Riskhantering

Sandviks riskhanteringsprocesser stödjer verksamheten att hantera och effektivt förebygga kritiska risker.

Förmågan att effektivt identifiera och hantera risker är betydelsefull för affärsmässig framgång i alla delar av Sandviks verksamhet. Riskhantering sker inom många olika processer och verksamheter inom hela koncernen.

Koncernens inställning till riskhantering följer vår decentraliserade struktur. Sandviks styrelse är ytterst ansvarig för styrningen av riskhanteringen och Sandviks koncernledning säkerställer att en gemensam och effektiv process finns på plats.

Ledningsgrupperna för de olika affärsverksamheterna är ansvariga för den egna riskhanteringen. De måste följa minimikraven som definierats i The Sandvik Way, där särskilda policyer, rutiner, granskningsverktyg och annat vägledande material finns tillgängligt.

En del av styrelsens krav är tydlig och transparent information om företagets risker samt om åtgärder för att förebygga dem inom all affärsverksamhet.

ERM – en del av det strategiska arbetet

Sandvik har implementerat ett riskhanteringsprogram (Enterprise Risk Management – ERM) som omfattar alla affärsområden, divisioner och funktioner inom koncernen. Ledningsgrupperna analyserar riskerna inom verksamheten och kopplat till deras strategiska mål minst en gång per år. I början av 2018 lanserades ett Sandvik riskuniversum och en uppdaterad global ERM-policy i syfte att höja medvetenheten om och öka transparensen kring risker. Läs mer om riskuniversumet. Koncernledningen granskar och diskuterar Sandvik-koncernens risknivå och beslutar om koncernens riskprofil (Group Key Risks) åtminstone en gång per år. Under 2018 sammanställdes och skickades två ERM-rapporter till koncernledningen. Vid slutet av 2018 sammanställdes en ERM-rapport som sammanfattade nyckelriskerna och de förebyggande åtgärder inom våra affärsverksamheter. Den presenterades för Sandviks revisionsutskott och styrelse januari 2019.

ERM process at Sandvik

Granska och utvärdera risker
Kommunicera risker
Hantera risker
Övervaka och följa upp risker

Försäkring som ett riskhanteringsverktyg

Sandvik har skräddarsydda globala försäkringsprogram som hanterar riskerna kopplade till koncernens egendom och skyldigheter. Försäkringsbara risker utvärderas kontinuerligt och åtgärder tas för att minska dessa som en del av Sandviks strategi för skadeförebyggande. Med stöd av Sandviks skadeförebyggande standarder belyser riskutvärderingar möjligheterna att minska risken för stora förluster samt att säkerställa koncernens förmåga att leverera till kunder. För att säkerställa kostnadseffektiva och skräddarsydda försäkringslösningar återförsäkras valda risker genom koncernens egna försäkringsbolag.

Krishantering kompletterar vår riskhantering

Kraven för hur lokala ledningsgrupper ska agera i krissituationer finns nedtecknade i en global policy, vilken är implementerad i alla affärsenheter inom koncernen. Det övergripande syftet med Sandviks krishantering är att komplettera den proaktiva riskhanteringen. När en risk uppstår prioriterar Sandviks krishantering att minska personskador, miljöskador och skador på Sandviks verksamhet, samt att säkerställa snabb återgång till normal verksamhet och skydd av företagets varumärken.

Internrevison och internkontroll i sandviks riskarbete

Funktionen för internrevision följer regelbundet upp genomförandet av olika riskhanteringsprocesser såsom ERM-programmet, beredskapsplanering, krishantering och försäkringsprogrammen. Sandvik inför också koncernomfattande internkontroller i syfte att förebygga de mest kritiska riskerna. Läs mer om Sandviks internkontrollprogram.

Sandviks riskuniversum

Sandviks riskuniversum bygger på tre huvudsakliga riskområden – strategiska risker, affärsmässiga risker och finansiella risker. Varje riskkategori kan på ett eller annat sätt påverka koncernens verksamhet om den inte hanteras effektivt. Läs mer om de främsta riskområdena nedan. Riskuniversumet beskrivs mer detaljerat på Sandvik riskuniversumet.

Sandviks riskuniversum har utvecklats genom analys och dialog med intressenter gällande väsentliga risker inom vår industri, våra affärsverksamheter, viktiga lagar och förordningar samt viktiga operationella, kommersiella, hållbarhetsrelaterade och finansiella krav.

Strategiska risker

Strategiska risker är sådana risker som kan ha en stor påverkan på genomförandet av våra affärsstrategier samt vår förmåga att nå våra mål. På Sandvik inkluderar vi externa och framväxande risker inom det här riskområdet, såsom förändringar inom industrin, tekniska förändringar/utveckling och makroekonomisk utveckling. Dessa risker kan påverka affärerna negativt på lång sikt, men utgör även ofta affärsmöjligheter om de hanteras på rätt sätt. Vårt tillvägagångssätt för att hantera dessa kategorier skiljer sig från andra eftersom det inkluderar att utvärdera vilka strategiska risker vi ska ta och förbättra verksamhetens förmåga att hantera dessa risker genom att etablera risktolerans, försöka förutse effekten av de potentiella riskerna samt bevaka de främsta riskindikatorerna (key risk indicators).

Affärsmässiga risker

I den här riskkategorin ingår Sandviks operationella och kommersiella risker. Dessa typer av risker kan ofta ha en negativ påverkan på verksamhetens finansiella resultat eller koncernvarumärkenas anseende. Här ingår till exempel hållbarhetsrisker, såsom risker inom hälsa, säkerhet och regelefterlevnad, även operationella risker som IT-haverier och risker relaterade till informationssäkerhet, skyddande av data, talanghantering och bibehållande av medarbetare. Vår hantering av dessa risker bygger på aktivt förebyggande åtgärder samt att införa aktiviteter och kontrollmekanismer för att motverka dem.

Finansiella risker

Genom vår komplexa och internationella verksamhet är Sandvik exponerat för ett antal finansiella risker såsom valutarisker, ränterisker, likviditets- och refinansieringsrisker. Sandvik-koncernens finansavdelning är funktionellt ansvariga för att hantera den större delen av koncernens finansiella risker. Styrelsen fastställer principerna för koncernens hantering av finansiella risker, vilka består av riktlinjer, mål och gränssättningar för finansiell hantering/ledning och finansiell riskhantering.

Operativa verksamheter inom Sandvik-koncernen presenterar regelbundet rapporter om finansiella resultat och status, i enlighet med interna rapporteringskrav och redovisningsregler (IFRS-standarderna) som tillämpas av Sandvik. Koncernens finansfunktion granskar och analyserar den finansiella informationen som en del av kvalitetskontroll av den finansiella redovisningen. Mer information finns i bolagsstyrningsrapporten.

För mer information om valutarisker, ränterisker, likviditets- och refinansieringsrisker, kreditrisker, råmaterialprisrisker eller risker relaterade till pensionsåtaganden, se not 27. För information om hållbarhetsrisker, såsom leverantörshantering, miljökrav/hantering av klimatförändringar, Sandviks värderingar och uppfyllande av etikkrav med mera, se hållbarhetsnoterna.