Not 30. Förvärv och avyttring av rörelse, avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning

I nedanstående tabell specificeras de förvärv och avyttringar av verksamheter som genomfördes under 2018 och 2017. Årliga intäkter och antal medarbetare avser förhållandet vid tidpunkten för transaktionen.

Affärsområde

Företag

Förvärvsdatum

Årliga intäkter

Antal medarbetare

Sandvik Mining and Rock Technology

Inrock

2 juli 2018

46 MUSD 2017

70

Sandvik Machining Solutions

Metrologic group

4 juli 2018

43 MEUR 2017

170

Sandvik Materials Technology

Custom Electric Manu­facturing

1 augusti 2018

5 MUSD 2017

20

Sandvik Machining Solutions

Dura-Mill

3 december 2018

7 MUSD 2017

30

Det genomfördes inga förvärv under 2017.

Verkligt värde för tillgångar och skulder i förvärvade verksamheter genomförda under 2018

Det verkliga värdet på förvärvade tillgångar och övertagna skulder har preliminärt beräknats i avvaktan på den pågående processen att analysera övervärdena vad avser förvärven av Inrock, Metrologic och Dura-Mill som genomfördes 2018. Endast mindre IFRS-justeringar har skett av förvärvade värden.

Verkligt värde redovisat i koncernen

Metrologic

Inrock

Other

Total

Immateriella anläggningstillgångar

1 463

51

1 514

Materiella anläggningstillgångar

29

84

1

114

Varulager

7

65

8

80

Kortfristiga fordringar

282

172

5

459

Likvida medel

314

314

Avsättningar

–10

–10

Räntebärande skulder

–2

–5

–7

Icke räntebärande skulder

–2 147

–325

–3

–2 475

Identifierbara nettotillgångar

–64

–9

62

–11

Goodwill och andra övervärden

1 966

681

146

2 793

Köpeskilling

–1 902

–672

–208

–2 782

Likvida medel i förvärvade verksamheter

314

314

Återbetalning av lån

–1 924

–171

–2 095

Transaktionskostnader

–68

0

–68

Netto erlagd likvid

–3 580

–843

–208

–4 631

Bidrag från företag förvärvade under 2018 per affärsområde

 

Sandvik Machining Solutions

Sandvik Mining and Rock Technology

Sandvik Materials Technology

Totalt

Bidrag från tidpunkten då bestämmande inflytande förelåg

 

 

 

 

Intäkter

238

163

19

420

Årets resultat

93

25

3

121

 

 

 

 

 

Bidrag om förvärvet hade gjorts 1 januari 2018

 

 

 

 

Intäkter

451

313

42

806

Årets resultat

184

34

9

227

Avvecklad verksamhet

Avyttringen av Mining Systems till FLSmidth och NEPEAN slutfördes under 2017. Följaktligen avser orderingången och intäkterna under kvartalet små beställningar av delar och tjänster till pågående projekt. Rörelseresultatet uppgick till –262 miljoner kronor (–95), negativt påverkat primärt av höga kostnader i samband med slutförandet av återstående, pågående projekt. Förändrade valutakurser påverkade resultatet negativt med –3 miljoner kronor. Mining Systems har redovisats under avvecklad verksamhet och de avyttrade verksamheterna exkluderades från Sandviks finansiella rapporter per den 2 november 2017. De projekt som slutförs under 2019 av Sandvik kommer, i enlighet med ett verksamhetsavtal med FLSmidth, att fortsätta att rapporteras som avvecklad verksamhet.

Tillgångar som innehas för försäljning

Den 17 maj 2017 meddelade Sandvik att Sandvik Materials Technology avsåg att avyttra verksamheten för svets- och rostfri tråd. Verksamheten är föremål för intensiv konkurrens och Sandvik Materials Technology innehar här inte en ledande marknadsposition. I samband med den pågående avyttringen gjordes 2017 en nedskrivning av anläggningstillgångar som uppgick till 450 MSEK.

Verksamheten har rapporterats som avyttringsgrupp i Sandviks finansiella rapportering mellan det andra kvartalet 2017 och det tredje kvartalet 2018 då avyttringen genomfördes.

Den 8 december 2017 meddelade Sandvik att man ingått ett avtal med det i USA noterade investmentbolaget KKR avseende försäljning av Hyperion. Hyperion var ett separat produktområde inom Other Operations och är en global leverantör av innovativa lösningar inom hårdmetall, diamant och kubisk bornitrid. Avyttringen av Hyperion ger Sandvik möjlighet att fokusera mer på sina kärnverksamheter.

Hyperion har sedan det fjärde kvartalet 2017 och fram till det tredje kvartalet 2018 när verksamheten avyttrades rapporterats som avyttringsgrupp i Sandviks finansiella rapportering.

Resultaträkning för avvecklad verksamhet

 

2017

2018

Intäkter

3 080

852

Kostnad för sålda varor

–2 851

–1 174

Bruttoresultat

229

–322

Försäljningskostnader

–102

–42

Administrationskostnader

–210

–110

Forsknings- och utvecklingskostnader

–15

–6

Övriga rörelseintäkter

49

12

Övriga rörelsekostnader

–12

–84

Rörelseresultat

–61

–552

Finansiella intäkter

9

7

Finansiella kostnader

Finansnetto

9

7

Resultat efter finansiella poster

–52

–545

Skatt

Årets resultat

–52

–545

Tillgångar och skulder ingående i avyttringar

 

Other Operations

SMT

Totalt

Immateriella anläggningstillgångar

1 077

6

1 083

Materiella anläggningstillgångar

897

109

1 006

Finansiella anläggningstillgångar

200

200

Uppskjutna skattefordringar

31

31

Varulager

961

228

1,189

Kortfristiga fordringar

780

81

861

Likvida medel

80

10

90

Avsättningar

–6

–1

–7

Räntebärande skulder

–453

–180

–633

Icke räntebärande skulder

–884

–48

–932

 

 

 

 

Vinst vid försäljning av avyttrade verksamheter

 

 

879

 

 

 

 

Erhållen ersättning efter kostnader för avyttring

 

 

3 769

Återbetalning av lån

 

 

373

Avgår: Likvida medel i de avyttrade enheterna

 

 

–90

Effekt på koncernens likvida medel, avyttrade verksamheter

 

 

4 052

Tillgångar och skulder som innehas för försäljning

 

2017

2018

Immateriella anläggningstillgångar

1 016

Materiella anläggningstillgångar

823

26

Finansiella anläggningstillgångar

79

4

Omsättningstillgångar

2 604

611

Totala tillgångar

4 522

641

Avsättningar

438

4

Räntebärande skulder

9

Icke räntebärande skulder

1 123

608

Totala skulder

1 570

612

Kassaflödesanalys för avvecklad verksamhet

 

2017

2018

Kassaflöde från den löpande verksamheten

–466

–439

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–144

2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2

–2

Årets kassaflöde från avvecklad verksamhet

–608

–439

Avyttringar

I juli 2018 avyttrade Sandvik sin verksamhet Hyperion inom Other operations till det USA-noterade investmentbolaget KKR till en försäljningslikvid om 4 miljarder SEK på en skuld- och kassafri basis. Under 2017 omsatte verksamheten cirka 3,2 miljarder SEK med cirka 1 400 anställda.

Under 2018 avyttrade Sandvik Materials Technology sin andel i intressebolaget Fagersta Stainless samt verksamheten inom Stainless wire och Welding wire. Försäljningslikviden uppgick till 475 miljoner SEK under 2018. Transaktionen innefattade cirka 260 anställda.