Not 20. Avsättningar till pensioner och andra långfristiga ersättningar

Sandvik tillhandahåller pensionslösningar i egen regi samt deltar på annat sätt i ett antal förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner och andra planer avseende långfristiga ersättningar till anställda runt om i världen. Pensionsplanerna är strukturerade i enlighet med lokala regler och lokal praxis. Under senare år har koncernen sökt styra över från förmånsbestämda planer till pensionslösningar som är avgiftsbestämda och kostnaden för sådana planer utgör en allt större del av den totala pensionskostnaden. Pensionsplanerna täcker i princip alla anställda. De för koncernen väsentligaste förmånsbestämda pensionsplanerna beskrivs nedan.

Sverige

Den svenska pensionsplanen är fonderad i en stiftelse, pensionen baseras på slutlönen och är delvis stängd för nya inträdanden i den meningen att endast nya anställda födda före 1979 har möjlighet att inträda i planen. Anställda som är födda efter 1979 ingår i en avgiftsbestämd plan. Det finns inga fonderingskrav för den förmånsbestämda planen. Pensionsutbetalningar till pensionärer görs direkt från Sandvik.

Åtaganden för familjepension tryggas genom försäkring i Alecta, detta åtagande är förmånsbestämt. Bolaget har dock inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa dessa åtaganden som en förmånsbestämd plan, utan dessa redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Vid utgången av 2018 redovisade Alecta ett överskott i planen på preliminärt 142 % (154).

Koncernens andel av Alectas totala sparpremier uppgår till 0,4 %, koncernens andel av totalt aktiva försäkrade uppgår till 0,7 %. Premier som ska betalas till Alecta under 2019 uppskattas till 32 MSEK.

Storbritannien

Den huvudsakliga pensionsplanen i Storbritannien är fonderad i en stiftelse, den är stängd för nya inträdanden och pensionen baseras på slutlönen. Fonderingsnivån omvärderas vart tredje år, och om denna värdering indikerar ett behov av att öka fonderingen så tillskjuter bolaget pengar till planen över en viss tid. Planen styrs av styrelsemedlemmar som fattar investeringsbeslut efter att ha konsulterat med bolaget. Sandvik och Trustees har som en del av den aktuariella värderingen kommit överens om en plan för att täcka underskott och nyintjäning av pensioner. Pensionsutbetalningar till pensionärer görs från planen.

USA

Det finns ett antal pensionsplaner i USA, inklusive åtaganden för sjukvårdsförmåner. Den största pensionsplanen täcker 92 % av det totala åtagandet i USA. Pensionen baseras på slutlönen och är stängd för nya inträdanden. Fonderingsnivån omvärderas varje år med ett mål att återställa fonderingsnivån över sju års tid. Pensionsutbetalningar till pensionärer görs främst från planen. De som är berättigade till pensionsplanen är också berättigade till sjukplanen vid pensionering. Sjukvårdsvårdsplanen ger ett belopp för varje tjänsteår baserat på den ålder då personen går i pension.

Finland

I Finland har Sandvik en förmånsbestämd pensionsplan som är fonderad i en stiftelse. Förmånerna som omfattas är ålderspension och invaliditetspension. Utöver de förmåner som företaget garanterar, finns även en komponent i pensionen som är avgiftsbestämd. Pensionsutbetalningar till pensionärer görs från planen.

Tyskland

I Tyskland har Sandvik förmånsbestämda pensionsplaner. För ett antal år sedan bildade Sandvik en stiftelse, en så kallad Contractual Trust Agreement (CTA), som omfattar nuvarande anställda inom merparten av Sandviks tyska bolag. Pensionsåtaganden för pensionärer och fribrevshavare är fortfarande ofonderade. Pensionen baseras på slutlönen och andra parametrar, det finns inga fonderingskrav och det är ett krav på de anställda i planen att tillskjuta en viss procent av lönen till planen. Pensionsutbetalningar till pensionärer görs främst från bolaget.

