Intressentdialoger

Vi är involverade i en öppen dialog med våra intressenter om hur våra hållbarhetsaktiviteter genomförs, hur vi prioriterar, fattar beslut och uppnår resultat. Till exempel håller vi strukturerade dialoger som del av väsentlighetsanalysen som vi baserar vår rapportering på i enlighet med GRI-standarder. Intressentdialoger hålls kontinuerligt på koncernnivå och i högre grad på affärsområdesnivå och i de lokala dotterbolagen runt om i världen. Sandviks intressenter identifieras baserat på deras intresse för Sandvik och hållbarhetsfrågor och intressenters potentiella påverkan på företaget. I vår årsberättelse och på vår webb presenterar vi hur vi arbetar med de viktigaste temana (för sidor, se nedan). Exempel på dialoger under 2018:

Analytiker, investerare,aktieägare: Dialoger hålls huvudsakligen vid individuella möten och i gruppsamtal. Exempel på teman som diskuterats: implementering av hållbarhetsstrategi (Hållbarhetsstyrning), målsättningar och genomförande (Hållbarhetsmål: vårt erbjudande och vår verksamhet) och vårt bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling (Index över Förenta Nationernas globala mål). Vi har också fått specifika frågor angående våra koldioxidutsläpp (Nyckeltal).

Leverantörer, kunder, myndigheter, andra affärspartners: Kunddialoger hålls kontinuerligt och vi deltar i ett antal enkäter som täcker hela hållbarhetsspektrumet. Vidare läggs extra fokus på produktutveckling, till exempel för att öka kundsäkerheten och energieffektiviteten för produkterna (Verksamheten). Vi har en löpande med leverantörer om uppförandekoden (Hållbar leverantörskedja). Sandvik hade en dialog med Finansdepartementet i Sverige angående FN:s mål för hållbar utveckling under 2018.

Medarbetare: Löpande dialog via möten, medarbetarenkäter och uppföljningsmöten. Teman som diskuterades var till exempel hälsa och säkerhet (Hälsa och säkerhet).

Organisationer, icke-statliga organisationer, högskolor, medier, fackföreningar: Möten med fackföreningar där vår hållbarhetsstrategi diskuterades (Hållbar affärsstrategi). Swedwatch, en svensk ideell organisation, publicerade en rapport om hur Sandvik och andra företag arbetar med mänskliga rättigheter (Mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsförhållanden).

Medlemskap i organisationer

Sandvik är en medlem av FN:s Global Compact-initiativ. Sandvik deltar också i branschorganisationerna Jernkontoret (stålproducenter) och Svemin (gruvföretag) där ett antal hållbarhetsinitiativ utarbetas, främst i samband med FN:s mål för hållbar utveckling.