Hållbar leverantörskedja

Sandvik förbinder sig att följa praxis för hållbara inköp som minimerar vår sociala och miljömässiga negativa påverkan, förbättrar våra leverantörers hållbarhetsarbete och skapar värde för verksamheten, våra kunder och samhället i stort.

Som ett globalt företag med verksamheter runt om i världen så har Sandvik en diversifierad leverantörsbas. Under 2018 hade vi totalt cirka 78 000 leverantörer i 99 länder. De försåg oss med råmaterial, komponenter, varor och tjänster. Under 2018 genererades 12,21) procent av våra leverantörskostnader i länder med hög risk för brott mot Sandviks uppförandekod för leverantörer, till exempel Kina (5 procent), Indien (3,4 procent), Brasilien (1,9 procent) och Mexiko (0,8 procent).

Program för en hållbar leverantörskedja

Vi fokuserar kontinuerligt på initiativ som främjar hållbarhet då vi ser en potential för förbättringar på detta område. Under 2018 omfattade vårt program aktiviteter för att skapa engagemang hos leverantörer, öka kunskapen och följa upp våra leverantörer, särskilt i högriskländer. Vi ålägger våra leverantörer att uppfylla Sandviks uppförandekod för leverantörer.

Bygga upp kunskap

Under 2018 fortsatte vi våra aktiviteter för att höja kunskapsnivån. Vi utbildade alla 202 granskade leverantörer i uppförandekoden och vårt sätt att arbeta med den. Ytterligare 42 leverantörer fick liknande utbildning i samband med två leverantörsarrangemang i Indien. I de flesta fall hjälpte vi våra leverantörer att utveckla åtgärdsplaner för avvikelser från uppförandekoden för leverantörer.

Uppföljning av leverantörer

Vi bedömer risken för att en leverantör bryter mot uppförandekoden utifrån leverantörens hemvist och hur produktion och leverans av varor och tjänster till oss går till. Vi har för avsikt att ytterligare förbättra vår utvärdering och hantering av risker.

Under 2018 identifierade vi 1 670 leverantörer (av 41 588) i högriskländer. Av totalt 202 reviderade leverantörer fanns 100 i Indien, 87 i Kina, tio i Chile, fyra i Sydafrika och en i Brasilien. Alla reviderades antingen av våra egna revisorer (142 leverantörer) eller av oberoende tredjepartsrevisorer, utvalda och utbildade av Sandvik (60 leverantörer). Alla revisioner utfördes på plats.

Det är viktigt att följa upp leverantörers korrigerande åtgärder för att säkerställa att avvikelserna åtgärdas. Under 2018 utarbetades totalt 117 åtgärdsplaner (58 procent av totalen)tillsammans med reviderade leverantörer. Av dessa genomfördes 36 delvis eller fullständigt. De återstående 54 håller sig inom de överenskomna tidsgränserna. För 85 revisioner, genomförda i slutet av 2018, diskuteras åtgärdsplaner med leverantörerna.

Under 2018 identifierade vi inte några avvikelser för barnarbete eller minderåriga arbetare exponerade för farliga arbetsförhållanden. För unga arbetare kan avvikelser hänföras till ofullständiga hälsoundersökningar, rekryteringspolicyer/procedurer/avsaknad av åldersbevis, medan de som gäller tvångsarbete avser finansiella straff för medarbetare hos våra leverantörer i Kina. Lagliga avvikelser kan primärt hänföras till saknade eller utgångna certifikat/licenser för hälsa, säkerhet eller miljö. Avvikelser gällande konkurrensrätt, bekämpning av korruption och konfliktmineralers ursprung avser avsaknad av relevanta policyer. Avvikelser när det gäller miljö, hälsa och säkerhet kan hänföras till en rad orsaker, från avsaknad av relevanta policyer till avsaknad av brandskyddsåtgärder och/eller riskbedömningar. Avvikelser gällande anställningsvillkor kan vanligen hänföras till avtal som saknar obligatoriska klausuler. Inga leverantörskontrakt avbröts till följd av revisioner under 2018.

Konfliktmineraler

Under 2018 genomfördes en ursprungslandsutredning i syfte att identifiera smältverk och raffinaderier i vår leverantörskedja. Denna baserades på OECD:s Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas.

En stor del av koncernens volframförsörjning kommer från Sandviks dotterbolag Wolfram Bergbau und Hütten i Österrike. Företaget genomgick framgångsrikt en revision inom Responsible Minerals Assurance Program (tidigare Conflict Free Smelter Program) i mars 2015 och har sedan dess bibehållit sin status som konfliktfritt smältverk.

1) Baserat på 80 procent av totalkostnaden.

Avvikelser identifierade bland leverantörer 2018

Hälsa och säkerhet

1 335

Löner och förmåner

344

Miljö

327

Ledningssystem

302

Arbetstid

216

Antikorruption

207

Anställningsvillkor

193

Konkurrensrätt

168

Uppföljning

92

Regelefterlevnad

90

Tvångsarbete

40

Mineraler med konfliktfritt ursprung

29

Föreningsfrihet och kollektivförhandlingar

8

Rätt till egendom

7

Diskriminering

1

Barnarbete

0

Unga arbetare exponerade för farliga arbetsförhållanden

0

Totalt

3 359