Kanada

I Kanada finns det ett antal pensionsplaner. Pensionen baseras på ett snitt av slutlönen och är stängd för nya inträdanden för ej fackföreningsanslutna planer från och med 2008. Fonderingsnivån omvärderas antingen varje år eller upp till vart tredje år för planerna och baseras på den kapitaltäckningsgrad som bestäms av aktuarierna. Pensionsutbetalningar till pensionärer görs främst från bolaget. Anställda som anställts efter 1 januari 2008 ingår i en avgiftsbestämd plan.

Information per land, 31 december 2017

Sverige

Storbri­tannien

USA

Fin­land

Tysk­land

Kanada

Övriga

Totalt

1)

Uttryckt som den förväntade återstående livslängden för en 65-åring i antal år.

Belopp i balans­räkningen

Nuvärdet av fonderade och ofonderade pensions­åtaganden

5 008

7 026

6 563

3 086

2 586

567

1 291

26 127

- varav för aktiva

2 553

1 571

3 170

884

1 224

308

1 077

10 787

- varav intjänade men ej uttagna

1 167

2 140

836

754

242

16

50

5 205

- varav för pensionärer

1 288

3 315

2 557

1 448

1 120

243

164

10 135

Förvaltnings­tillgångar

2 657

6 650

5 980

3 402

1 384

585

746

21 404

Totalt överskott/(underskott)

–2 351

–376

–583

316

–1 202

18

–545

–4 723

Fonderings­nivå, %

53 %

95 %

91 %

110 %

54 %

103 %

58 %

82 %

Pensions­planer som redovisas enligt lokala regler

–212

Duration, återstående löptid på pensions­åtagandet, år

23

18

15

17

9

12

17

Belopp i resultaträkningen/Övrigt totalresultat

Kostnad för nyintjänande

–140

–65

–127

–84

–53

–17

76

–410

Räntekostnad

–61

–21

–37

2

–19

2

–20

–154

Aktuariella vinster/(förluster)

–185

379

303

273

64

–24

50

860

Total kostnad for förmåns­bestämda pensionsplaner före skatt

–386

293

139

191

–8

–39

106

296

Belopp i kassaflödet

Inbetalningar till pensionsplaner från arbetsgivaren

–64

–186

–23

–44

–3

–62

–382

Pensions­utbetalningar direkt från bolaget

–106

–28

–61

–2

–38

–235

Utbetalda regleringar

–55

–20

–75

De viktigaste antagandena för värdering av pensionsskulden

Livslängd, år1)

22

22

21

21

21

22

Inflation, %

1,50 %

3,10 %

2,27 %

1,60 %

1,99 %

2,43 %

2,22 %

Diskonte­ringsränta, % (vägt snitt)

2,70 %

2,50 %

3,74 %

2,00 %

1,72 %

3,48 %

2,72 %

Framtida löneökningar (viktat genomsnitt)

3,00 %

2,64 %

3,00 %

2,50 %

2,98 %

3,00 %

2,87 %

Information per land, 31 december 2018

Sverige

Storbri­tannien

USA

Fin­land

Tysk­land

Kanada

Övriga

Totalt

1)

Uttryckt som den förväntade återstående livslängden för en 65-åring i antal år.

Belopp i balans­räkningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvärdet av fonderade och ofonderade pensions­åtaganden

5 772

6 605

6 801

3 443

2 655

543

1 217

27 036

- varav för aktiva

2 866

1 375

3 005

968

1 245

280

982

10 721

- varav intjänade men ej uttagna

1 485

1 930

946

794

227

20

36

5 438

- varav för pensionärer

1 421

3 300

2 850

1 681

1 183

243

199

10 877

Förvaltnings­tillgångar

2 574

6 417

6 176

3 612

1 456

526

756

21 517

Totalt överskott/(underskott)

–3 198

–188

–625

169

–1 199

–17

–461

–5 519

Fonderings­nivå, %

45 %

97 %

91 %

105 %

55 %

97 %

62 %

80 %

Pensions­planer som redovisas enligt lokala regler

–198

Duration, återstående löptid på pensions­åtagandet, år

23

17

13

16

10

12

16

Belopp i resultat­räkningen/Övrigt totalresultat

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad för nyintjänande

–194

–114

–158

–95

–44

–43

–48

–696

Räntekostnad

–62

–8

–20

7

–21

1

–22

–125

Aktuariella vinster/(förluster)

