Not 29. Kompletterande upplysningar kassaflödesanalys

Likvida medel

2017

2018

Koncernen

 

 

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

 

 

Kassa och bank

5 370

6 859

Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel

7 354

11 230

Summa enligt balansräkningen

12 724

18 089

Summa enligt kassaflödesanalysen

12 724

18 089

 

 

 

Moderbolaget

 

 

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

 

 

Kassa och bank

0

3

Summa enligt balansräkningen

0

3

Summa enligt kassaflödesanalysen

0

3

Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter:

  • De har en obetydlig risk för värdefluktuationer
  • De kan lätt omvandlas till kassamedel
  • De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten

 

Koncernen

Moderbolaget

 

 

 

 

 

 

2017

2018

2017

2018

Betald och erhållen ränta och utdelning

 

 

 

 

Erhållen utdelning

25

15

1 077

3 129

Erhållen ränta

205

271

649

502

Erlagd ränta

–1 374

–1 080

–545

–558

Totalt

–1 144

–794

1 181

3 073

 

Koncernen

Moderbolaget

 

 

 

 

 

 

2017

2018

2017

2018

Andra justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

 

 

 

 

Förändring i värdet av finansiella instrument

–154

–70

Ej utdelade resultatandelar i intresseföretag

–50

–44

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar

–55

–28

5

–17

Vinst vid avyttring bolag och aktieinnehav

–4 112

–879

–2 416

1 824

Avsättningar till pensioner

–36

62

Övriga avsättningar

95

393

–78

–31

Övrigt

543

570

815

4 359

Totalt

–3 579

12

–1 864

6 127

 

2017

2018

Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter – Koncernen

 

 

Förvärvade tillgångar och skulder:

 

 

Immateriella tillgångar

4 642

Materiella anläggningstillgångar

114

Varulager

80

Kortfristiga fordringar

464

Likvida medel

314

Summa tillgångar

5 613

 

 

 

Icke räntebärande skulder

–7

Övriga avsättningar och skulder

–2 824

Identifierbara nettotillgångar

2 782

 

2017

2018

Avyttring av dotterföretag och andra affärsenheter – Koncernen

 

 

Avyttrade tillgångar och skulder:

 

 

Immateriella tillgångar

116

1 007

Materiella anläggningstillgångar

739

1 006

Finansiella anläggningstillgångar

71

200

Uppskjutna skattefordringar

31

Varulager

484

1 189

Kortfristiga fordringar

794

859

Likvida medel

81

90

Summa tillgångar

2 285

4 381

 

 

 

Avsättningar

–71

–7

Räntebärande skulder

–315

–633

Icke räntebärande skulder

–1 068

–932

Summa skulder

–1 454

–1 572

 

 

 

Identifierbara nettotillgångar

831

2 809

 

 

 

Mining Systems (avvecklad verksamhet)

–144

Sandvik Process Systems

4 706

Hyperion

3 577

Övriga

81

475

Avyttrade verksamheter under året exkl. överförd nettoskuld

4 642

4 052

Avstämning av poster som ingår i finansieringsverksamheten – koncernen

 

2017-12-31

Kassa­flöde­seffekt

Ej kassa­flöde­spåver­kande föränd­ringar

Valuta­kurs­effekter

2018-12-31

Lån inklusive netto pensionsskuld

28 671

–228

977

166

29 586

Leasingfordringar

–2 183

–447

–58

–2 688

Övriga finansieringsposter

315

–183

–26

1

107

Summa

26 803

–858

951

109

27 005