Redovisningsprinciper

Om rapporten

Detta är Sandviks trettonde hållbarhetsredovisning. Ambitionen är att fortsätta rapportera på motsvarande sätt årligen. Sandviks senaste hållbarhetsrapport publicerades i mars 2018. Hållbarhetsnoterna ger oss en möjlighet att presentera detaljerad information om strategi, intressentdialoger, väsentlighetsanalys och hållbarhetsdata, liksom en mer utförlig beskrivning av våra hållbarhetsrisker och hållbarhetsmål.

Information enligt svensk lagstiftnings krav på hållbarhetsrapportering, lagstadgad hållbarhetsrapport, liksom Sandviks hållbarhetsredovisning återfinns under Verksamheten och Hållbarhetsnoter. Hållbarhetsinformationen i rapporten har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives riktlinjer, GRI Core option och har granskats av en extern part. Den översiktliga granskningen av Sandviks Hållbarhetsredovisning 2018 skedde på uppdrag av styrelsen och Sandviks vd. Granskaren är oberoende gentemot Sandvik. Sandvik har undertecknat FN:s Global Compact (UNGC) och vi rapporterar om de tio principerna i enlighet med kriterierna för UNGC:s avancerade nivå.

Rapportens omfattning, avgränsningar och beräkningsmetoder

Sandvik-koncernens väsentliga områden togs fram i en väsentlighetsanalys utförd av koncernledningen 2016. I förra årets rapport angav vi att väsentlighetsanalysen gällde 2017–2018, men vi utökade detta med 2019 för att bättre passa vår affärscykel. Koncernens väsentliga områden rapporteras i enlighet med GRI Standards. Sandvik rapporterar även på utsläpp och energi.

Hållbarhetsinformationen i årsberättelsen avser räkenskapsåret 2018. Se Not 14 för en lista över de enheter som ingår i beräkningarna, om inte annat anges.

Personaldata

Statistik avseende antal anställda, motsvarande heltidstjänster (FTE), hämtas från koncernens finansiella konsolideringssystem (BPC). Antalet anställda har reviderats för 2014–2017 då vi nu rapporterar antal FTE i linje med den finansiella redovisningen. All övrig personaldata (ålder, kön, personalomsättning, antal nyanställda, deltids-eller heltidsantsällda etc) hämtas från koncernens gemensamma HR-system (Workday) och omfattar 100 procent av Sandviks anställda. Dessa siffror sammanställs på årsbasis. Statistik avseende andel medarbetare som deltagit i utvecklingssamtal finns inte tillgängligt för 2018 till följd av byte av HR-system. Sandvik har en liten, ej signifikant, andel personal som är icke Sandvik-anställda.

Data om miljö, hälsa och säkerhet (EHS)

Miljö-, hälso- och säkerhetsdata hämtas från vårt EHS-rapporteringssystem, där rapporteringen görs månadsvis för säkerhetsrelaterade indikatorer och kvartalsvis för områden som rör miljörelaterade nyckeltal. Kompletterande uppgifter samlas in och sammanställs utanför EHS-databasen en gång per år och osäkerheten kring kvaliteten på dessa uppgifter är därför högre. Dessa siffror avrundas i högre grad för att hantera denna högre grad av osäkerhet. Om det föreligger andra avgränsningar i rapporten så anges detta i texten. Insamlad data baseras på information från det senast tillgängliga årsbokslutet, vilket betyder att historisk data kan ha justerats. Koncernens måluppfyllande mäts utifrån relevanta nyckeltal och data. Siffrorna som presenteras inkluderar 2018 års data för samtliga aktiva rapporterande enheter, om inte annat uppges. För EHS-data används en kontrollmetod för konsolidering. Det innebär att alla våra enheter ingår i våra siffror till 100 procent, även samriskföretag där Sandvik har operativ kontroll. Vi finns också hos några av våra kunder inom ramen för vår servicerelaterade verksamhet. I dessa fall tar vi med data i de fall den finns tillgänglig.

Beräkningar av CO2-utsläpp omfattar inte utsläpp från fjärrvärme, transport av råvaror och färdiga produkter eller resor. CO2-ekvivalenter för andra växthusgaser ingår inte i rapporten.

Beräkningar visar att de utgör mindre än en procent av totalen. Utsläppsfaktorer som används för att beräkna koldioxidutsläpp begärs främst in från de största produktionsenheterna. De ombes ta fram sin specifika utsläppsfaktor direkt från sin elleverantör. I de fall dessa data saknas används landsspecifika faktorer från det internationella energiorganet IEA. Landsspecifika faktorer används också för alla andra enheter. Omvandlingsfaktorerna läses in i vår EHS-databas där alla koldioxidutsläpp beräknas. För merparten av de europeiska anläggningarna är utsläppsfaktorn satt till noll (marknadsbaserat), med hänvisning till att man köper certifikat för el utan koldioxidutsläpp.