–700

181

–36

–100

–10

–11

–8

–684

Total kostnad for förmåns­bestämda pensions­planer före skatt

–956

59

–214

–188

–75

–53

–78

–1 505

Belopp i kassaflödet

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbetalningar till pensionsplaner från arbetsgivaren

–143

–184

–28

–44

–15

–41

–455

Pensions­utbetalningar direkt från bolaget

–110

–30

–64

–3

–31

–238

Utbetalda regleringar

–7

–7

De viktigaste antagandena för värdering av pensions­skulden

 

 

 

 

 

 

 

 

Livslängd, år1)

23

22

22

21

22

23

Inflation, %

1,75 %

3,10 %

2,27 %

1,85 %

2,00 %

2,00 %

2,24 %

Diskonte­ringsränta, % (vägt snitt)

2,50 %

2,90 %

4,20 %

2,10 %

1,75 %

3,76 %

2,92 %

Framtida löneökningar (viktat genomsnitt)

3,00 %

2,64 %

3,00 %

2,50 %

3,00 %

3,00 %

2,87 %

Nuvärdet av fonderade och ofonderade pensionsåtaganden

 

2017

2018

Ingående balans 1 januari

26 369

26 127

Kostnad för nyintjänande

410

696

Regleringar

–497

–55

Räntekostnad

732

728

Inbetalningar från anställda

30

34

Pensionsutbetalningar

–978

–1 073

Aktuariella vinster/(förluster) hänförligt till:

 

 

- Finansiella antaganden

829

–501

- Demografiska antaganden

–163

–96

- Erfarenhetsbaserade förändringar

–23

248

Övrigt

–49

–163

Valutakursdifferenser

–533

1 091

Utgående balans 31 december

26 127

27 036

Förvaltningstillgångar

 

2017

2018

Ingående balans 1 januari

20 621

21 404

Ränteintäkt

578

603

Regleringar

–497

–55

Inbetalningar till pensionsplaner från arbetsgivaren

382

455

Pensionsutbetalningar direkt från bolaget

235

238

Av arbetsgivaren utbetalda regleringar

75

7

Inbetalningar från anställda

30

34

Pensionsutbetalningar

–978

–1 073

Avkastning på förvaltningstillgångar, exklusive belopp som ingår i ränteintäkt

1 503

–1 033

Övrigt

–59

–43

Valutakursdifferenser

–486

980

Utgående balans 31 december

21 404

21 517

En tillgång redovisas om för viss plan värdet på förvaltningstillgångarna överstiger skulden. I posten långfristiga fordringar finns redovisat som en tillgång fonderade pensionsplaner med 516 MSEK (695). I avsättning för pensioner ingår pensionsplaner med 6 234 MSEK (5 630). Total nettoskuld uppgår till 5 717 MSEK (4 935).

Risker och kassaflöden

Det finns huvudsakligen tre kategorier av risker kopplat till förmånsbestämda pensionsplaner för bolaget. Den första kategorin är kopplad till de framtida pensionsutbetalningarna. Ökad livslängd, ökade inflationsantaganden och högre löner kan öka de framtida pensionsutbetalningarna och därmed också skulden avseende pensionsåtagandet. Den andra kategorin avser tillgångarna som finns i de stiftelser som är fonderade. Låg avkastning kan leda till att tillgångarna i framtiden inte är tillräckliga för att täcka de framtida pensionsutbetalningarna. Den tredje och sista kategorin avser mätmetoderna och redovisningen av förmånsbestämda pensionsplaner. Det avser främst diskonteringsräntan som används vid värderingen av nuvärdet av pensionsåtagandena. Den kan fluktuera vilket medför stora förändringar av den redovisade pensionsskulden. Diskonteringsräntan påverkar också den räntekomponent som finns i pensionsskulden och som redovisas i finansnettot.

För att fastställa diskonteringsräntan används AA-klassificerade företagsobligationer som motsvarar längden av pensionsåtagandet. Finns det ingen djup marknad för företagsobligationer används istället statsobligationer som grund för att fastställa diskonteringsräntan. För Sverige används bostadsobligationer för att fastställa diskonteringsräntan.

Nedan redovisas en känslighetsanalys för de viktigaste antagandena som påverkar den redovisade pensionsskulden. Notera att känslighetsanalysen inte är menad att uttrycka en åsikt från bolaget om sannolikheten för att dessa inträffar.

