Noter

Koncernens och moderbolagets bokslut. (Belopp i tabellerna redovisas i MSEK, där ej annat anges.)

 1. Not 1. Segmentsrapportering
 2. Not 2. Intäkternas fördelning
 3. Not 3. Personaluppgifter samt ersättningar till företagsledning och revisorer
 4. Not 3.1 Medelantal anställda
 5. Not 3.2 Löner, ersättningar och sociala kostnader
 6. Not 3.3 Löner och ersättningar per marknadsområde
 7. Not 3.4 Könsfördelningen i företagsledningen
 8. Not 3.5 Ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare
 9. Not 3.6 Arvoden och kostnadsersättningar till revisorer
 10. Not 4. Forskning, utveckling och kvalitetssäkring
 11. Not 5. Övriga rörelseintäkter
 12. Not 6. Övriga rörelsekostnader
 13. Not 7. Rörelsens kostnader
 14. Not 8. Leasingavgifter avseende finansiell och operationell leasing
 15. Not 9. Finansnetto
 16. Not 10. Skatter
 17. Not 11. Resultat per aktie
 18. Not 12. Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar
 19. Not 13. Moderbolagets immateriella och materiella anläggningstillgångar
 20. Not 14. Andelar i koncernföretag
 21. Not 15. Andelar i intresseföretag
 22. Not 16. Långfristiga fordringar och övriga fordringar
 23. Not 17. Varulager
 24. Not 18. Kundfordringar
 25. Not 19. Särskilda upplysningar om eget kapital
 26. Not 20. Avsättningar till pensioner och andra långfristiga ersättningar
 27. Not 21. Övriga avsättningar
 28. Not 22. Långfristiga räntebärande skulder
 29. Not 23. Övriga räntebärande skulder
 30. Not 24. Övriga icke räntebärande skulder
 31. Not 25. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 32. Not 26. Eventualförpliktelser och ställda säkerheter
 33. Not 27. Kompletterande upplysningar – finansiell riskhantering
 34. Not 28. Närstående
 35. Not 29. Kompletterande upplysningar kassaflödesanalys
 36. Not 30. Förvärv och avyttring av rörelse, avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning
 37. Not 31. Uppgifter om moderbolaget
 38. Not 32. Upplysningar om aktier, ägarförhållanden och rättigheter
 39. Not 33. Förslag till vinstdisposition
 40. Not 34. Händelser efter periodens utgång