Not 19. Särskilda upplysningar om eget kapital

Koncernen

Specifikation av egetkapitalposten reserver

2017

2018

Omräkningsreserv

 

 

Ingående omräkningsreserv

4 862

3 481

Årets omräkningsdifferenser

–1 381

1 752

Utgående omräkningsreserv

3 481

5 233

 

 

 

Säkringsreserv

 

 

Ingående säkringsreserv

–204

–137

Kassaflödessäkringar redovisade i övrigt totalresultat

67

14

Utgående säkringsreserv

–137

–123

 

 

 

Summa reserver

 

 

Ingående reserver

4 658

3 344

Årets förändring av reserver:

 

 

Omräkningsreserv

–1 381

1 752

Säkringsreserv

67

14

Utgående reserver

3 344

5 110

Övrigt tillskjutet kapital

Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkursfonder som förts över till reservfond per den 31 december 2005. Avsättningar till överkursfond från den 1 januari 2006 och framåt redovisas också som tillskjutet kapital.

Reserver

Omräkningsreserv

Omräkningsreserven innefattar de valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta i vilken koncernens finansiella rapporter presenteras. Omräkningsreserver hänförliga till avyttrade tillgångar är inte väsentliga.

Moderbolagets och koncernens rapportvaluta är svenska kronor (SEK).

Säkringsreserv

Säkringsreserven innefattar den effektiva andelen av den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på ett kassaflödessäkringsinstrument hänförbart till säkringstransaktioner som ännu inte har inträffat. Förändringar i kassaflödessäkringar överförda till årets resultat uppgick till 15 MSEK (76).

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel i moderbolaget och dess dotterföretag och intresseföretag.

Kapitalhantering

Finansiella mål

 

Tillväxt i rörelseresultat 2015–2018

≥7 %

Avkastning på sysselsatt kapital, förbättring 2015–2018

≥3 %-enheter

Nettoskuldsättningsgrad

<0,8

Utdelningskvot av rapporterad vinst per aktie

50 %

Kapital

Kapital definieras som totalt eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Eget kapital

2017

2018

Aktiekapital

1 505

1 505

Övrigt tillskjutet kapital

7 678

7 678

Reserver

3 344

5 110

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

36 167

44 183

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

48 694

58 476

Innehav utan bestämmande inflytande

28

42

Summa eget kapital

48 722

58 518

Styrelsen har föreslagit en utdelning om 4,25 SEK per aktie (3,50) till årsstämman 2019. Förslaget motsvarar cirka 42 % av redovisat resultat per aktie. Under året har ingen förändring skett i koncernens kapitalhantering. Varken moderbolaget eller något av dotterföretagen står under externa kapitalkrav.

Moderbolaget

Aktiekapital

Enligt bolagsordningen för Sandvik AB ska aktiekapitalet uppgå till lägst 700 000 000 SEK och till högst 2 800 000 000 SEK. Samtliga aktier är fullt betalda och berättigar till lika röstvärde och lika andel i bolagets tillgångar.

Aktiekapitalet har under de senaste två åren förändrats på följande sätt:

 

Antal aktier

Kvotvärde SEK/aktie

Aktiekapital SEK

Aktiekapital, 31 december 2016

1 254 385 923

1,20

1 505 263 108

Aktiekapital, 31 december 2017

1 254 385 923

1,20

1 505 263 108

Aktiekapital, 31 december 2018

1 254 385 923

1,20

1 505 263 108

Utdelning föreslås av styrelsen i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen och fastställs av årsstämman. Föreslagen men ännu ej beslutad utdelning för 2018 beräknas uppgå till 5 331 MSEK (4,25 SEK per aktie). Beloppet har ej redovisats som skuld.

Inga aktier finns reserverade för överlåtelse enligt optioner eller andra avtal.

Sandvik-aktien är officiellt noterad endast på Nasdaq Stockholm. Aktier kan även handlas i USA i form av ADR (American Depositary Receipts).

Bundet eget kapital

Bundet eget kapital får inte minskas genom vinstutdelning.

Reservfond

Syftet med reservfonden har varit att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning av balanserad förlust. I reservfonden ingår även belopp som före 1 januari 2006 tillförts överkursfonden.

Fritt eget kapital

Överkursfond

Utgörs av värdet på aktier som har emitterats till överkurs, det vill säga för aktierna har betalats mer än aktiernas kvotvärde. Erhållet belopp utöver aktiernas kvotvärde har förts till överkursfonden.

Balanserad vinst

Utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med årets resultat summa fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.