Not 23. Övriga räntebärande skulder

Koncernen

2017

2018

Långfristiga skulder

 

 

Obligationer

21 264

20 308

Övrigt

127

123

Totalt

21 391

20 431

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

Obligationer

576

0

Övrigt

6

27

Totalt

582

27

För information om villkor och återbetalningstider samt företagets exponering för ränterisk och risk för valutakursförändringar hänvisas till avsnittet ”Finansiell riskhantering”.