Sandvik står starkt

2018 blev ett rekordår för Sandvik. Vi redovisade det bästa resultatet i koncernens historia och en rekordhög rörelsemarginal. Vi omsatte för första gången mer än 100 miljarder kronor. Vårt starka kassaflöde, i kombination med lyckade avyttringar, förstärkte vår balansräkning, och vi genomförde tillväxtorienterade förvärv inom alla våra tre affärsområden.

Ett positivt konjunkturläge med bra efterfrågan i alla segment och i alla världsdelar har utan tvekan gett oss medvind. Men rekorden är också en effekt av de senaste årens intensiva arbete med att göra Sandvik till ett decentraliserat och mer fokuserat företag där beslutsfattandet ligger närmare kunderna.

Ledande marknadspositioner

Vår tydliga strategi är att vi ska vara nummer ett eller två på de marknader vi verkar. Ledande marknadspositioner möjliggör stordriftsfördelar i både tillverkning och produktutveckling och det ger oss ett starkare band till våra kunder. Vi kommer att fortsätta utmana alla våra verksamheter utifrån den strategin.

Under året fortsatte vi att se över vår struktur för att säkerställa att vi verkligen fokuserar på kärnverksamheterna. I juli slutfördes försäljningen av Sandvik Hyperion och under året avyttrades även verksamheterna för rostfri tråd och svetstråd i två separata affärer.

Redo för tillväxt

I vår strategiska agenda är prioritetsordningen tydlig: först stabilitet och lönsamhet och därefter tillväxt. Flera divisioner har nått upp till en god lönsamhetsnivå, där det bästa sättet att fortsätta skapa värde är att växa. Organisk tillväxt, drivet av innovationer och nya produkter, kommer alltid att stå i centrum. För att säkerställa ledande marknadspositioner eller för att stärka vårt teknikerbjudande har vi även tagit vara på förvärvsmöjligheter inom alla våra tre affärsområden.

Köpet av Metrologic Group är ett viktigt steg mot att kunna hjälpa våra metallbearbetande kunder att skapa en sömlös tillverkningskedja. Förvärvet av Inrock stärker vårt erbjudande i segmentet för styrd horisontell borrning medan köpet av Custom Electric Manufacturing ytterligare förbättrar positionen inom industriell uppvärmning. Vi stärkte även vår ställning inom solida hårdmetallverktyg med förvärven av Dura-Mill och Kunshan Ousike Precision Tools.

De enheter som har uppfyllt kriterierna stabilitet och lönsamhet kommer att fortsätta ha förvärvsmöjligheter som ett verktyg för att växa eller för att befästa en position som nummer ett eller två på sin marknad.

Björn Rosengren, Vd och koncernchef (photo)

Björn Rosengren, Vd och koncernchef

Rustade för framtiden

Att Sandvik har ett rekordår i ryggen är inget skäl att slå sig till ro. I vår decentraliserade struktur kommer det alltid att finns verksamheter med behov av förbättringar och vi lever i en omvärld där politiska förutsättningar och konjunkturläge snabbt kan förändras. Med vår långa erfarenhet av internationell handel och med närvaro på de flesta stora marknader är det ingen ny situation. Sandvik har sällan varit bättre rustat för framtiden, oavsett vilken marknadssituation som råder.

Alla våra operativa enheter har krav på sig att ta fram planer för hur de ska agera i händelse av en sämre marknad. Varje enhet har sina unika förutsättningar och måste planera efter vad som är en mindre eller en kraftigare nedgång i deras marknad, men alla har ett åtagande mot koncernen att kunna anpassa sin verksamhet vid behov.

Vårt starka kassaflöde och avyttringarna som vi har gjort förstärkte vår balansräkning. Vår nettoskuldsättningsgrad gick ner till 0,2 och vår balansräkning ger oss stor handlingsfrihet att ta oss an både utmaningar och tillväxtmöjligheter.

Målen överträffades

Sandviks finansiella mål har sträckt sig från 2016 till 2018 och vi har med god marginal överträffat målen om vinsttillväxt, förbättring av avkastning på sysselsatt kapital och nettoskuldsättningsgrad. Nya mål kommer att presenteras under våren 2019.

Hållbarhet – en affärsmöjlighet

Sandvik har höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. Vi fortsätter att stödja principerna i Förenta Nationernas Global Compact och bidra till att FN:s globala mål för hållbar utveckling uppfylls. Under året fick vi erkännanden och inkluderades i flera internationella hållbarhetsindex, som det prestigefyllda Dow Jones Sustainability Index och Global 100 Most Sustainable Corporations.

Hållbarhet är en avgörande affärsmöjlighet för oss och det handlar både om att bli mer effektiva och systematiska i vårt arbete och om att hjälpa våra kunder att göra sina processer bättre inom områden som energieffektivitet, säkerhet och minskad miljöpåverkan. Vår eldrivna gruvutrustning och våra automationslösningar bidrar till att sänka gruvkundernas utsläpp och göra deras arbetsplatser säkrare för att ta ett konkret exempel. Avancerade material till bränsleceller för vätgasdrift, produktivitetshöjande svarvtekniker och återköp av kundernas hårdmetallverktyg är andra exempel.

Hållbarhet är redan en integrerad del av vår verksamhet och kommer att knytas ännu tydligare till våra strategiska mål och planer i framtiden.

Hållbarhet är också en avgörande faktor när unga människor ska välja arbetsgivare. Våra ambitioner för att minska miljöavtrycket, förbättra hälsa och säkerhet, verka för mångfald, rättvisa arbetsförhållanden och en hållbar leverantörskedja är något som unga talanger kommer att bedöma oss utifrån. Etik och en kultur att agera på rätt sätt är andra viktiga faktorer liksom utvecklings- och karriärmöjligheter. Att bygga ett starkt varumärke är en annan viktig del i att kunna attrahera rätt kompetens och vi tog under året flera nya initiativ på området.

Medarbetare i världsklass

De stora resultatförbättringar som vi har uppnått på Sandvik de senaste åren hade inte varit möjliga utan medarbetare som håller världsklass. Jag vill rikta ett stort tack till alla er som varje dag delar med sig av er kunskap och energi och som är ambassadörer för den generösa kultur som har gjort Sandvik så framgångsrikt.

Den här kulturen tillsammans med vår öppna jobbmarknad, där medarbetare kan röra sig mellan divisioner och affärsområden och bidra med sina erfarenheter, är oerhört viktig för att vi som företag ska kunna fortsätta utvecklas och förbättras.

Sandvik står starkt och är väl rustat för framtiden. Jag ser fram emot att ta vara på alla de möjligheter som ligger framför oss.

Stockholm, februari 2019

Björn Rosengren, Vd och koncernchef (signature)

Björn Rosengren
Vd och koncernchef