Not 4. Forskning, utveckling och kvalitetssäkring

 

Koncernen

Moderbolaget

 

 

 

 

 

 

2017

2018

2017

2018

Utgifter för

 

 

 

 

Forskning och utveckling

3 498

3 727

1 440

1 544

Kvalitetssäkring

470

423

269

252

Totalt

3 968

4 150

1 709

1 796

varav kostnadsfört totalt

3 633

3 958

1 604

1 744

varav kostnadsfört avseende forskning och utveckling

3 163

3 535

1 336

1 492

Utgifter för forskning kostnadsförs när de uppkommer, liksom utgifter för kvalitetssäkring. Utgifter för utveckling tas upp som en immateriell tillgång om de uppfyller kriterierna för redovisning som tillgång i balansräkningen.