Not 10. Skatter

Redovisat i resultaträkningen

 

Koncernen

Moderbolaget

 

 

 

 

 

Årets skattekostnad

2017

2018

2017

2018

Periodens aktuella skatt

–2 771

–2 651

–71

–120

Justering av skatt hänförlig till tidigare år

–322

–290

Total aktuell skattekostnad

–3 093

–2 941

–71

–120

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och underskottsavdrag

–687

–1 704

618

–1 361

Total redovisad skatte- kostnad

–3 780

–4 645

547

–1 481

Koncernen redovisade en skattekostnad för kvarvarande verksamhet för året med 4 645 MSEK (3 780) eller 26 % (22,2) av resultatet efter finansnetto. Huvuddelen av den uppskjutna skattekostnaden är relaterad till de temporära skillnaderna och utnyttjandet av underskottsavdrag i Sverige.

Avstämning av verklig skatt, koncernen

Koncernens vägda genomsnittliga skattesats för kvarvarande verksamhet, beräknad enligt lagstadgade skattesatser i respektive land, är 22,3 % (22,4). Skattesatsen i Sverige är 22 % (22). Effekterna av underskottsavdrag, netto, är relaterade till omvärderingar i olika länder varav inga fristående poster är betydande. Avstämning mellan koncernens vägda genomsnittsskatt, baserad på respektive lands skattesats, och koncernens verkliga skatt:

 

2017

2018

Kvarvarande verksamhet

MSEK

%

MSEK

%

Resultat efter finansiella poster

16 992

 

17 894

 

Vägd genomsnittsskatt baserad på respektive lands skattesats

–3 810

–22,4

–3 985

–22,3

 

 

 

 

 

Skatteeffekter av

 

 

 

 

Ej avdragsgilla kostnader

–149

–0,9

–465

–2,6

Ej skattepliktiga intäkter

646

3,8

395

2,2

Ändringar avseende tidigare år

–322

–1,9

–290

–1,6

Effekter av underskottsavdrag, netto

–53

–0,3

–207

–1,2

Övrigt

–92

–0,5

–93

–0,5

Total redovisad verklig skatt

–3 780

–22,2

–4 645

–26,0

Den vägda genomsnittliga skattesatsen för koncernen totalt, baserad på lagstadgade skattesatser i respektive land, är 23 % (22,5). Högre förlust för den avvecklade verksamheten i år resulterar i ett lägre resultat efter finansiella poster, vilket har en negativ inverkan på den vägda genomsnittliga skatten för koncernen totalt.

 

2017

2018

Koncernen totalt

MSEK

%

MSEK

%

Resultat efter finansiella poster

16 940

 

17 349

 

Vägd genomsnittsskatt baserad på respektive lands skattesats

–3 810

–22,5

–3 985

–23,0

 

 

 

 

 

Skatteeffekter av

 

 

 

 

Ej avdragsgilla kostnader

–149

–0,9

–465

–2,7

Ej skattepliktiga intäkter

646

3,8

395

2,3

Ändringar avseende tidigare år

–322

–1,9

–290

–1,7

Effekter av underskottsavdrag, netto

–53

–0,3

–207

–1,2

Övrigt

–92

–0,5

–93

–0,5

Total redovisad verklig skatt

–3 780

–22,3

–4 645

–26,8

Avstämning av verklig skatt, moderbolaget

Moderbolagets verkliga skattesats överstiger nominell skattesats i Sverige, vilket huvudsakligen är en effekt av förlust vid försäljning av aktier i dotterföretag som är ej avdragsgilla kostnader samt justering av skatt hänförlig till tidigare år.

Avstämning mellan moderbolagets nominella skattesats och moderbolagets verkliga skatt:

 

2017

2018

Moderbolaget

MSEK

%

MSEK

%

1)

Relaterat till utträde ur kommissionärsbolagsstruktur under löpande år.

