Moderbolagets kassaflödesanalys

MSEK

2017

2018

Kompletterande upplysningar i not 29.

Den löpande verksamheten

 

 

Resultat före skatt

335

3 217

Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar

965

948

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, med mera

–1 864

6 127

Betald skatt

–77

–58

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

–641

10 234

 

 

 

Förändringar i rörelsekapital

 

 

Förändring av lager

0

–139

Förändring av rörelsefordringar

5 085

–4 648

Förändring av rörelseskulder

3 323

–4 033

Kassaflöde från den löpande verksamheten

7 767

1 414

 

 

 

Investeringsverksamheten

 

 

Förvärv av verksamheter och aktier exklusive likvida medel

–264

–2 930

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

–876

–799

Försäljning av verksamheter och aktier exklusive likvida medel

3 247

2 791

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

48

183

Kassaflöde från investeringsverksamheten

2 155

–755

Kassaflöde efter investeringar

9 922

659

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

 

Förändring av lämnade koncerninterna lån

74

–650

Förändring av erhållna koncerninterna lån

–1 258

4 872

Upptagna externa lån

–3

93

Amortering av externa lån

–5 286

–581

Utbetald utdelning

–3 450

–4 390

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–9 923

–656

 

 

 

Årets kassaflöde

0

3

Likvida medel vid årets början

1

0

Likvida medel vid årets slut

0

3