Utsläpp till luft är en kombination av fossila bränslen och stickprovsmätningar från stålverk. Mängden från fossila bränslen beräknas med hjälp av omvandlingsfaktorer från det svenska Naturvårdsverket (2009). Utsläppen som baseras på stickprovsmätningar har varit konstanta sedan 2012. Om stickproven visar på en betydande ändring av utsläppen kommer konstanterna att justeras enligt de nya resultaten. För NOx kommer cirka en tredjedel av den rapporterade volymen från stålproduktion och vad gäller SO2 så kommer över 80 procent från stålverk.

Metoderna för avfallshantering har tagits fram och definierats för att uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets förordning 1013/2006 om transport av avfall. Avfallshanteringen sker främst i samarbete med en extern leverantör och den bortforslingsmetod som används beror i de flerata fall på information från leverantörern. Avfallshanteringen har inte analyserats djupare än Avfall till återanvändning eller Avfall till annan bortskaffning.

I de data som presenteras för vattenutsläpp har uppdelningen av data i enlighet med GRI Standard 303-4 utförts genom att man tillämpar allokering av den rapporterade totala mängden utsläppt vatten. Fördelningsnyckeln hämtades från de största produktionsenheterna som utgör 86 procent av den totala rapporterade volymen utsläppt vatten. Varje enhet har angivit en uppskattad uppdelning av sitt utsläppta vatten per efterfrågad uppdelning i standarden. Återstående 14 procent av det rapporterade utsläppta vattnet ingick som färskvatten till tredje part. Dessutom omfattar vår definition av utsläppt vatten endast vatten som har passerat genom tillverkningsprocesser. Detta innebär att den totala volymen utsläppt vatten i företaget är högre än vad som anges i den här rapporten. Det finns inga uppgifter om den totala mängden vatten som släpps ut på ett år. I sin tur innebär detta att Standard 303-5 inte är relevant. Läsaren ska inte anta att mellanskillnaden mellan det rapporterade vattenintaget och det utsläppta vattnet motsvarar en rimlig uppskattning av vår vattenförbrukning. Vid definitionen av vattenstress så har de större företagen, motsvarande 86 procent av vår totala vattenanvändning, själva angett om de ligger i ett område med vattenstress. De ombads att besluta detta utifrån den definition som anges i GRI Standard 303. Allt vatten anses vara färskvatten när det ingår i våra produktionsprocesser och kategorin annat vatten ingår därför inte i sektionen för vattenuttag.

Arbetade timmar definieras som exponeringstimmar vilket inkluderar alla timmar anställda, konsulter och underkonsulter är utsatta för risk. Exponeringstimmarna samlas in och läggs in i EHS-databasen månadsvis.

Den rapporterade datan för arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall ingår i vår månadsrapportering. Det GRI kallar Allvarliga incidenter/sjukdom ingår i datan för Olyckor med frånvaro som följd. De senaste tre åren har vi haft en incident som uppnår kraven på sex månaders frånvaro. Vårt arbete med att motverka dessa mycket allvarliga incidenter och sjukdomar utgör en viktig del i vårt ledningssystem och hanteras inom processen för allvarliga potentiella incidenter, till exempel i vårt arbete med kritisk kontrolledning. Sjukdomsdatan har tillkommit till rapporteringen senare än olycksrapporteringen och befinner sig därför på en mindre mogen nivå. Osäkerheten bedöms därför vara större för sjukdomsdatan. Sjukdom definieras som ett tillstånd av fysisk eller psykisk skada eller en sjukdom som utvecklas över tid och inte är konsekvensen av en enstaka händelse. Att fastslå sjukdom i arbetet är en komplex process som kan ske över en längre tidsperiod. En sjukdom måste nå upp till kriteriet ”under Sandviks kontroll” innan den ingår i vår data. Det främsta kriteriet för att avgöra detta är ”kunde och/eller skulle Sandviks EHS-ledning realistiskt sett ha kunnat förhindra att detta hände?”. Endast om det är fallet ska tillståndet betraktas som under Sandviks kontroll och ingå i statistiken.

Andelen anläggningar som är certifierade gentemot ISO 14001 eller ISO 45001, eller motsvarande standarder, utgörs av våra huvudsakliga produktionsanläggningar. Vid slutet av året ombads 109 anläggningar att uppge sina certifieringar. Sju av dessa ansågs ligga utanför avgränsningen eftersom de nyligen förvärvats eller står i begrepp att avyttras. Det finns mindre anläggningar som innehar certifiering men dessa ingår inte i beräkningarna. Inga tidigare certifieringar har fråntagits jämfört med förra året.