Moderbolagets resultaträkning

MSEK

Not

2017

2018

Årets resultat överensstämmer med årets totalresultat.

Klassificering av resultatposter har ändrats från och med Q3 2018 vilket påverkar nettoomsättning och kostnad för sålda varor.

Jämförelsetalen har justerats i enlighet med förändringen.

Nettoomsättning

2

18 764

20 141

Kostnad för sålda varor

 

–11 651

–11 103

Bruttoresultat

 

7 113

9 038

 

 

 

 

Försäljningskostnader

 

–963

–1 321

Administrationskostnader

 

–2 287

–2 393

Forsknings- och utvecklingskostnader

4

–1 336

–1 492

Övriga rörelseintäkter

5

257

26

Övriga rörelsekostnader

6

–1 524

–1 291

Rörelseresultat

3, 8

1 260

2 567

 

 

 

 

Resultat från andelar i koncernföretag

9

–706

4 364

Resultat från andelar i intresseföretag

9

77

Ränteintäkter och liknande resultatposter

9

770

541

Räntekostnader och liknande resultatposter

9

–1 004

–1 117

Resultat efter finansiella poster

 

397

6 355

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

–62

–3 138

Skatt

10

547

–1 481

Årets resultat

 

882

1 736