Verksamheten 2018

Stabilitet, lönsamhet, tillväxt

Sandvik Machining Solutions har varit stabilt och lönsamt under många år och under 2018 ökade vi vårt fokus på lönsam tillväxt. Utöver förvärvet av Metrologic Group gjorde vi även flera andra strategiska förvärv, till exempel det privatägda, USA-baserade företaget Dura-Mill, en tillverkare av precisionspinnfräsar i solid hårdmetall och det kinesiska företaget Kunshan Ousike Precision Tools, en ledande leverantör av solida hårdmetallverktyg.

Effektivitet och ständiga förbättringar

Även i tider med lönsamhet och tillväxt fortsätter vi att arbeta med effektivitet och kostnadsåtgärder, till exempel verksamhetsoptimering och lean, för att minska flaskhalsar och onödiga kostnader. På så vis får vi en stabil grund i händelse av en ekonomisk nedgång och frigör resurser att investera i olika tillväxtområden.

Som en del i vårt kontinuerliga arbete med verksamhetsoptimering ser vi över produktionen och vår kapacitet över hela världen för att kunna anpassa oss efter globala och lokala marknadsförutsättningar. I linje med detta meddelade vi att försörjningen av RTP-pulver (ready to press) från produktionsenheten i Coventry, Storbritannien, kommer att fasas ut under de kommande tre åren. 2018 meddelade vi även att vi har för avsikt att stänga vår skärproduktion i Fondettes i Frankrike.

2018 i siffror

Intäkter: 40 343 miljoner SEK (35 777) med 7,7 % organisk tillväxt
Rörelseresultat: 9 872 miljoner SEK (8 413)
Rörelsemarginal: 24,5 % (23,5)
Avkastning på sysselsatt kapital: 36,9 % (35,0)
Medarbetare: 19 284 (18 7451))
Könsfördelning: Män 79 %, Kvinnor 21 %
Chef: Klas Forsström
Olycksfallsfrekvens (LTIFR): 1,7 (1,8)
Total olycksfrekvens (TRIFR): 3,0 (4,2)
Uppskattad marknadsstorlek: 200 miljarder SEK

1) Antal anställda justerat för jämförelsestörande poster, till följd av interna allokeringar.

Intäkter per kundsegment

Sandvik Machining Solutions: Intäkter per kundsegment (pie chart)

Intäkter per marknadsområde

Sandvik Machining Solutions: Intäkter per marknadsområde (pie chart)

Hållbara affärer

Sandvik Machining Solutions fokuserar på att minska sin miljöpåverkan genom att via förbättrad energieffektivitet minska avfall och koldioxidutsläpp. Vi använder bland annat mer LED-teknik, solpaneler och fjärrvärmelösningar. Vi optimerar också våra tillverkningsprocesser för ökad effektivitet och minskat avfall. Vid fabriken i Gimo ställde vi om från oljeeldning till fjärrvärme producerad av biobränsle. Den nya fjärrvärmelösningen förväntas minska anläggningens utsläpp av växthusgaser med 1 850 ton årligen, motsvarande årlig uppvärmning av 230 normalstora villor.

Vi utvecklar även produkter som hjälper våra kunder att öka sin produktivitet. Ett exempel är PrimeTurning™, en metod som möjliggör svarvning i alla riktningar och ger en produktivitetsökning på mer än 50 procent jämfört med konventionell svarvning. Förutom att öka produktionseffektiviteten hanterar våra digitala verktyg avfallet under hela bearbetningens värdekedja, vilket förenklar CNC-programmering (Computer Numerical Control) och bidrar till att minska verktygslager och transporter. Vår integrerade mätteknik och adaptiva processtyrning leder också till en minskad andel kasserat material.

I vår produktionskedja kan vi både slipa om och återvinna hårdmetallverktyg. Vi har lokala återköpsprogram för begagnade verktyg, till exempel skär och solida hårdmetallverktyg, och vår anläggning Wolfram Bergbau und Hütten i Österrike återvinner hårdmetall som går tillbaka till produktionen av nya verktyg.

Vägen framåt

Sandvik Machining Solutions är på väg från att vara en världsledande aktör inom skärande bearbetning till att bli en ledande leverantör av lösningar till hela industrin för tillverkning av komponenter. Vår teknik och innovationsförmåga ger oss många möjligheter att växa, både inom vår kärnverksamhet skärande bearbetning och inom andra områden som digital och additiv tillverkning.

Inredning från Sandviks högautomatiserade produktionsanläggning i Renningen, Tyskland (photo)

Sandviks högautomatiserade produktionsanläggning i Renningen, Tyskland.