GRI

Hållbarhetsmål: Vårt erbjudande

Definition

Mål 2018

Utfall 2018

Mål 2019

Åtgärder 2019

Ambition

Global Compact-Princip

Innovation och produktivitet

Sandvik Machining Solutions

– Introduktion av nya produkter, tillverkade med hållbara processer som ger verktygen ökad livslängd och ökad produktivitet för kunden

– Digitalisering av vårt kunderbjudande

1) En försäljningsandel som härrör från nya produkter inom spannet 30-40 %.

2) En försäljningsandel som härrör från nya produkter inom spannet 30–35 %

1) Andelen nya produkter = 25 %

2) Andelen nya produkter = 33 %

1) En försäljningsandel som härrör från nya produkter inom spannet 30-40 %.

2) En försäljningsandel som härrör från nya produkter inom spannet 30–35 %.

3) Öka produkternas återvinningsgrad.

– Öka andelen återanvända eller återvunna produkter.

– Erbjuda våra kunder produktivitetsprogram.

– Integrera hållbarhet i produktutvecklingen.

– Hållbara affärer är helt integrerat i vårt sätt att tänka och agera, med ett starkt fokus på kundlösningar. Vi har en stärkt position inom området Innovation och Produktivitet där vi utvecklar världsledande effektiva kundlösningar. Vi har stärkt vår position och användning och kan erbjuda våra kunder återvinning (använda, återanvända och återvinna). Vi driver hållbara innovationer för att skapa värde för Sandvik och våra kunder. Vi driver hålllbar effektivitet genom digitala lösningar.

7–9

Sandvik Mining and Rock Technology

– Förnyelse av Sandviks patentportfölj

1) Bibehålla en hälsosam nivå av nya patent (andel av patent som beviljats de senaste fem åren som procent av den totala portföljen). Mål för andel nya patent: 41 %

1) Andelen nya patent: 39,2 %

1) Bibehålla en hälsosam nivå av nya patent (andel av patent som beviljats de senaste fem åren som procent av den totala portföljen). Mål för andel nya patent: 41 %

– Säkerställa innovation inom fokusområden genom Invention Mining workshops och kraftfull patentverksamhet genom patentpanelverksamhet. Utveckla en strategisk patenthantering och fortsätta att genomföra portföljgranskning för alla divisioner.

– Driva innovation genom nya och patenterade lösningar som skapar värde för Sandvik och dess kunder.

7–9

Sandvik Materials Technology

– Hantera produktportföljen

– Energieffektivitet

– Energiöverföring

1) Alla divisioner har slutfört minst en livscykelanalys (LCA) och presenterat den för en utvald kund.

2) Introduktion av två nya produkter eller tillämpningar som främjar energieffektivitet och övergång till grön energi.

3) Utveckla minst två affärscase för material som används i kommande energitillämpningar.

1) LCA-processen har utvecklats och implementerats. LCA-rapporter presenterades för kunder och inkluderades i diskussioner om affärsutveckling.

2) Flera produkter lanserades som främjar energieffektivitet och övergång till grön energi, till exempel Kanthals keramiska värmare Superthal® och Hiflex® band för Stirling-motorer som används till kryogenisk kylning av supraledare.

2) Flera affärscase utvecklades inom områden som vätgassamhället och hållbara serviceerbjudanden.

1) Alla divisioner ska ha kapacitet att presentera livscykelanalyser till utvalda kunder.

2) Marknadslansering av nya produkter eller tillämpningar som främjar energieffektivitet och övergång till grön energi.

3) Utveckla affärscase för material som används i kommande energitillämpningar.

– Kontinuerligt utveckla och uppdatera processen för Livscykelanalys.

– Säkerställa att en tillräcklig andel av F&U-portföljen behandlar produkter och tillämpningar för energi- effektivitet och övergång till grön energi.

– Livscykeldata tillgänglig för en betydande andel av våra produkter.

– En ökad andel produkter och tillämpningar stödjer energieffektivitet och övergång till grön energi.

– En forskningsportfölj med en betydande andel produkter och tillämpningar för energieffektivitet och övergång till grön energi.

7–9

Hälsa och säkerhet

Sandvik Mining and Rock Technology

– IT-säkerhetsstrategi

1) En IT-säkerhetsstrategi med fokus på produktsäkerhet och ansvarsförebyggande utformas och kommuniceras inom affärsområdet.

1) Utkast till strategin implementeras. Genomförande påbörjat inom affärsenheten Automation.

1) Hantera IT-säkerhet för utrustning i andra divisioner.

– Genomföra strategin i återstående utrustningsdivisioner.

– IT-säkerhetsstrategi helt implementerad inom hela SMRT.

3–6

Miljöpåverkan

Sandvik Mining and Rock Technology

– Utveckla en plan avseende miljölagstiftning

1) En gemensam miljöplan för affärsområdet och med fokus på framtida miljölagstiftning.

1) Plan utvecklad. Beskrivning av miljölagstiftning.

1) Säkerställa efterlevnad med
miljölagstiftning för produkter.

– Kvartalsvis granska övergripande standarder och direktiv och välja strategiska standardiseringar.

– Plan för miljölagstiftning skapad och kommunicerad.

7–9

Sandvik Materials Technology

– Hantera produktportföljen

– Återvinning

1a) Öka andelen sjö- och järnvägstranporter och minska andelen flygtransporter.

1b) Introducera förpackningsmaterial som kan återanvändas hos kund.

2) Undersöka genomförbarhet av potentiella återvinningsmöjligheter inom affärsområdets produkterbjudande.

3) Utveckla förslag för metod coh miljömärkning för införande på lämpliga produkter.

1a) Ökad andel sjötransporter och minskad andel flygtransporter jämfört med 2017.

1b) Kartläggning av möjliga återvinningslösningar initierades.

2) Möjlighet identifierades och kunddialog startades för cirkulär affärsmöjlighet.

3) Utveckling av externa rapportering av cirkularitet i produkter påbörjades. Screening av etablerade metoder för miljömärkning genomfördes. Flera möjligheter existerar men ingen anpassad till SMT:s produkter.

1a) Ökad andel hållbara transporter.

1b) Introduktion förpackningsmaterial som kan återvinnas hos kund.

2) Kartläggning av möjliga återvinningslösningar för affärsområdets produkter.

3) Utveckla förslag för hållbarhetsmärkning för införande på applicerbara produker.

– Fortsatt fokus på möjligheter till järnvägstransport till Asien.

– Undersöka potential återanvändning av skräddarsydda materialhållarlösningar.

– Initiera projekt för att utvärdera etablerade metoder och processer inom Sandvik och och andra relevanta företag.

– Externa jämförelser och marknadsundersökning av tillgängliga och etablerade metoder för hållbarhetsmärkning.

– Erbjuda hållbara förpackningar, hållbara transporter och distribution för merparten av våra produkter.

– Erbjuda kunderna hålllbar återvinning av våra material.

– Global och etablerad miljömärkning för en betydande del av energieffektiviseringsklassade produkter.

7–9