Koncernens förändringar i eget kapital

 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

 

 

MSEK

Aktie­kapital

Övrigt tillskjutet kapital

Reserver

Balan­serade vinst­medel inkl. årets resultat

Summa

 

Innehav utan bestäm­mande inflytande

Totalt eget kapital

Ingående eget kapital 1 januari 2017

1 505

7 678

4 658

25 356

39 197

 

93

39 290

Årets resultat

13 174

13 174

 

–14

13 160

Övrigt totalresultat

–1 314

751

–563

 

–563

Årets totalresultat

–1 314

13 925

12 611

 

–14

12 597

Nyemission till innehav utan bestämmande inflytande

 

–43

–43

Förvärv av innehav i minoritetsintresse

–9

–9

 

–9

Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument

107

107

 

107

Betalningar vid lösen av optionsprogram 2012 och 2013

258

258

 

258

Minskning av säkring optionsprogram 2011

–39

–39

 

–39

Övriga optioner

 

Aktieutdelning säkrat optionsprogram 2011

18

18

 

18

Utdelningar

–3 449

–3 449

 

–8

–3 457

Utgående eget kapital 31 december 2017

1 505

7 678

3 344

36 167

48 694

 

28

48 722

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingående eget kapital 1 januari 2018

1 505

7 678

3 344

36 167

48 694

 

28

48 722

Justering avseende IFRS 9

–71

–71

 

–71

Justerat ingående eget kapital 1 januari 2018

1 505

7 678

3 344

36 096

48 623

 

28

48 651

Årets resultat

12 714

12 714

 

–10

12 704

Övrigt totalresultat

1 766

–522

1 244

 

 

1 244

Årets totalresultat

1 766

12 121

13 958

 

–10

13 948

Förvärv av innehav i minoritetsintresse

–24

–24

 

24

0

Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument

151

151

 

151

Betalningar vid lösen av optionsprogram 2013

20

20

 

20

Minskning av säkring optionsprogram

1

1

 

1

Övriga optioner

0

0

 

0

Aktieutdelning säkrat optionsprogram

137

137

 

137

Utdelningar

–4 390

–4 390

 

–4 390

Utgående eget kapital 31 december 2018

1 505

7 678

5 110

44 183

58 476

 

42

58 518