GRI

Hållbarhetsmål: Vår verksamhet

Definition

Mål 2018

Utfall 2018

Mål 2019

Åtgärder 2019

Ambition

Global Compact-Princip

Uppförandekod

– Definieras av innehållet i uppförandekoden

1) 100 %* av medarbetarna utbildade i uppförandekoden.

*Inklusive medarbetare och konsulter anställda minst 3 månader. Felmarginalen beroende på långvarig frånvaro och semesteruttag är 2 %.

1) 94 %

1) 100 %* av medarbetarna utbildade i uppförandekoden.

2) 90 % av nyanställda utbildade i uppförandekod inom 3 månader.

– Följ upp utbildningsaktiviteter i hela Sandvik-organisationen.

– Ny utbildning och lansering av ny utbildningsplattform för förbättrad uppföljning.

– Uppdatera uppförandekoden.

– En verksamhet där affärsetik är helt integrerad i de dagliga diskussionerna och besluten, samt att inga brott mot principerna i vår uppförandekod förekommer.

1–10

Speak Up

– Allt i uppfö­randekoden

1) Förbättra nyckeltalet genomsnitt antal öppna dagar från 88 dagar (2017) till 55 dagar på slutet av 2018.

2) Behåll åtgärdsimplementeringsandel under 40 %.

*Inklusive fall föregående rullande år som antingen har status ”ny” eller ”pågår”. Det betyder att 60 % av fallen bör vara stängda eller åtgärdade.

1) 67

2) 34 %

1) Genomsnitt öppna dagar får inte överstiga 40.

2) Förbättra resultat från SEmp-enkäten 2018.

(a) Medvetenheten ska överstiga 83 %.

(b) Tilltron till systemet/processen ska överstiga 74 %.

– Utbildningspaket för medvetandegörande lanserades.

– Utbildning i hantering av Speak Up-fall (utredningar).

– Speak Up startar i två nya länder.

– Förbättra rapporteringen av hanteringen av fall i Speak Up.

– Samtliga medarbetare är fullt medvetna om Speak Up som en möjlighet att rapportera, och att rapporterna används för att kontinuerlig förbättra Sandviks affärsetik.

1–10

Regeleft­erlevnad

– Bekämpning av mutor och korruption

– Skydd av personuppgifter

– Handelsrätt

– Konkurrensrätt

1) Utbildning i uppförandekod, se ovan.

2) Granska 100 % av alla kommersiella mellanhänder enligt procedur.

1) See above

2) 86 %

1) 100 % av alla identifierade materialentiteter* ska ha rapporterats och ha en grundläggande efterlevnadsandel

*Definierat av varje division.

– Att uppnå 2025 års ambition och decentralisera ansvaret till lägsta organisationsnivå, En huvudåtgärd är att mäta aktiviteter på enhetsnivå. Målet under 2019 är att få en rapporteringsmekanism på plats och ta fram ett utgångsvärde för att kunna skapa målsättningar för aktiviteter under 2020.

– En integrationsbaserad kultur att agera på rätt sätt är vårt sätt att arbeta. Vi skapar värde och konkurrensfördelar med positiv påverkan på medarbetaren­gagemang, affärsmässiga mål och samhället i stort i enlighet med våra hållbarhetsmål. Regelefterlev­nadsprogram integreras i affärsprocessen och ansvaret för mätning, kontroll och övervakning decentraliseras till lägsta organisationsnivå.

10

Hållbar leverantörskedja

– Hållbar inköpspraxis

– Hållbar leverantörsbas

– Hållbara leveranser

1) 95 % av primära leverantörer riskbedömda enligt riskmatris i Sandviks uppförandekod för leverantörer.

2) Revision av identifierade högriskleverantörer.

1) 75 % av utgifterna

2) 202 revisioner.

1) Aktiva leverantörer, motsvarande 100 % av leverantörskostnaderna, ska riskbedömas enligt Sandviks riskmatris.

2) Arbetsplan på plats för att rulla ut Sandviks enkät för hållbar leverantörskedja.

3) 100 % av korrigerande åtgärder som hänför sig till revisioner under 2018 och 2019 ska implementeras inom angivna tidsramar i efter överenskommelse med leverantören.

4) Leverantörer motsvarande 85 % av leverantörskostnaderna ska signera uppförandekoden för leverantörer.

– Förbättra kvalitet och omfattning på leverantörsdata som behövs för riskberäkning enligt Sandviks uppförandekod för leverantörer (SSCoC) och mäta respektive risk med en gemensam metod i alla affärsområden.

