Moderbolagets balansräkning

MSEK

Not

2017-12-31

2018-12-31

Tillgångar

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

Patent och andra immateriella tillgångar

13

22

26

Goodwill

13

109

81

Totalt

 

131

107

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

Byggnader och mark

13

1 021

985

Maskiner och andra tekniska anläggningar

13

4 398

4 158

Inventarier, verktyg och installationer

13

385

373

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

13

1 436

1 537

Totalt

 

7 240

7 053

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

Andelar i koncernföretag

14

32 558

30 777

Fordringar hos koncernföretag

 

10 969

11 505

Andelar i intresseföretag

15

0

0

Finansiella placeringar

 

3

2

Långfristiga fordringar

16

95

109

Uppskjuten skattefordran

10

712

Totalt

 

44 337

42 393

Summa anläggningstillgångar

 

51 708

49 553

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

Varulager

17

2 926

3 065

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

Kundfordringar

 

581

747

Fordringar hos koncernföretag

 

4 859

9 160

Fordringar hos intresseföretag

 

131

Skattefordringar

10

169

81

Övriga fordringar

16

214

684

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

631

636

Totalt

 

6 585

11 308

Likvida medel

 

0

3

Summa omsättningstillgångar

 

9 511

14 376

Summa tillgångar

 

61 219

63 929

MSEK

Not

2017-12-31

2018-12-31

Upplysningar om eventualförpliktelser och ställda säkerheter finns i not 26.

Eget Kapital och Skulder

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

Aktiekapital

 

1 505

1 505

Reservfond

 

1 611

1 611

Totalt

 

3 116

3 116

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

Balanserad vinst

 

23 181

19 979

Årets resultat

 

882

1 736

Totalt

 

24 063

21 715

Summa eget kapital

19

27 179

24 831

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

Övriga obeskattade reserver

 

3

3 140

Totalt

 

3

3 140

 

 

 

 

Avsättningar

 

 

 

Avsättningar för pensioner

20

306

376

Övriga avsättningar

21

254

215

Totalt

 

560

591

 

 

 

 

Långfristiga räntebärande skulder

 

 

 

Skulder till koncernföretag

22

1

1

Övriga skulder

22

16 468

16 962

Totalt

 

16 469

16 963

 

 

 

 

Långfristiga icke räntebärande skulder

 

 

 

Uppskjuten skatteskuld

10

649

Övriga skulder

 

250

258

Totalt

 

250

907

 

 

 

 

Kortfristiga räntebärande skulder

 

 

 

Skulder till kreditinstitut

 

3

93

Skulder till koncernföretag

 

5 854

10 730

Övriga skulder

 

576

Totalt

 

6 433

10 823

 

 

 

 

Kortfristiga icke räntebärande skulder

 

 

 

Förskott från kunder

 

285

342

Leverantörsskulder

 

1 680

1 844

Skulder till koncernföretag

 

5 463

1 541

Övriga skulder

 

374

248

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

25

2 523

2 699

Totalt

 

10 325

6 674

Summa eget kapital och skulder

 

61 219

63 929