Not 12. Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

 

Internt upparbetade immateriella tillgångar

 

Förvärvade immateriella tillgångar

 

 

Aktiverade utgifter för FoU

Program­varor

Patent, licenser, varu­märken, etc.

Övrigt

Summa

 

Aktive­rade utgifter för FoU

Program­varor

Patent, licenser, varu­märken, etc.

Goodwill

Övrigt

Summa

Totalt

1)

Avser huvudsakligen maskiner klassificerade som tillgångar som innehas för försäljning föregående år

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2017

3 559

2 475

285

153

6 472

 

94

673

2 294

13 333

2 654

19 048

25 520

Nyanskaffningar

335

309

5

8

658

 

54

167

2

11

234

892

Förvärv av rörelse

 

3

3

3

Avyttringar och utrangeringar

–150

–37

–187

 

–37

–79

–40

–155

–342

Omklassificeringar

–2

14

–60

8

–40

 

–20

–16

–1 052

–125

–1 213

–1 253

Årets omräkningsdifferenser

36

–17

1

–6

13

 

3

12

–137

–370

–124

–616

–603

Utgående balans 31 december 2017

3 779

2 744

231

162

6 916

 

151

799

2 064

11 911

2 376

17 301

24 217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2018

3 779

2 744

231

162

6 916

 

151

799

2 064

11 911

2 376

17 301

24 217

Nyanskaffningar

192

274

9

9

484

 

45

80

1

127

611

Förvärv av rörelse

 

254

34

129

3 198

967

4 582

4 582

Avyttringar och utrangeringar

–53

–74

–63

–41

–231

 

–44

–7

–1 016

–216

–1 284

–1 514

Omklassificeringar

16

37

44

–8

89

 

19

45

–18

9091)

137

1 093

1 181

Årets omräkningsdifferenser

74

41

6

10

131

 

7

24

128

602

147

908

1 039

Utgående balans 31 december 2018

4 009

3 022

227

132

7 389

 

476

937

2 296

15 605

3 412

22 727

30 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ackumulerade av- och nedskrivningar

Ingående balans 1 januari 2017

2 004

1 299

107

127

3 538

 

21

554

770

1 396

2 742

6 280

Avyttringar och utrangeringar

–34

–23

–58

 

–30

–21

–7

–58

–116

Nedskrivningar

45

45

 

45

Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar

 

Omklassificeringar

–13

–8

–5

–26

 

–32

2

–123

–153

–180

Årets avskrivningar på anskaffningsvärden

293

172

11

5

481

 

36

47

111

181

375

856

Årets omräkningsdifferenser

23

9

–2

–6

22

 

2

10

–41

–37

–66

–44

Utgående balans 31 december 2017

2 317

1 448

111

126

4 002

 

59

549

821

1 410

2 839

6 841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2018

2 317

1 448

111

126

4 002

 

59

549

821

1 410

2 839

6 841

Förvärv av rörelse

 

22

22

22

Avyttringar och utrangeringar

–44

–71

–13

–40

–167

 

–42

–7

–122

–171

–338

Nedskrivningar

30

8

38

 

1

1

39

Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar

 

–1

–1

–1

Omklassificeringar

–10

–8

–17

 

39

–14

140

165

147

Årets avskrivningar på anskaffningsvärden

317

263

12

3

594

 

49

48

106

168

371

965

Årets omräkningsdifferenser

40

7

4

9

59

 

2

21

43

65

131

191

Utgående balans 31 december 2018

2 660

1 637

106

106

4 508

 

110

637

950

1 661

3 357

7 866

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redovisade värden

1 januari 2017

1 555

1 176

178

25

2 934

 

72

119

1 524

13 333

1 258

16 306

19 240

31 december 2017

1 462

1 295

120

37

2 914

 

92

250

1 243

11 911

966

14 462

17 376

1 januari 2018

1 462

1 295

120

37

2 914

 

92

250

1 243

11 911

966

14 462

17 376

31 december 2018

1 349

1 384

121

26

2 880

 

366

300

1 345

15 605

1 753

19 370

22 250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets avskrivning redovisas i resultaträkningen enligt följande 2017

Kostnad för sålda varor

–42

–3

–45

 

–6

–30

–104

–29

–169

–214

Försäljningskostnader

–10

–2

–12

 

–7

–4

–149

–160

–172

Administrationskostnader

–293

–120

–11

–424

 

–30

–10

–3

–3

–46

–470

Totalt

–293

–172

–11

–5

–481

 

–36

–47

–111

–181

–375

–856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets avskrivning redovisas i resultaträkningen enligt följande 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad för sålda varor

–84

–1

–85

 

–7

–26

–102

–32

–167

–252

Försäljningskostnader

–8

–2

–10

 

–37

–7

–2

–134

–180

–190

Administrationskostnader

–317

–171

–12

–500

 

