3.4 Könsfördelningen i företagsledningen

3.4 Könsfördelningen i företagsledningen

 

Koncernen

Moderbolaget

 

 

 

 

 

Andel kvinnor, %

2017

2018

2017

2018

Styrelser och verkställande direktörer

14

16

27

27

Övriga ledande befattningshavare

20

22

29

29

Av koncernens pensionskostnader avsåg 66 MSEK (56) gruppen styrelser och verkställande direktörer. Koncernens pensionsskuld för denna grupp uppgick till 161 MSEK (159). På motsvarande sätt avsåg 23 MSEK (22) av moderbolagets pensionskostnader gruppen styrelse och verkställande direktörer. Moderbolagets pensionsskuld för denna grupp uppgick till 4 MSEK (4).

Resultatandelar

För att premiera ett agerande som tar sikte på koncernens långsiktiga utveckling och samtidigt stimulera lojalitet till företaget hos medarbetarna har Sandvik sedan 1986 ett resultatandelssystem för alla anställda vid helägda bolag i Sverige. Koncernens avkastning under år 2018 innebar att 173 MSEK (213), avsattes till resultatandelsstiftelsen.