Not 22. Långfristiga räntebärande skulder

Moderbolaget

Långfristiga räntebärande skulder har förfallotidpunkter som följer:

 

2017

2018

 

Inom ett till fem år

Senare än fem år

Totalt

Inom ett till fem år

Senare än fem år

Totalt

1)

Övriga skulder utgörs i huvudsak av obligationslån.

Skulder till kreditinstitut

Skulder till koncernföretag

1

1

1

1

Övriga skulder

6 830

9 638

16 4681)

8 153

8 809

16 9621)

Totalt

6 831

9 638

16 469

8 154

8 809

16 963