Dialog med analytiker

Cirka 25 analytiker följer Sandvik regelbundet. I slutet av 2018 var fördelningen av analytikernas rekommendationer av Sandvik-aktien: 50 procent köp/öka, 25 procent behåll/neutral och 25 procent sälj/minska enligt Factset. Här är några av de vanligaste frågorna under 2018 och våra svar.

F: Kommer marginalen vid nästa nedgång vara högre än vid föregående, det vill säga minskad volatilitet?
S:
Vi strävar efter kontinuerliga förbättringar och det är vår ambition att nå en högre marginal vid nästa nedgång när den nu inträffar. Exempel på konkreta ändringar som vi implementerat för att minska volatiliteten är att gå mot en mer decentraliserad struktur för affärsbeslut, närmare kunderna, som i teorin gör oss mer snabbrörliga så att vi snabbare kan reagera på förändringar på marknaden. Vi har också hanterat uppgången annorlunda än tidigare, genom att Sandvik Mining and Rock Technology utlokaliserat produktionen i mycket större utsträckning. Det innebär att när efterfrågan minskar så kan vi minska den volym som produceras externt medan vi bibehåller en jämn produktion i våra egna anläggningar.

F: Ökad förvärvstakt: Vad kommer ni att köpa och hur mycket kommer ni att investera?
S:
Majoriteten av förvärven kommer troligen att ske inom Sandvik Machining Solutions. Divisioner inom affärsområdet som är både stabila och har en god lönsamhet kommer att fokusera på tillväxt, både inom kärnverksamheten med skärverktyg, men även i närliggande områden som digitalisering/programvara samt additiv tillverkning. Vi vill utöka kundutbudet för att täcka en större del av den totala värdekedjan för tillverkning och inkludera även för- och efterbearbetningsfaserna. Vår balansräkning är stark, vilket i sig ger utrymme för relativt stora affärer. Det är dock mer troligt att vi gör små till medelstora förvärv, även om vi kommer att ta tillvara på större möjligheter om det är av strategiskt intresse.

F: Flera avyttringar avslutades under 2018. Kan vi förvänta oss ytterligare konsolidering av verksamhetsportföljen?
S:
Sandvik Drilling and Completions verksamhet omsätter cirka 2,3 miljarder kronor och vi står i begrepp att avyttra cirka 75 procent (Varel) relaterat till olje- och gasindustrin. Det är inte en av Sandviks kärnverksamheter. Vi ser kontinuerligt över de olika delarna av våra 34 affärsenheter baserat på deras nuvarande och kommande intäkter och möjliga avkastning.

F: Balansräkningen är stark – hur prioriterar ni användningen av kapitalet?
S:
Vi föredrar absolut att återinvestera kapitalet i företaget och generera tillväxt via förvärv och investeringar i forskning och produktutveckling. Utöver det vill vi belöna våra aktieägare med en hög utdelningsprofil.

F: Ge mig ett konkret exempel på hur Sandvik arbetar med hållbarhet i sitt utbud.
S:
Hållbarhet är en integrerad del av vårt dagliga arbete, både i att öka våra kunders produktivitet och i vår egen verksamhet. Ett bevis på detta är att vi återigen kvalificerade oss för Dow Jones Sustainability Index, som bara inkluderar företag som rankas som de 10 procent främsta i varje bransch inom hållbarhet. Ett exempel är återvinningsverksamheten i Sandvik Machining Solutions, där vi köper tillbaka praktiskt taget alla skär från kunderna. Vi återvinner skären i vår återvinningsanläggning i Österrike och återanvänder materialet i vår skärtillverkning. Mer än 50 procent av det råmaterial som används i Sandvik Machining Solutions är återvunnet material.

F: Sandvik Materials Technology ser ut att nå målet på 10 procent EBIT under 2019. Kommer ni att behålla affärsområdet i Sandvik-koncernen?
S:
Vår ambition är att Sandvik Materials Technology ska nå en rörelsemarginal på 10 procent för helåret 2019. Vi arbetar för att göra detta affärsområde effektivare och det finns möjligheter inom samtliga divisioner. Liksom med de andra enheterna i Sandvik granskar vi löpande resultattrenden och alla eventuella strategiska beslut kommer att fattas utifrån den analysen.

F: Ni har ökat förvärvstakten. Vad tror ni om den potentiella negativa effekten på avkastningen på sysselsatt kapital?
S:
Ja, takten ökade under året och det är vår ambition att även fortsättningsvis vara aktiva inom fusioner och förvärv. Vi tittar även på möjligheten att göra förvärv inom det digitala området där multiplarna ibland kan vara höga. På kort sikt kan detta påverka avkastningen negativt, men vi skulle aldrig köpa något om det inte fanns en tydlig plan för att förbättra avkastningen i ett längre perspektiv, om än med en horisont på fem till tio år.