Strategi och teknologi

Strategiska fokusområden

Vi fortsatte vårt arbete för att expandera eftermarknadsverksamheten och att öka andelen reservdelar och service på redan installerad utrustning. Vårt fokus på eftermarknaden kommer att ge oss en långsiktigt fördelaktig position med lönsamhet även vid försämrade marknadsförutsättningar. Ett effektivt eftermarknadserbjudande är även den största drivkraften för nyförsäljning till våra kunder. Vi fokuserar också strategiskt på att stärka vår position som global ledare inom autonom gruvutrustning.

Fokus på kärnverksamheten

Vi fortsatte att se över vår produktportfölj för att behålla fokus på kärnverksamheten och att vi kan erbjuda våra kunder bästa möjliga utbud inom de områden som vi valt att verka inom. Vi avvecklar gradvis de produktgrupper som faller utanför vår kärnverksamhet och under 2018 påbörjade vi avyttringsprocessen av Varels verksamhet för borrkronor till olja och gas. Vi meddelade även att vi stänger en produktionslinje i vår anläggning i Matamoros i Mexiko.

Teknologiskt ledarskap och innovation

Under 2018 utvecklade Sandvik Mining and Rock Technology sitt utbud inom automatisering, digitala lösningar och elektrifiering. Lösningarna är utformade för att hjälpa kunderna öka sin lönsamhet, minska kostnaderna och förbättra säkerheten. Under året fortsatte vi att utveckla våra digitala ekosystem för gruv- och bergavverkningsbranschen i samarbete med företagen IBM och Cisco.

Vi undertecknade ett strategiskt ramavtal med Resolute Mining Limited för att helt automatisera företagets Syama-guldgruva under jord i Mali före årets slut. Avtalet inkluderar systemen AutoMine® och OptiMine® för analys, processoptimering och automatisering, inklusive en komplett fordonsflotta med Sandvik TH663-truckar och Sandvik LH514E eldrivna lastare. Sandvik utvecklade det automatiserade produktionssystemet i nära samarbete med kunden.

I juni invigde vi Battery Electrification Innovation and Development Center för lastare och truckar i Åbo, Finland. Anläggningens kvalificerade personalstyrka utvecklar batteriprodukter och elektriska lösningar för fortsatt innovation inom gruv- och bergavverkningsbranschen över hela världen.

150 kilowatt hydrauliskt driven skärhuvud (photo)

Sandvik bidrog till undervattensprojektet med ett hydrauldrivet fräshuvud på 150 kilowatt, idealiskt för bearbetning av solitt berg.

Sandvik deltog i gruvprojekt under vatten

Sandvik deltog 2018 i det EU-finansierade undervattensprojektet ¡VAMOS! (Viable Alternative Mine Operating System). Projektet syftade till att finna nya sätt att komma åt oexploaterade europeiska mineralresurser, värda uppskattningsvis 100 miljarder euro, som finns på ett djup av mellan 500 och 1 000 meter.

Målet var att bygga en prototyp till en robotgruvmaskin i verklig storlek för undervattensbruk och att bevisa att brytning i dagbrott, vattenfyllda och landbaserade gruvor är genomförbar och ekonomiskt möjlig. Sandvik tillhandahöll utrustningen för mekanisk brytning och ramen för undervatttensfordonet. ”Eftersom Sandvik vill ha en fot med i den framväxande marknaden för undervattensbrytning var vi angelägna om att delta i ¡VAMOS! eftersom det var ett projekt för att driva innovation inom gruvindustrin”, säger Uwe Restner, produktlinjechef inom Sandvik.

 Översikt

Gruvor

Anläggning

Produktportfölj

Utrustning för bergborrning, avverkning, brytning, krossning, lastning och transport. Förbrukningsvaror för borrning, verktyg, service, reserv- och slitdelar.

Marknadsbeskrivning

Gruvor

Konsoliderad kundbas med cirka 200 globala stora och mindre gruvföretag. Geografiskt avlägsna platser, försämrad malmkvalitet samt säkerhetskrav driver produktionsvolymer och behov av hel- och halvautomatiserade lösningar. En betydande eftermarknadsverksamhet.

Anläggning

Sandvik är verksamt inom nischerna bergavverkning, krossning och sortering. Kundbasen är fragmenterad med över 25 000 enskilda kunder. Lokala erbjudanden och lokal konkurrens.

Drivkrafter för efterfrågan

Gruvor
  • BNP-tillväxt och resursintensiv industriutveckling
  • Metall- och mineralpriser
  • Produktionsnivåer i befintliga gruvor och expansionsprojekt (orörd samt tidigare exploaterad mark)
  • Produktivitetsförbättringar och ny teknologi, till exempel automatisering och elektrifiering
  • Krav inom områdena miljö, hälsa och säkerhet
Anläggning
  • BNP-tillväxt/urbanisering
  • Infrastrukturinvesteringar och utgifter
  • Statliga stimulansprogram
  • Produktion av ballastmaterial
  • Cementförbrukning

Konkurrenssituation/Större konkurrenter

Gruvor

Konsoliderad inom vissa segment som gruvdrift i hårda bergarter under jord: Epiroc, Metso Minerals, Caterpillar och Komatsu Mining.

Anläggning

Några globala konkurrenter förekommer i flera nischer, i övrigt många lokala aktörer: Epiroc, Terex, Metso Minerals, Caterpillar och Furukawa.

Modell för försäljningskanaler

Gruvor

Cirka 95 procent direktförsäljning via ett globalt servicenätverk.

Anläggning

På grund av den fragmenterade kundbasen sker 50 procent av försäljningen via distributörer. Global försäljnings- och serviceorganisation.

Tillväxtstrategi

Öka eftermarknadsverksamheten inom den befintliga kundbasen. Nå högre servicenivåer genom datadriven produktivitet och avancerade tjänster. Automatiseringslösningar för gruvor, erbjudanden för mellansegmentet och lokala premiummarknaden. Värdebaserad försäljning.

Strategisk riskhantering

Olika former av affärsrisker med påverkan på gruv- och anläggningsmarknaden i allmänhet, till exempel ökad konkurrens på marknaden genom nya teknologiska utvecklingar och framväxten av nya konkurrenter, fluktuerande råvarupriser och risker relaterade till regelefterlevnad.