Resultat före skatt

335

 

6 337

 

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget

–74

–22

–1 394

–22

Skatteeffekter av

 

 

 

 

Ej avdragsgilla kostnader

–88

–26

–513

–8,1

Ej skattepliktiga intäkter

705

210,6

671

10,6

Skatt hänförlig till Sandvik Process Systems1)

–24

–7,2

Ändringar avseende tidigare år

28

8,3

–245

–3,9

Total redovisad verklig skatt

547

163,4

–1 481

–23,4

Skatteposter hänförliga till övrigt totalresultat

 

2017

2018

Koncernen

Före
skatt

Skatt

Efter
skatt

Före
skatt

Skatt

Efter
skatt

Aktuariella vinster/förluster hänförliga till förmåns­bestämda pensionsplaner

860

–108

751

–684

163

–522

Årets omräknings­differenser

–1 353

–1 353

1 752

1 752

Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödes­säkringar

9

–2

7

3

–1

2

Förändringar i verkligt värde på kassaflödes­säkringar överfört till årets resultat

77

–17

60

15

–3

12

Övrigt totalresultat

–408

–127

–535

1 086

159

1 244

Redovisat i balansräkningen

Uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt

Den i balansräkningen angivna fordran och avsättningen för uppskjuten skatt kommer från följande tillgångar och skulder, där skulder angivits med negativt tecken.

 

2017

2018

Koncernen

Upp­skjuten skatte­fordran

Upp­skjuten skatte­skuld

Netto

Upp­skjuten skatte­fordran

Upp­skjuten skatte­skuld

Netto

Immateriella anläggnings­tillgångar

38

–1 294

–1 256

53

–1 588

–1 535

Materiella anläggnings­tillgångar

151

–880

–729

160

–1 487

–1 327

Finansiella anläggnings­tillgångar

66

–151

–85

70

–128

–58

Lager

925

–86

839

848

–85

763

Fordringar

162

–93

69

168

–36

132

Räntebärande skulder

1 191

–3

1 188

1 292

0

1 292

Icke räntebärande skulder

1 018

–17

1 001

1 126

–16

1 110

Övrigt

11

–11

0

1

–9

–8

Underskottsavdrag

1 712

1 712

396

396

Summa

5 274

–2 535

2 739

4 114

–3 349

765

 

 

 

 

 

 

 

Kvittning inom bolag

–1 071

1 071

–964

964

Total uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt

4 203

–1 464

2 739

3 150

–2 385

765

 

2017

2018

Moderbolaget

Upp­skjuten skatte­fordran

Upp­skjuten skatte­skuld

Netto

Upp­skjuten skatte­fordran

Upp­skjuten skatte­skuld

Netto

Materiella anläggnings­tillgångar

–27

–27

–669

–669

Lager

8

8

9

9

Avsättningar

28

–8

20

30

–24

6

Icke räntebärande poster

18

18

5

5

Underskottsavdrag

693

693

Summa

747

–35

712

44

–693

–649

Kvittning inom bolag

–35

35

–44

44

Total uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt

712

712

–649

–649

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar

Koncernen har ytterligare underskottsavdrag på 3 038 MSEK (1 663). Större delen av förändringen under 2018 är hänförlig till omvärderade och förfallna underskottsavdrag från tidigare år i Kina och Chile. Ingen uppskjuten skattefordran var redovisad för dessa underskott.

Förfallodatum avseende underskottsavdragen infaller enligt nedan:

År

MSEK

2019

102

2020

230

2021

160

2022

119

2023 och senare

53

Förfaller ej

2 374

Totalt

3 038

Hänförliga uppskjutna skattefordringar har ej värderats för dessa poster eftersom det bedöms osannolikt att avdragen kommer att kunna utnyttjas under överskådlig framtid. Det skattemässiga värdet av ej aktiverade underskottsavdrag uppgår till 826 MSEK (503).

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

 

Koncernen

Moderbolaget

 

 

 

 

 

 

2017

2018

2017

2018

Ingående balans, netto

3 798

2 739

93

712

Redovisat i resultaträkningen

–687

–1 704

619

–1 361

Förvärv/avyttring av dotterföretag

–7

–364

Redovisat i övrigt totalresultat

–127

159

Redovisat i eget kapital

–202

Årets omräkningsdifferenser

–36

–65

Utgående balans, netto

2 739

765

712

–649

Förutom uppskjuten skattefordran/avsättning har Sandvik följande skulder och fordringar vad avser skatt:

 

Koncernen

Moderbolaget

 

 

 

 

 

 

2017

2018

2017

2018

Avsättningar för skatter

–1 722

–1 457

 

 

 

 

 

Skatteskulder

–1 146

–1 252

Skattefordran

961

740

169

81

Netto skatteskuld/skatte- fordran

–185

–512

169

81

Avsättningar för skatter –1 457 MSEK (–1 722) avser avsättningar för pågående tvister och bedömda risker.