Miljöavtryck

På Sandvik ser vi vårt miljöarbete både som ett grundläggande ansvarstagande och som en affärsmöjlighet. Vi förser kunder med varor och tjänster som förbättrar både miljöprestanda och effektivitet. Inom vår egen verksamhet strävar vi ständigt efter att minska vår miljöpåverkan.

Sandvik arbetar aktivt för att bidra till tre av FN:s miljörelaterade globala mål för hållbar utveckling: hållbar energi, hållbar konsumtion och produktion samt att bekämpa klimatförändringarna (se FN:s hållbarhetsmål).

Järnavfallsplattor (photo)

Minskad energianvändning och utsläpp

Med en ny rapporteringsprocess arbetar Sandvik med att säkerställa att varje enskild enhet på företaget har en åtgärdsplan för energieffektivisering och reducering av koldioxidutsläpp (CO2). Under 2018 fanns 72 miljöåtgärdsplaner inom Sandvik. Exempel på initiativ är värmeväxlingssystem, förbättrad isolering i byggnader, LED-belysning eller solpaneler på taken.

Sandviks målsättning för 2018 var att minska energiförbrukningen med 1,5 procent och att minska koldioxidutsläppen med 2,2 procent. Energiförbrukningen reducerades med 1,7 procent och koldioxidutsläppen minskades med 0,9 procent. Koldioxidmålet nåddes inte till följd av ökad produktion. Däremot förbättrades koldioxidintensiteten, utsläpp i relation till försäljning, med 10 procent.

Seco har en grön fond med medel från utsläppskompensationer för finansiering av initiativ för att minska energiförbrukning och utsläpp av CO2 på anläggningarna. Under 2018 betalade den gröna fonden för nya energibesparande fönster i La Tour du Pin, Frankrike, LED-belysning i Lottum, Nederländerna, leasing av hybridbilar i Fagersta och en spänningsregulator för anläggningen i Alcester, Storbritannien.

Våra största produktionsanläggningar i Europa har köpt energi från förnybara energikällor sedan 2013. Detta har lett till en minskning av de årliga utsläppen med cirka 100 000 ton.

Sandviks anläggning i Svedala kopplas upp mot ett nytt fjärrvärmesystem som så småningom ersätter den nuvarande naturgasen och på så sätt reducerar utsläppen av CO2.

Vår kombinerade värme- och kraftanläggning (Heat and Power)i Tübingen, Tyskland, återvinner överskottsvärme från tillverkningsprocesserna för att producera energi. Sedan 2016 har 420 kilowatt termisk energi och 214 kilowatt elektricitet producerats.

I Katowice, Polen, har Sandvik installerat en ny, central anläggning för maskinemulsion. Installationen minskar energikonsumtionen och energin från den upphettade emulsionen kommer att användas för uppvärmning av vatten och själva anläggningen. Energibesparingarna uppskattas till 1 500 MWh årligen.

Användning, återanvändning och återvinning

Kretsloppstänkande är centralt för Sandvik och vi återvinner och återanvänder för att minska användningen av råmaterial. Mer än 30 Sandvik- anläggningar återvinner 100 procent av sitt avfall. Sandvik återvinner både stål och hårdmetall. Ungefär 50 procent av hårdmetallen som används i vår produktion kommer från återvunnet material. Slitdelarna för krossning tillverkade av Sandvik Mining and Rock Technology görs till mer än 90 procent av återvunnet stål.

Affärsområde Sandvik Machining Solutions har återköpsprogram för använda produkter av solid hårdmetall från kunder. Återvinning av metaller görs i våra egna anläggningar. Sandvik Mining and Rock Technology samlar in kundernas använda produkter och kasserat förbrukningsmaterial av hårdmetall vid borrning för att underlätta återvinningen.

I vår anläggning i Chiplun, Indien, används matavfall från matsalen för att producera biogas. Gasen transporteras tillbaka till matsalen och används till att laga mat.

Avfallshantering

Sandviks anläggningar arbetar med att minska förbrukningen av råmaterial och andelen avfall som går till deponi. Vårt mål är att öka andelen återvunnet avfall till 20 procent och vi befinner oss för närvarande på 18 procent. Det totala avfallet ökade med 11 procent, av vilket 10 procentenheter orsakades av ombyggnadsarbeten i Sandviken.

Varje år alstras cirka 30 ton plast- avfall, inklusive stora säckar och plastemballage, på vår anläggning Wolfram Bergbau und Hütten i Österrike. Detta plastavfall bearbetas i en sorteringsanläggning i Österrike och säljs vidare som råmaterial till plastproducenter.

Vatten

Omkring 90 procent av vår tillverkning sker i områden med god tillgång till vatten. Vi återvinner ändå vatten, i synnerhet kylvatten, för att reducera förbrukningen av färskvatten på flera av våra produktionsenheter.

Kylsystem för cirkulation av vatten har installerats vid vår anläggning Saint Martin i Österrike. Tidigare användes där vatten från en flod för kylning. 2018 använde anläggningen 1,3 miljoner kubikmeter kylvatten vilket motsvarar en tredjedel av Sandviks totala användning av ytvatten.

Vi har vidtagit fler åtgärder där vatten är en resursbrist. På vår anläggning i Pune, Indien, har vi installerat system för regnvatteninsamling för att minska användningen av färskvatten. På vår anläggning Jet Park i Sydafrika har vi ett vattenåtervinningssystem för att minska vattenförbrukningen. Vår globala monteringsanläggning i Jiading, Kina, har ersatt sitt duschsystem med en varmvattenberedare baserad på solenergi som kommer att resultera i en betydande reducering av CO2-utsläppen och energikostnaderna, samtidigt som anläggningens duschkapacitet förbättras.

Sandviks utsläpp till vatten består huvudsakligen av kväveföreningar, syreförbrukande ämnen och metaller. Fosforutsläppen minskade med 95 procent till följd av försäljningen av ett företag som stod för 97 procent av förra årets utsläpp. Allt avfallsvatten från tillverkningsprocesserna renas innan det släpps ut för att säkerställa att alla utsläpp ligger under gränsvärdena.

Mer miljödata.

Energiförbrukning 2018

Energiförbrukning 2018 (pie chart)

CO2 utsläpp 2014–2018, ton

CO2 utsläpp 2014–2018, ton (bar chart)

Sandvik Materials Technology har störst miljöpåverkan av de tre affärsområdena till följd av sin framställning av rostfritt stål i Sandviken. Produktionen inom Sandvik Machining Solutions är högautomatiserad medan produktionen på Sandvik Mining and Rock Technology i huvudsak baseras på montering, vilket ger lägre utsläpp av CO2.