–5

–15

–2

–2

–24

–524

Totalt

–317

–263

–12

–3

–595

 

–49

–48

–106

–168

–371

–965

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedskrivning/Återföring av nedskrivningar per resultatrad 2017

Kostnad för sålda varor

 

Försäljningskostnader

5

5

 

5

Administrationskostnader

40

40

 

40

Total

45

45

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedskrivning/Återföring av nedskrivningar per resultatrad 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad för sålda varor

 

Försäljningskostnader

8

8

 

8

Administrationskostnader

30

30

 

1

1

31

Total

30

8

38

 

1

1

39

För 2017 uppgick nedskrivningar/återläggning av nedskrivningar till –45 MSEK och de är hänförliga till affärsområdena Sandvik Mining and Rock Technology med –40 MSEK och Sandvik Machining Solutions med –5 MSEK.

För 2018 uppgick nedskrivningar/återläggning av nedskrivningar till –39 MSEK och de är hänförliga till affärsområdet Sandvik Mining and Rock Technology.

Materiella anläggningstillgångar

 

Byggnader och mark

Maskiner

Inventarier

Pågående nyanlägg­ningar

Totalt

1)

Avser huvudsakligen maskiner klassificerade som tillgångar som innehas för försäljning föregående år

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2017

17 001

42 346

6 681

2 484

68 512

Nyanskaffningar

258

1 537

197

1 666

3 658

Förvärv av rörelse

Avyttringar och utrangeringar

–736

–2 616

–588

–166

–4 107

Omklassificeringar

113

–1 218

56

–1 585

–2 632

Årets omräkningsdifferenser

–224

–390

–60

–22

–697

Utgående balans 31 december 2017

16 411

39 660

6 287

2 376

64 734

 

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2018

16 411

39 660

6 287

2 376

64 734

Nyanskaffningar

373

1 421

274

2 035

4 103

Förvärv av rörelse

7

232

25

264

Avyttringar och utrangeringar

–493

–3 213

–585

–237

–4 528

Omklassificeringar

753

3 0381)

439

–1 432

2 798

Årets omräkningsdifferenser

489

929

154

42

1 613

Utgående balans 31 december 2018

17 541

42 067

6 591

2 786

69 984

 

 

 

 

 

 

Av- och nedskrivningar

Ingående balans 1 januari 2017

7 632

29 165

5 006

0

41 803

Avyttringar och utrangeringar

–324

–1 977

–516

–2 817

Omklassificeringar

–281

–1 874

–88

–2 243

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

530

2 688

446

3 663

Årets nedskrivningar

103

216

2

322

Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar

–35

–35

Årets omräkningsdifferenser

–61

–240

–57

–358

Utgående balans 31 december 2017

7 599

27 942

4 793

0

40 335

 

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2018

7 599

27 942

4 793

0

40 335

Förvärv av rörelse

2

130

19

150

Avyttringar och utrangeringar

–243

–2 395

–532

–3 170

Omklassificeringar

346

1 1971)

193

1 736

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

540

2 635

417

3 592

Årets nedskrivningar

45

80

4

129

Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar

–109

–83

–192

Årets omräkningsdifferenser

242

685

118

1 043

Utgående balans 31 december 2018

8 423

30 188

5 012

0

43 622

 

 

 

 

 

 

Redovisade värden

1 januari 2017

9 369

13 181

1 675

2 484

26 709

31 december 2017

8 811

11 718

1 494

2 376

24 399

1 januari 2018

8 811

11 718

1 494

2 376

24 399

31 december 2018

9 118

11 879

1 580

2 785

25 362

 

 

 

 

 

 

Nedskrivningar/Återläggning av nedskrivningar

Redovisade i resultaträkningen 2017
Kostnad för sålda varor

103

189

292

Försäljningskostnader

–4

–4

Administrationskostnader

–3

2

–1

Totalt

103

182

2

287

 

 

 

 

 

 

Redovisade i resultaträkningen 2018

 

 

 

 

 

 

Kostnad för sålda varor

–63

5

4

–2

–56

Försäljningskostnader

Administrationskostnader

–8

–8

Totalt

–63

–3

4

–2

–64

 

 

 

 

 

 

Per affärsområde 2017

Sandvik Machining Solutions

–24

–24

Sandvik Mining and Rock Technology

4

2

6

Sandvik Materials Technology

103

202

305

Other Operations

Totalt

103

182

2

287

 

 

 

 

 

 

Per affärsområde 2018

 

 

 

 

 

 

Sandvik Machining Solutions

35

19

4

58

Sandvik Mining and Rock Technology

1

2

3

Sandvik Materials Technology

–106

–22

–4

–132

Other Operations

8

–1

7

Totalt

–63

–3

4

–2

–64

Övriga upplysningar

Materiella tillgångar som ställts som säkerhet uppgår till 293 MSEK (281). Under 2017 uppgick avtalsmässiga åtaganden för förvärv av materiella anläggningstillgångar till 222 MSEK (231).

