Hållbarhetsstyrning

Sandvik analyserar och hanterar risker och möjligheter med utgångspunkt från sin hållbarhetsstrategi, uppförandekod och uppförandekod för leverantörer. Koncernledningen beslutar om målsättningar för materiella områden för att effektivt hantera riskerna och ta vara på möjligheterna.

Koncernledningen beslutar om Sandviks hållbarhetsstrategi och affärsområdena ansvarar för implementering och uppföljning. Affärsområdena ansvarar även för granskning och hantering av hållbarhetsrisker i verksamheten.

Hållbarhetsfunktionen hanterar Sandviks övergripande hållbarhetsstrategi och stöttar affärsområdena. Under året har ett nytt Sustainable Business Council bildats. Rådet består av representanter från de tre affärsområdena och koncernfunktioner som Human Resources, Miljö, Hälsa och Säkerhet samt Regelefterlevnad.

Styrelsen antar uppförandekoden och varje affärsområde är ansvarigt för att garantera regelefterlevnaden. Samtliga styrelsemedlemmar och medlemmar av koncernledningen har utbildatas i Sandviks uppförandekod, inklusive antikorruption. 94 procent av medarbetarna har utbildats i uppförandekoden. Medarbetare och andra intressenter uppmuntras att rapportera avvikelser eller brott mot Sandviks uppförandekod genom Speak Up-systemet. Det möjliggör snabb upptäckt av risker och snabba korrigerande åtgärder. Hållbarhetsarbetet utvärderas även utifrån målutfall (se Hållbarhetsmål: vårt erbjudande och vår verksamhet) och externa rankningar. Nyckeltal konsolideras och rapporteras för uppföljning av mål på koncern-och affärsområdesnivå. Varje år utvärderar vi vår insats och sätter mål och fokusaktiviteter för kommande år.

Hantering av väsentliga områden

Regelefterlevnad

Arbetet med regelefterlevnad omfattar fyra områden: Antikorruptionsarbete, handelsrättsliga regler, konkurrensrättsliga regler samt hantering av personuppgifter. Det huvudsakliga syftet är att säkra en väl fungerande struktur med kontroll över Sandviks internationella verksamhet samt att hantera efterlevnadsrisker i de länder där Sandvik har verksamhet. Regelefterlevnadsprogrammen (inklusive riskidentifiering, policyarbete, utbildning, kontroller etc.) genomförs av varje affärsområde och övervakas av Sandvik Compliance Functional Council som ställer krav, granskar utfall och ger försäkran om tillfredsställelse till styrelsen genom revisionsutskottet. Functional Council omfattar Compliance Officers från affärsområdena och koncernen samt Head of Business Integrity. Under 2018 utdelades inga väsentliga böter eller icke-monetära sanktioner för överträdelser av lagar eller regler relaterat till våra fyra områden. Se Regelefterlevnad för mer information.

GRI-område: Antikorruption. Väsentligt inom och utanför Sandvik.

Hållbar leverantörshantering

En hållbar försörjningskedja och starka leverantörsrelationer är centrala för Sandviks åtagande mot våra kunder att tillhandahålla de bästa och mest innovativa erbjudandena. Det är viktigt för oss att samarbeta med leverantörer som förstår och omfamnar våra hållbarhetsstandarder i frågor såsom miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och anti-korruption. Våra krav, som är samma för alla typer av leverantörer, beskrivs i vår uppförandekod för leverantörer.

Ansvar och implementering av uppförandekoden för leverantörer ligger hos affärsområdena. Se Hållbar leverantörskedja för mer information om vårt leverantörshanteringsprogram,

GRI-områden: Miljömässig leverantörsgranskning, Social leverantörsgranskning, Barnarbete (avgränsning: leverantörskedja), Tvångsarbete (avgränsning: leverantörskedja). Väsentligt i Sandviks leverntörskedja.

Mångfald och inkludering

En diversifierad och inkluderande organisation förbättrar Sandviks affärsmässiga resultat genom att reflektera en global, diversifierad kundbas, skapa en innovationskultur och möjliggöra för Sandvik att attrahera rätt kompetenser. Mångfald och inkludering är integrerade delar av ett modernt samhälle och för Sandvik innebär det en stark konkurrensfördel. Att ha rätt sammansättning av människor som återspeglar Sandviks marknader stödjer affären och vår ambition att möta globala och lokala kunders behov.

Mångfald och inkludering är viktiga delar i vår people-strategy och utgör en del av vår People Policy. Ansvaret för att implementera och kommunicera policyn, säkerställa resurser och vidta åtgärder när en överträdelse av policyn konstaterats åligger affärsverksamheten. Sandvik har ett forum för mångfald och inkludering med representanter från koncernen och affärsområdena med syfte att tillsammans arbeta för att utveckla en diversifierad organisation och en inkluderande kultur. Forumet utvecklar och beslutar of uttalanden, vision och mission, utbyter erfarenheter, överser nyckeltal och samarbetar kring initiativ inom mångfald och inkluderande.

GRI-områden: Anställning, Mångfald och och Lika rättigheter. Väsentligt inom Sandvik.

