Verksamheten 2018

Stabilitet, lönsamhet, tillväxt

Affärsområdets främsta prioritering under året var att åter skapa lönsamhet i portföljen i enlighet med Sandviks strategi om stabilitet och lönsamhet före tillväxt. Vi fokuserar även fortsättningsvis på lönsamhet inom divisionerna för bandstål och rör, men har övergått i tillväxtläge för Kanthal-divisionen. I februari meddelade Sandvik en investering på 20 miljoner euro i en ny anläggning för tillverkning av fint metallpulver i titan och nickel. Investeringen kommer att utöka Sandviks metallpulverutbud och möjliggör en framtida tillväxt. Anläggningen i Sandviken är under konstruktion och beräknas kunna tas i drift 2020. Pulververksamheten drivs sedan den 1 januari 2019 av affärsområde Sandvik Machining Solutions.

Effektivitet och ständiga förbättringar

Sandvik har satt som mål att förbättra produktiviteten (intäkter per medarbetare) med minst 3 procent årligen. 2018 bidrog Sandvik Materials Technology till målet förbättrade sina rörelsemarginaler genom intern kostnadseffektivitet. Förbättringar av portföljen ledde till en bättre produktmix och bättre prishantering. Effektiviseringsprogrammet under 2017 bidrog till det förbättrade resultatet för 2018. Stängningen av en Kanthal-anläggning i Italien och en röranläggning i Kanada som annonserades sent under året kommer att bidra ytterligare.

2018 i siffror

Intäkter: 15 111 miljoner SEK (13 618) med 12,5 % organisk tillväxt
Rörelseresultat: 1 391 miljoner SEK (277)
Rörelsemarginal: 9,2 % (2,0)
Avkastning på sysselsatt kapital: 10,5 % (2,1)
Medarbetare: 6 102 (6 5451))
Könsfördelning: Män 82 %, Kvinnor 18 %
Chef: Göran Björkman
Olycksfallsfrekvens (LTIFR): 4,3 (3,6)
Total olycksfrekvens (TRIFR): 7,5 (9,9)
Uppskattad marknadsstorlek: 130 miljarder SEK

1) Antal anställda justerat för jämförelsestörande poster till följd av interna allokeringar.

Intäkter per kundsegment

Sandvik Materials Technology: Intäkter per kundsegment (pie chart)

Intäkter per marknadsområde

Sandvik Materials Technology: Intäkter per marknadsområde (pie chart)

Hållbara affärer

Vi har ett nära samarbete med kunder för att göra dem mer energieffektiva, till exempel genom material som leder värme bättre. Vår teknik och våra tjänster för elektrisk värmning, Kanthal®, hjälper kunderna att minska sitt koldioxidavtryck genom en övergång från gas till elektrisk värmning. Vårt ventilstål Hiflex® för kompressorer gör kylskåp och kylanläggningar mer energieffektiva och vårt rostfria stål Pressurfect® gör att mer kraft kan produceras i ett fordon med väsentligt reducerad bränsleförbrukning och lägre utsläpp.

Sandvik Materials Technology investerar också i lösningar som gör kundernas produkter säkrare och minskar miljöpåverkan. Våra navelsträngsrör ökar till exempel säkerheten inom olje- och gasindustrin och vårt patenterade material Safurex® ökar säkerheten i ureaanläggningar och andra applikationer genom att förbättra rörens korrosionsbeständighet. 2018 introducerade vi nästa generation, Safurex STAR, tillsammans med vår partner Stamicarbon, ett steg vidare mot ökad säkerhet och produktivitet i kundernas processer (se kundberättelsen).

Vi fortsätter att optimera våra verksamheter genom att minska energianvändningen, avfallsmängden och vattenförbrukningen. Bland de många lokala initiativen under 2018 finns ett avtal med Gästrike Ekogas om inköp av deras överskott av biogas. Vi räknar med att kunna minska våra koldioxidutsläpp med cirka 2 000 ton per år genom att ersätta mycket av vår förbrukning av olja och gas med koldioxidneutral biogas.

Vägen framåt

Sandvik Materials Technology hade ett bra år 2018 då vi kunde uppfylla våra mål och bygga upp ett förtroende både internt och externt, med ökad lönsamhet och stabilitet jämfört med tidigare år. Efter avyttring av produkter utanför vår kärnverksamhet kan vi nu se framåt och bredda vår bas inom flygindustrin och den medicinska sektorn. Genom att bredda vissa portföljer blir vi mindre beroende av ett enskilt segment. Många makrotrender går vår väg, med ett konstant växande behov av tåligare och lättare material som hjälper kunderna i sin hållbarhetssträvan. Eftersom vi är ett företag med en stark kompetens inom materialteknik har vi ett utmärkt läge att dra fördel av dessa trender.

Karzan Jabar arbetar som operatör på Strip-divisionen inom Sandvik Materials Technology (photo)

Karzan Jabar arbetar som operatör på divisionen för bandstål i Sandviken.