Låneutgifter som inräknats i tillgångars anskaffningsvärde under året uppgår till noll (0) för 2018 och 2017.

Upplysningar om statliga stöd i koncernen

Statliga stöd uppgick under året till 8 MSEK (10).

Nedskrivningsprövning goodwill

En prövning av enentuellt nedskrivningsbehov av goodwill genomfördes under det fjärde kvartalet 2018. I enlighet med vad som anges nedan uppgick redovisat värde för goodwill i koncernens balansräkning till 15 605 MSEK (11 911), huvudsakligen hänförligt till ett antal större rörelseförvärv.

 

Redovisat värde

 

 

 

Goodwill per kassagenererande enhet

2017

2018

Sandvik Machining Solutions

 

 

Waltergruppen

1 092

1 141

Seco Tools

256

267

Wolfram

1 506

1 574

Metrologic

2 606

Affärsområdesnivå

1 303

1 555

Totalt

4 157

7 143

 

 

 

Sandvik Mining and Rock Technology

 

 

Affärsområdesnivå

6 580

7 196

Totalt

6 580

7 196

 

 

 

Sandvik Materials Technology

 

 

Affärsområdesnivå

1 132

1 224

Totalt

1 132

1 224

 

 

 

Other operations

 

 

Hyperion

950

Totalt

950

 

 

 

Övrigt

42

42

Koncernen totalt

12 861

15 605

 

 

 

Tillgångar som innehas för försäljning

–950

Kvarvarande verksamhet

11 911

15 605

Konsoliderad goodwill allokeras till de kassagenererande enheterna som anges ovan. Återvinningsvärdet för samtliga kassagenererande enheter har bedömts utifrån uppskattat nyttjandevärde. Beräkningen av nyttjandevärdet grundar sig på de uppskattade framtida kassaflödena med användning av prognoser under en fyraårsperiod, vilka i sin tur baseras på de treårsplaner som tas fram årligen av samtliga affärsområden och som har godkänts av koncernledningen. Dessa planer grundar sig på affärsområdenas strategier och en analys av de nuvarande och förutsedda affärsförutsättningarna, samt den påverkan dessa väntas ha på den marknad där affärsområdet bedriver verksamhet. Ett antal ekonomiska indikatorer, som skiljer sig åt mellan olika marknader, samt externa och interna studier av dessa, används i analysen av det rådande affärsklimatet. Prognosen utgör grunden för hur beloppen i de väsentliga antagandena fastställs.

De nedan nämnda antagandena baseras på tidigare erfarenhet och överensstämmer med extern information. De mest väsentliga antagandena vid fastställandet av nyttjandevärdet omfattar förväntad efterfrågan, tillväxttakt, rörelsemarginal, rörelsekapitalbehov samt diskonteringsränta. Den faktor som använts för att beräkna tillväxten i terminalperioden efter fyraårsperioden uppgår till 2 % för Walter (2), Seco Tools (2), Wolfram (2), Sandvik Machining Solutions affärsområdesnivå (2), Sandvik Materials Technology affärsområdesnivå (2) och Hyperion (2) samt 3 % för Sandvik Mining and Rock Technology affärsområdesnivå (3). Behovet av rörelsekapital efter fyraårsperioden bedöms öka ungefär i samma takt som den förväntade tillväxten i terminalperioden. Diskonteringsräntan består av viktad genomsnittlig kapitalkostnad för lånat kapital samt eget kapital, och beräknades uppgå till 10 % (10) före skatt. Dessa antaganden gäller för samtliga kassagenererande enheter. De specifika risker som är relaterade till respektive kassagenererande enhet har justerats för i dess prognostiserade framtida kassaflöden.

Goodwill hänförlig till Hyperion, som uppgick till 950 MSEK, klassificerades under 2017 som tillgångar som innehas för försäljning och värderades till anskaffningsvärde. Hyperion såldes under 2018.

Prövningen av goodwillvärden visade inte tecken på några nedskrivningsbehov. Känsligheten i alla beräkningar innebär att goodwillvärdet skulle kunna upprätthållas även om diskonteringsräntan ökade med 2 procentenheter eller om den långsiktiga tillväxttakten sänktes med 2 procentenheter. Goodwillvärdet skulle också kunna upprätthållas om rörelsemarginalen sänktes med 2 procentenheter.

Övrig nedskrivningsprövning

Materiella och immateriella anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod har prövats för nedskrivning då en indikation uppstod. Testerna resulterade i nedskrivningar på –25 MSEK (332 MSEK) för 2018. För materiella anläggningstillgångar uppgick beloppet till –64 (287) MSEK och för immateriella tillgångar till 39 (45) MSEK (exklusive goodwill).