Känslighetsanalys, förändring av avsättning för pensioner

(Netto)

SE

UK

US

FI

DE

CA

Totalt

1)

Aggregerad påverkan baserad på Solvency II.

Livslängd, +1 år

202

212

160

127

24

14

739

Diskonteringsränta och inflation1)

552

541

858

172

61

59

2 243

Aktier –20 %

113

189

441

246

43

20

1 052

 

867

942

1 459

545

128

93

4 034

Sandvik uppskattar att cirka 656 MSEK blir utbetalda under 2019 till befintliga förmånsbestämda pensionsplaner.

Förvaltningstillgångar

Förvaltningstillgångarna uppgår till 21 517 MSEK (21 404). Den faktiska avkastningen på förvaltningstillgångarna under 2018 var –430 MSEK (2 081). Konsolideringsnivån för de fonderade planerna är 86 % (88). Konsolideringsnivån för samtliga planer, inklusive ofonderade planer, är 80 % (82).

Tillgångsslag

Tillgångsslag 2017 vs 2018 (2 pie charts)

Onoterade tillgångar uppgår till ca 9 % (9) av de totala förvaltningstillgångarna på 21 517 MSEK.

I det verkliga värdet av förvaltningstillgångarna per 31 december 2018 ingår lån till Sandvik-företag med 0 MSEK (0) och värde i fastigheter som hyrs ut till Sandvik med 219 MSEK (210).

Styrning

De förmånsbestämda och avgiftsbestämda planerna styrs genom Sandviks Pension Supervisory Board (PSB). PSB sammanträder två gånger om året och har följande ansvarsområden:

  • Implementera policyer och direktiv
  • Tillförsäkra en effektiv administration av de stora pensionsplanerna och en effektiv förvaltning av avsatta förvaltningstillgångar
  • Godkänna etablering av nya planer, materiella förändringar eller stängning av befintliga planer
  • Godkänna riktlinjer för tillgångsförvaltningen

Det finns ett annat operativt organ, som dessutom är förberedande till PSB, Group Pension Committee (GPC), med representation från länder med större förmånsbestämda planer och berörda koncernfunktioner. Syftet är att följa upp utvecklingen i länderna, föreslå till PSB förändringar i pensionsplaner och godkänna principen för hur de aktuariella antagandena sätts. GPC sammanträder två gånger om året.

Investeringsstrategi

Investeringsbesluten i de stiftelser som hanterar förvaltningstillgångarna syftar till följande mål:

  • Tillförsäkra att förvaltningstillgångarna är tillräckliga för att täcka stiftelsens framtida pensionsåtaganden
  • Uppnå bästa möjliga avkastning med beaktande av rimlig risk

Varje stiftelse ska ha en skriftlig investeringspolicy godkänd av GPC, översyn ska göras årligen. Stiftelsen beslutar själv om sin investeringsstrategi och tar i beaktande hur pensionsåtagandena ser ut, behovet av likvida medel och hur investeringsmöjligheterna är. Investeringsstrategin ska vara långsiktig och i linje med de riktlinjer som PSB fastställt. En investeringskommitté ska finnas.

Moderbolaget

Moderbolagets redovisade pensionsskuld uppgick till 376 MSEK (305). Moderbolagets PRI-pensioner säkerställs genom en egen pensionsstiftelse, Sandviks Pensionsstiftelse i Sverige, vari Sandvik AB och ett flertal svenska dotterföretag ingår. De totala tillgångarna i denna stiftelse uppgick till 2 574 MSEK (2 657) vilket var 442 MSEK lägre än kapitalvärdet av de motsvarande pensionsåtagandena för hela stiftelsen. Underskottet har skuldförts i bolagen. Moderbolagets förpliktelser utgörs främst av ITP-planen.

Nuvärdet av fonderade och ofonderade pensionsåtaganden

 

2017

2018

Nuvärdet av fonderade och ofonderade pensionsåtaganden

2 210

2 323

Förvaltningstillgångar

2 060

2 201

Underskott i stiftelsetillgångar

–155

–254

Netto redovisat avseende pensionsförpliktelser

–305

–376