Koncernledning, affärsområden och koncernfunktioner

VD och koncernledning

Verkställande direktören är ansvarig för beslutsfattandet inom koncernen gällande de områden som delegerats från styrelsen. För att försäkra sig om ett heltäckande koncernperspektiv i dessa frågor har verkställande direktören utsett koncernledningen som ett rådgivande forum med fokus på hur koncernens mål, strategier, struktur och organisation ska uppnås. Koncernledningen sammanträder månadsvis och dess medlemmar ansvarar för genomförandet av verkställande direktörens beslut.

Under 2018 bestod koncernledningen av:

  • Björn Rosengren, verkställande direktör och koncernchef
  • Tomas Eliasson, ekonomi- och finansdirektör
  • Klas Forsström, chef för Sandvik Machining Solutions
  • Lars Engström, chef för Sandvik Mining and Rock Technology (efterträds av Henrik Ager den 1 april 2019)
  • Göran Björkman, chef för Sandvik Materials Technology
  • Jessica Alm, kommunikationsdirektör
  • Johan Kerstell, personaldirektör
  • Åsa Thunman, chefsjurist

Verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen presenteras närmare på Koncernledning.

Affärsområden

Sandviks organisationsmodell baseras på en decentraliserad affärsmodell med tre separata affärsområden – Sandvik Machining Solutions, Sandvik Mining and Rock Technology och Sandvik Materials Technology – som bygger på olika produkterbjudanden. Varje affärsområde har fullt ansvar för sina respektive affärsresultat.

Vart och ett av de tre affärsområdena är uppdelat i ett antal divisioner baserat på produkterbjudande eller varumärke. Divisionen är den högsta operativa nivån i Sandviks organisatoriska struktur. Vissa divisioner som baseras på produkterbjudande är i sin tur indelade i affärsenheter som representerar en definierad del av produkterbjudandet.

Se home.sandvik för närmare information om koncernens affärsverksamhet och produktportföljer.

Koncernfunktioner

Sandvik har fyra koncernfunktioner: kommunikation, finans, personal och juridik. Koncernfunktionerna fokuserar specifikt på att etablera lämpliga värdeskapande strukturer och processer som är gemensamma för koncernen eller som avser ett specifikt område som koncernen ansvarar för.