Other operations

Den 2 juli meddelade Sandvik att försäljningen av Sandvik Hyperion slutförts. Från och med det datumet avkonsoliderades Hyperion från Sandvik och en realisationsvinst på 618 miljoner kronor redovisades i Sandviks finansiella rapporter. Transaktionen utgör den sista försäljningen av tillgångarna inom Other Operations.

Intäkter, MSEK, rörelsemarginal
och justerad rörelsemarginal, %

Other Operations – Intäkter, MSEK, rörelsemarginal och justerad rörelsemarginal % (bar chart)
Finansiell översikt

MSEK

2016

2017

2018

1)

Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster: +3 910 miljoner kronor för 2017 och +618 miljoner kronor för 2018.

2)

Antal medarbetare justerat för jämförelsestörande poster till följd av intern omstrukturering.

Orderingång

4 830

5 096

1 891

Intäkter

4 655

4 937

1 846

Rörelseresultat

545

4 433

731

Rörelsemarginal, %

11,7

89,8

39,6

Justerat rörelseresultat1)

545

522

113

Justerad rörelsemarginal, %

11,7

10,6

6,1

Avkastning på sysselsatt kapital, %

14,5

123,9

43,6

Antal medarbetare2)

1 896

1 533

11