Not 2. Intäkternas fördelning

 

2017

2018

Pri­mära geo­gra­fiska mark­nader

Kon­cern

SMS

SMRT

SMT

Oth Op

Kon­cern

SMS

SMRT

SMT

Oth Op

Eu­ropa

35 631

19 826

6 846

7 028

1 931

38 300

22 454

6 773

8 361

711

Nord­ame­rika

19 852

7 476

7 643

3 420

1 313

21 684

8 356

9 416

3 382

529

Syd­am­erika

4 677

800

3.503

176

198

4 992

825

3 890

205

72

Afrika och Mellan­östern

9 205

334

8 418

291

161

9 256

321

8 544

329

60

Asi­en

18 361

7 408

7 380

2 305

1267

19 763

8 105

8 441

2 771

446

Au­stra­lien och Nya Zea­land

6 184

270

5 788

62

65

6 930

281

6 559

62

27

Total

93 906

36 114

39 574

13 281

4 937

100 924

40 343

43 624

15 111

1 846

 

2017

2018

Pri­mära varu­kate­gorier

Kon­cern

SMS

SMRT

SMT

Oth Op

Kon­cern

SMS

SMRT

SMT

Oth Op

För­sälj­ning av varor

89 716

35 958

35 707

13 231

4819

96 154

39 918

39 350

15 042

1 844

Ut­fö­ran­de av tjäns­ter

3 108

146

2 800

49

112

3 644

414

3 162

68

Lea­sing­in­täk­ter

1 065

1 065

1 112

1 112

Öv­riga icke-var­ure­late­rade in­täkter

17

10

1

6

14

11

2

Total

93 906

36 114

39 574

13 281

4 937

100 924

40 343

43 624

15 111

1 846

 

2017

2018

Intäkstförande av orderstock

Koncern

SMS

SMRT

SMT

Koncern

SMS

SMRT

SMT

Att intäktsföras efter 2019 fram till och med 2020

1 600

710

890

2 301

648

1 653

Kontraktstillgångar

Förändringen av kontraktstillgångarna, från en öppningsbalans om 433 MSEK (678) till en stängningsbalans om 254 MSEK (433), är hänförliga till följande:

Kontraktstillgångar har under perioden minskats med –130 MSEK (–48), avseende retroaktiva justeringar av kundkontrakt som överförts till kunden i tidigare perioder. Förvärv under året har medfört en ökning i kontraktstillgångar om 48 MSEK (9) och avyttringar har medfört en minskning om –24 MSEK (-). Huvuddelen av förändringarna av kontraktstillgångar under perioden är reserveringar av intäkter och återföringar av existerande eller nytillkomna kontraktstillgångar för fakturering. Omräkningseffekter representerar endast mindre förändringar av koncernens kontraktstillgångar.

Kontraktsskulder

Förändringen av kontraktsskulderna, från en öppningsbalans om 441 MSEK (579) till en stängningsbalans om 364 MSEK (441), är hänförliga till följande:

Kontraktsskulder som redovisats i öppningsbalansen har i denna period tagits upp som intäkter till ett belopp om 210 MSEK (275).

Förvärv under året har medfört en ökning i kontraktsskulder om 3 MSEK (6) och avyttringar har medfört en minskning om –4 MSEK (–14).

Huvuddelen av förändringarna av kontraktsskulder hänför sig til uppskjutande av intäkter under perioden och återföringar av existerande eller nytillkomna kontraksskulder för att under perioden redovisas som intäkter. Omräkningseffekter representerar endast mindre förändringar av koncernens kontraktsskulder.

 

2017

2018

Primära geografiska marknader

Moderbolag

Moderbolag

Europa

15 509

16 393

Nordamerika

1 118

1 671

Sydamerika

119

161

Afrika och Mellanöstern

54

47

Asien

1 892

1 792

Australien och Nya Zealand

72

77

Total

18 764

20 141

 

2017

2018

Primära varukategorier

Moderbolag

Moderbolag

Försäljning av varor

18 695

20 073

Utförande av tjänster

58

63

Leasingintäkter

10

6

Övriga icke varurelaterade intäkter

0

0

Total

18 764

20 141

 

2017

2018

 

Moder­bolag

SMS

SMRT

SMT

Moder­bolag

SMS

SMRT

SMT

Att intäktsföras efter 2019 fram till och med 2020

Kontraktstillgångar och kontraksskulder och dess rörelser redovisas inte för moderbolaget då balanserna och rörelser är av immateriell storlek.