Miljö, Hälsa och Säkerhet (Environment, Health and Safety)

Sandviks EHS-vision (Environment, Health and Safety) är noll skador på våra medarbetare, miljön vi arbetar i, våra kunder och våra leverantörer. Vi vidtar förebyggande åtgärder när det finns anledning att tro att en åtgärd skulle kunna vara skadlig för miljön eller människors hälsa. Sandviks EHS-råd ansvarar för att driva och marknadsföra visionen och att säkerställa att Sandvik hanterar EHS på det mest effektiva sättet. EHS-aktiviteterna är decentraliserade till affärsområdena medan EHS-rådet är ett forum för att identifiera, nå konsensus kring och implementera gemensamma initiativ och processer. Rådet ger även förslag till utformning av dokument, såsom EHS-policyn och mål, till koncernledningen som de får ta ställning till och godkänna. Råden kan sätta samman arbetsgrupper som arbetar med specifika EHS-frågor, till exempel miljöarbetsgrupper.

Våra EHS-ledningssystem baseras på ISO 14001, ISO 45001 eller jämförbara standarder. Styrningen av enskilda ämnen följer kriterier uppsatta i dess ramverk men kan även gå ännu längre. Vi har en gemensam EHS-policy för företaget och koncernprocedurer inom områden där Sandvik vill sätta upp regler som går utöver kraven i våra certifieringssystem. Om det inte finns lagkrav eller krav i våra certifieringar eller koncernprocedurer så lämnas specifika frågor av lokal natur, till exempel utsläppsnivåer eller miljötillstånd, alltid till lokala initiativ anpassade till de specifika behoven vid varje enskild produktionsenhet eller affärsdivision, Avgränsningarna för EHS-styrsystemen inbegriper även relationer utanför företagets gränser och innebär ett direkt ansvar att försäkra sig om höga standarder för alla arbetssituationer där vi som företag kan kontrollera arbetsmiljön. Där ingår arbete med riskidentifiering och motverkan för att förhindra arbetsrelaterade olyckor eller sjukdom.

Användning, återanvändning och återvinning

Global brist på råmaterial är ett hinder för en framgångsrik verksamhet. Återvinning resulterar i mindre behov av råvaror, lägre energikonsumtion och minskade utsläpp av syrasubstanser och utsläpp av avloppsvatten, samt minskat avfall. Det är viktiga faktorer för Sandvik, koncernens kunder och samhället i stort. Sandviks anläggningar strävar efter att minska konsumtionen av råmaterial och avfall till deponi.

Cirka 90 procent av vår tillverkning sker i områden där det finns gott om vatten. Vi återvinner ändå vatten, i synnerhet kylvatten, för att minska konsumtionen av färskvatten vid flera produktionsenheter.

EHS-policyn omfattar hela koncernen och omges av ett antal interna miljöstandarder för vår verksamhet. Huvudanläggningar med produktion, service och lager är certifierade i enlighet med ISO 14001 (99 procent). Miljöfrågor ingår i processen för hållbar leverantörshantering och såväl miljö- som säkerhetsfrågor utgör en del i processen för att utveckla nya produkter. Livscykelanalyser beräknas för utvalda produkter, främst inom Sandvik Materials Technology. Läs mer om vårt miljöarbete.

GRI-områden: Material, Vatten och Utsläpp, Utsläpp och Avfall. Väsentligt inom och utom Sandvik.

Hälsa och säkerhet

Att upprätthålla en säker arbetsmiljö kommer alltid att vara en topprioritering, av respekt för både Sandviks medarbetare och dess kunder. Kunder och andra intressenter har allt högre förväntningar på koncernens agerande. Hälsa och säkerhet är en betydande konkurrensfördel för Sandvik.

Sandvik har ett EHS-ledningssystem som är certifierat i enlighet med ISO 45001 (eller OHSAS 18001 under en övergångsperiod). Vid slutet av 2018 var 99 procent av anläggningar inom avgränsningarna certifierade. Alla anläggningar med minst 25 medarbetare ska certifieras gentemot standarden. Utöver minimikraven så har Sandvik infört ett antal EHS-procedurer som går längre än kravet på ett externt verifierat ledningssystem. Procedurerna hanterar identifikation av faror och riskhantering; incidentrapportering, utredning och hantering av skador; mätning av EHS-prestanda och kontroll; Utbildning och kompetens; Procedur för mindre anläggningar och kontor. Anläggningar med en lägre riskprofil behöver inte genomgå extern certifiering. Dessa anläggningar kommer dock att omfattas av koncernproceduren för Mindre anläggningar och kontor, för en systematik i EHS-styrningen.

