Regelefterlevnad

På Sandvik är vi fast beslutna att bedriva vår verksamhet med ärlighet och integritet enligt höga etiska standarder för att leva upp till såväl lagstadgade krav som intressenters förväntningar. Våra regelefterlevnadsprogram omfattar bekämpning av mutor och korruption, konkurrensrätt, handelsrätt och dataskydd och utgör en viktig del i arbetet.

Sandviks efterlevnadsprogram baseras på vägledning från tongivande myndigheter och organisationer. Sandvik hanterar risker inom fyra efterlevnadsområden – bekämpning av mutor och korruption, konkurrensrätt, handelsrätt och dataskydd – genom åtgärder som skyddar, upptäcker och agerar mot lagbrott. Åtgärderna implementeras i verksamheten med råd och stöd från funktioner för regelefterlevnad. Ett exempel är att medarbetare och andra intressenter uppmanas att rapportera brott mot regelefterlevnad via Speak Up-systemet (se Göra saker rätt). Under 2018 fokuserade det strategiska arbetet i huvudsak på förbättrad uppföljning och rapportering samt ökad integration av Sandviks kontroll-och efterlevnadsfunktioner. Medarbetarna erbjöds utbildningar i regelefterlevnad i form av e-utbildning, webbinarier eller klassrumsutbildningar. Totalt samlade dessa utbildningar ungefär 10 000 deltagare.

Handelsrätt

Det handelsrättsliga programmet omfattar tull, sanktioner och exportkontroll. Området var utmananade under 2018 på grund av förberedelser inför Brexit och även ett antal ändrade tulltariffer och internationella sanktioner som infördes av USA och andra länder.

Dataskydd

Under 2018 låg fokus på att implementera kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som trädde i kraft i maj. Sandviks dataskyddspolicy gäller för alla enheter inom Sandvik-koncernen och ett antal ändringar har genomförts inom koncernen för att uppfylla kraven i GDPR.

Bekämpning av mutor och korruption

Sandvik har nolltolerans mot mutor och korruption. Förutom löpande åtgärder som utbildning och företagsbesiktning (due diligence) implementerades under året ett nytt IT-system som stöttar processen för företagsbesiktning och kontroll av distributörer och agenter. En uppdaterad procedur för hantering av gåvor och representation introducerades också.

Vart och ett av efterlevnadsprogrammen innehåller följande:

  • Identifiering och bedömning av risker
  • Kontroll (inklusive riktlinjer, rutiner och journalföring)
  • Utbildning
  • Möjliggörande och verkställande
  • Uppföljning, rapportering och förbättring
  • Organisation

Konkurrensrätt

Med vårt regelefterlevnadsprogram för konkurrensrätt strävar vi efter att minska riskerna med anknytning till konkurrens- och antitrustlagstiftning i samtliga länder där Sandvik är verksamt. Programmet baseras på regelbunden e-utbildning och lärarledd utbildning för medarbetare som kan bli utsatta för konkurrensrättsrelaterade risker i sitt arbete. Under 2018 fick ungefär 4 000 medarbetare utbildning i konkurrensrätt. Denna utbildning repeteras och uppdateras vartannat år. Omfattande riktlinjer för konkurrensrätt finns tillgängliga för alla medarbetare och de uppmanas även att ta kontakt med Sandviks legala stödfunktioner om det finns skäl att misstänka oegentligheter i verksamheten.