utspädning2)

–2,24

5,59

4,63

6,51

4,0

4,79

1,79

4,39

10,49

10,11

Eget kapital3)

24,4

27,5

25,2

25,9

26,7

29,1

27,1

31,2

38,8

46,7

Utdelning (2017 enligt förslag)

1,00

3,00

3,25

3,50

3,50

3,50

2,50

2,75

3,50

4,25

Direktavkastning4), %

1,2

2,3

3,8

3,4

3,9

4,6

3,4

2,4

2,4

3,4

Utdelningsandel5), %

54

70

54

88

73

140

63

33

42

Börskurser, Sandvik-aktien, årshögsta

90

133

135

107

108

97

107

116

153,9

165,3

årslägsta

41

76

73

82

79

74

68

65

113,5

123,1

vid årets slut

86

131

84

103,50

90,70

76,40

74,05

112,70

143,7

126,4

Antal aktier vid årets slut, miljoner

1 186,3

1 186,3

1 186,3

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

Genomsnitt antal aktier (miljoner)

1 186,3

1 186,3

1 186,3

1 245,9

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

P/E tal6)

23,5

18,2

15,9

22,7

15,9

41,4

25,7

13,7

12,5

Börskurs i % av eget kapital2,7)

352

476

333

400

340

261

273

361

370

271