Alla Sandvik-kontrollerade anläggningar kommer att implementera och upprätthålla formella system och processer för riskutvärdering som:

 • Systematiskt identifierar alla betydande hälso- och säkerhetsrisker och potentiell miljöpåverkan, både för rutin- och icke-rutinmässigt arbete (t.ex. underhållsarbete och entreprenörsarbete)
 • Inkluderar arbetsprocesser som ergonomi, kemikalier, maskiner, verktyg och utrustning som är lämpliga för den typ av arbete som utförs.
 • Involverar eller konsulterar relevanta medarbetare, chefer, experter, EHS-specialister etc.
 • Bedömer risknivån (det vill säga utan någon Sandvik-initierad kontrollåtgärd på plats).
 • Vid behov tillämpar omfattande riskbedömningsprocesser och metoder som är lämpliga för riskernas art och omfattning (till exempel HAZOP, Bowtie, FMEA)

Baserat på ovanstående riskbedömningar kommer varje Sandvik-kontrollerad anläggning att:

 • Genomföra lämpliga kontrollåtgärder för att säkerställa att EHS-riskerna hanteras på en acceptabel nivå genom effektiv användning av kontrollhierarkin.
 • Genomföra löpande övervakning för att säkerställa att som ett minimum de kontroller som anses vara ”kritiska” är effektiva.
 • Föra ett uppdaterat riskregister som innehåller de väsentliga riskerna för anläggningen. Detta ska ses över och uppdateras minst årligen eller när omständigheter eller händelser ändrar anläggningens riskprofil.
 • Se till att platsledning regelbundet granskar riskhanteringssystemen och processerna för att säkerställa att de är relevanta och avsedda för riskernas art och omfattning.

Alla medarbetare kan och uppmuntras att rapportera de faror som de observerar. Detta hanteras av den ansvariga personen i anläggningen där faran identifierades. Systemet stöder en process för att hantera alla faror på ett adekvat sätt och följa upp slutförandet. Riskrapportering uppmuntras ständigt och den rapporterande personen riskerar inte att ställas till ansvar i egenskap av ”rapportör”. Den högsta Sandvik-chefen på varje anläggning ansvarar för korrekt hantering av den registrerade risken.

Varje affärsområde/anläggning har ett incidentrapporteringssystem och utredningssystem för att säkerställa att faror, near misses och incidenter:

 • rapporteras i tid och korrekt
 • klassificeras korrekt baserad på Sandviks EHS-definitioner
 • utvärderas utifrån framtida riskpotential
 • utreds korrekt och analyseras för att bestämma orsaker, korrigerande åtgärdsplaner och trender för orsaker till incidenterna

Varje affärsområde/anläggning säkerställer att resultaten från incidentutredningar delas inom organisationen.

Alla medarbetare har tillgång till en kollega på sin omedelbara arbetsplats eller som en del av deras organisatoriska tillhörighet som representerar EHS-funktionen inom Sandvik. Utformningen av denna funktion ser olika ut i olika affärsdivisioner inom företaget eftersom de är utformade för att vara effektiva inom det område som de tillhör. Det finns EHS-specialister i våra försäljningsområden och territorier och de är specialiserade på hälso- och säkerhetsfrågor, till exempel relaterade till resor eller till krävande arbetsmiljöer på kundernas anläggningar. De kan också specialisera sig på till exempel ergonomi eller psykosociala problem om de är anställda inom en servicefunktion eller på ett kontor. Vår EHS-organisation på produktionsanläggningar har stor erfarenhet av att hantera industrimiljöer och där till hörande risker. EHS-frågorna är integrerade i verksamheten och EHS-funktionen bidrar med expertis och stöd för att EHS-aspekterna ska vara en integrerad del i vårt dagliga arbete.

Styrdokument och regler är godkända efter granskning och synpunkter från olika intressenter. En omfattande process föregår alltid beslut av procedurer. Intressenterna är huvudsakligen från vår EHS-organisation, men också från den operativa ledningen och från arbetarnas säkerhetskommittéer där EHS-representanter och representanter från arbetstagare och ledning möts regelbundet. Ämnen som policyer och förfaranden och riskhantering diskuteras i dessa utskott.

Hållbarhets- och säkerhetsåtagandena utformas beroende på den lokala organisationen och frågor inom den regionen. Det är vanligt med representatner från den lokala ledningen och från arbetare och EHS-experter. EHS-frågor i förhållande till lokala arbetsplatser behandlas och beslutas om i utskotten.

Utbildning tillhandahålls som en del av introduktionen på arbetsplatsen för alla medarbetare och mer ingående för EHS-experter. Dessutom ingår EHS-frågor i utbildningen för vissa roller. Utbildningen varierar från intern klassrumsutbildning till extern utbildning och självstudier, till exempel e-learning. Den allmänna medvetenheten stärks också med ett internt notifieringssystem där man delar varningar om faror liksom god praxis och problemlösningar.

Tillgång till medicinsk vård och sjukvård är utformad utifrån lokala behov och sedvänjor. Det varierar från att ha professionell vård på plats, antingen som anställda vårdgivare eller som en tjänst från en extern part i våra lokaler. Det kan även finnas avtal med externa parter där våra medarbetare har tillgång till exempelvis vaccinationer och hälsokontroller. Program för hälsa och välmående erbjuds och erhålls för alla medarbetare. Deltagandet är frivilligt. Programmen anpassas till lokala behov och effektiviteten testas.

Utöver vår egen verksamhet så omfattar EHS-policyn även ett åtagande gentemot externa relationer som Sandvik har på marknaden.

GRI-områden: Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Väsentligt inom och utanför Sandvik.