– Förbereda alla affärsenheter för lanseringen av en enkät för hållbar leveranskedja, som andra steget i företagsbesiktning enligt SSCoC

– Genomföra uppföljningar på revisioner så att alla avhjälpande åtgärder implementeras i tid.

– Öka antalet leverantörer som lever upp till Sandviks uppförandekod för leverantörer och övriga hållbarhetskrav

– Integrering av hållbarhet i inköpsprocesserna

– Användande av hållbara råvaror, resurser och varor, närhelst det är praktiskt möjligt.

1–10

Miljöavtryck

– Energi­förbrukning

– CO2

– Vatten­förbrukning

– Avfall

1) 1,5 % reducering av energianvändning.

2) 2,2 % reducering av koldioxidutsläpp.

3) 1,2 % reducering av vattenanvändning.

4) 0,8 % reducering av avfallsgenerering.

1) 1,7 %

2) 1,0 %

3) 3,9 %

4) 11,5 %

1) 1,3 % reducering av energianvändning via miljöförbättrande åtgärder.

2) 1,3 % reducering av koldioxidutsläpp via miljöförbättrande åtgärder.

3) 0,6 % reducering av vattenförbrukning via miljöförbättrande åtgärder.

4) Reducera totalt avfall med 0,2 % via miljöförbättrande åtgärder.

– Via ett ”bottom up”-angreppssätt baseras dessa mål på aktiviteter/resultat specificerade/förväntade på separata anläggningar.

– Uppnå betydande förbättringar inom områden där vår verksamhet har en betydande miljöpåverkan.

7–9

Hälsa och säkerhet

– Eliminering av dödsfall

– Minska skador och sjukdomar

– Utöka rapporteringen av arbets­relaterade sjukdomar

– Program för hälsa och välbefinnande

1) LTIFR: 1,4

2) TRIFR: 4,3


1) LTIFR: 1,7

2) TRIFR: 4,0


1) TRIFR: 3,6

2) LTIFR: 1,4


– Varje affärsområde/division ska implementera anpassade, årliga EHS-planer som adresserar Sandviks fem fokusområden som del av EHS-målsättningarna. Förutom en lång rad aktiviteter som genomförs varje år av alla affärsområden/verksamhetsgrenar för att minska antalet skador och arbetsrelaterade sjukdomar, så har SMRT ett pilotprogram, Critical Control Management, som riktar sig specifikt mot att eliminera dödsfall i arbetet. Rapportering till koncernledningen om H&S-indikatorer som släpar efter, kommer att fortsätta på månadsbasis och under 2019 kommer frekvensen på rapportering av affärsområdenas framsteg mot Sandviks EHS-mål att utökas till kvartalsvis.


– Eliminera dödsfall på Sandviks anläggningar.

– Alla medarbetare ska vara del av en säkerhetskultur och en arbetsmiljö som agerar proaktivt för att reducera arbetsrelaterade skador, sjukdomar och andra incidenter för att uppnå vår ambition för 2020 på LTIFR <1.0


3–6

En diversifierad och inkluderande organisation

– Karriärmöj­ligheter

– Öppen och transparent intern arbetsmarknad

– Balansera intern och extern rekrytering till chefspositioner


1) Andel kvinnor i chefspositioner (%), målsättning att öka med 3 % per år (bas: 17,1 %).

2) Andel öppna rekryteringar till höga chefsposter, mål 90 %.

3) Andel av intern och extern rekrytering till höga chefsposter, mål 80 % internt och 20 % externt.

1) 17,7 %

2) 82 %

3) 78 % interna, 22 % externa

1) Andel kvinnor i chefspositioner (%), målsättning att öka med 3 % per år (nu: 17,7 %).

2) Andel öppna rekryteringar till höga chefsposter, mål 90 %.

3) Andel intern och extern rekrytering till höga chefsposter, mål 80 % internt och 20 % externt.

– Alla åtgärdsplaner relaterade till dessa fokusområden ägs av affärsområdena/divisionerna. Under 2019 kommer vi att fortsätta utveckla en solid uppföljningsprocess för att övervaka hur planerna framskrider.

– En högpresterande organisation som drar nytta av mångfald och inkludering för att behålla sin konkurrenskraft.

– Stärka en öppen och transparent intern arbetsmarknad där de utlysta tjänsterna är synliga och tillgängliga för våra medarbetare för att de ska kunna ta ansvar för sin egen karriär.

– Vår förmåga att utveckla och utse interna kandidater och använda hela Sandvik som rekryteringspool är en viktig framgångsfaktor för att säkerställa framtida resultat och tillväxt.

1, 2, 6