GRI

GRI-index

Generella standardupplysningar

Standardupplysningar

Sida

Kommentar

GRI 102: Generella standardupplysningar 2016

Organisationsprofil

102-1

Organisationens namn

Bolagsstyrningsrapport

 

102-2

Huvudsakliga varumärken, produkter och tjänster

Värdeskapande erbjudanden till våra kunder i hela världen

 

102-3

Huvudkontorets lokalisering

Bolagsstyrningsrapport

 

102-4

Länder där organisationen är verksam

Värdeskapande erbjudanden till våra kunder i hela världen
Not 1. Segmentsrapportering
Not 14. Andelar i koncernföretag

 

102-5

Ägarstruktur och bolagsform

Bolagsstyrningsrapport

 

102-6

Marknader

Året i korthet

 

102-7

Organisationens storlek

Året i korthet
Koncernens resultaträkning

 

102-8

Information om medarbetare och andra arbetare

Nyckeltal medarbetare
Redovisningsprinciper

 

102-9

Leveratörskedja

Hållbar leverantörskedja

 

102-10

Väsentliga förändringar inom organisationen och dess leverantörskedja

Koncernöversikt

 

102-11

Försiktighetsprincipen

Hållbarhetsstyrning

 

102-12

Externa initiativ

Året i korthet
Sandvik står starkt
En värld i förändring
Medlemskap i organisationer
Hållbarhetsstyrning
Index över förenta nationernas globala mål

 

102-13

Medlemskap i organisationer

Medlemskap i organisationer

 

Strategi

102-14

Kommentar från senior beslutsfattare

Sandvik står starkt

 

Etik och integritet

102-16

Värderingar, principer, standarder samt uppförandekod

Göra saker rätt
Hållbarhetsstyrning

 

Styrning

102-18

Organisationens bolagsstyrning

Bolagsstyrningsrapport
Hållbarhetsstyrning

 

Intressentrelationer

102-40

Intressentgrupper som organisationen haft dialog med

Medlemskap i organisationer

 

102-41

Kollektivavtal

Nyckeltal medarbetare

 

102-42

Princip för urval av intressenter

Medlemskap i organisationer

 

102-43

Organisationens metoder för dialog med intressenter

Medlemskap i organisationer

 

102-44

Ämnen och frågor som framkommit i dialog med intressenterna

Medlemskap i organisationer

 

Redovisningsprinciper

102-45

Företag som redovisas i koncernens koncernredovisning

Not 14. Andelar i koncernföretag

 

102-46

Definitioner av rapportens innehåll och avgränsningar

Intressentdialoger
Redovisningsprinciper

 

102-47

Väsentliga aspekter

Hållbar affärsstrategi

 

102-48

Ändrad information

Redovisningsprinciper

 

102-49

Ändrade redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

 

102-50

Redovisningsperiod

Medlemskap i organisationer

 

102-51

Datum för senaste redovisningen

Medlemskap i organisationer

 

102-52

Redovisningscykel

Medlemskap i organisationer

 

102-53

Kontaktperson för frågor gällande rapporten

Hållbar affärsstrategi

 

102-54

Deklaration att rapporten följer GRI-standard

Medlemskap i organisationer

 

102-55

GRI-index

Gri-index

 

102-56

Extern granskning

Medlemskap i organisationer
Bestyrkanderapport

 

Management approach

Standardupplysningar

Sida

Kommentar

GRI 103: Management approach 2016

103-1

Materialla områden och avgränsningar

 

 

 

Antikorruption

Göra saker rätt
Hållbarhetsstyrning

 

 

Material, Utsläpp och avfall. Vatten och utloppsvatten, Energi, Utsläpp

Miljöavtryck
Hållbarhetsstyrning

 

 

Miljömässig utvärdering av leverantörer, Barnarbete, Tvångsarbete, Social utvärdering av leverantörer

Hållbar leverantörskedja
Hållbarhetsstyrning

 

 

Hälsa och säkerhet i arbetet

Hälsa och säkerhet
Hållbarhetsstyrning

 

 

Mångfald och lika rättigheter, Anställning

Kompetens för framtiden
Hållbarhetsstyrning

 

 

 

 

 

103-2

Management approach och dess komponenter

 

 

 

Antikorruption

Göra saker rätt
Hållbarhetsstyrning

 

 

Material, Utsläpp och avfall. Vatten och utloppsvatten, Energi, Utsläpp

Miljöavtryck
Hållbarhetsstyrning

 

 

Miljömässig utvärdering av leverantörer, Barnarbete, Tvångsarbete, Social utvärdering av leverantörer

Hållbar leverantörskedja
Hållbarhetsstyrning

 

 

Hälsa och säkerhet i arbetet

Hälsa och säkerhet
Hållbarhetsstyrning

 

 

Mångfald och lika rättigheter, Anställning

Kompetens för framtiden
Hållbarhetsstyrning

 

 

 

 

 

103-3

Utvärdering av management approach

 

 

 

Antikorruption

Göra saker rätt
Hållbarhetsstyrning
Hållbarhetsmål: Vår verksamhet

 

 

Material, Utsläpp och avfall. Vatten och utloppsvatten, Energi, Utsläpp

Göra saker rätt
Miljöavtryck
Hållbarhetsstyrning
Hållbarhetsmål: Vårt erbjudande

 

 

Miljömässig utvärdering av leverantörer, Barnarbete, Tvångsarbete, Social utvärdering av leverantörer

Hållbar leverantörskedja
Hållbarhetsstyrning
Hållbarhetsmål: Vår verksamhet

 

 

Hälsa och säkerhet i arbetet

Göra saker rätt
Hälsa och säkerhet
Hållbarhetsmål: Vårt erbjudande

 

 

Mångfald och lika rättigheter, Anställning

Göra saker rätt
Kompetens för framtiden
Hållbarhetsmål: Vår verksamhet

 

GRI 403: Hälsa och säkerhet i arbetet 2018

403-1

Ledningssystem för hälsa och säkerhet i arbetet

Hållbarhetsstyrning

 

403-2

Identifikation av faror, riskanalys och incidentgranskning

Hållbarhetsstyrning

 

403-3

Service inom hälsa

Hållbarhetsstyrning

 

403-4

Arbetarinflytande, konsultation och kommunikation avseende hälsa och säkerhet i arbetet

Hållbarhetsstyrning

 

403-5

Utbildning av arbetare inom hälsa och säkerhet i arbetet

Hållbarhetsstyrning

 

403-6

Främjande av arbetares hälsa

Hållbarhetsstyrning

 

403-7

Förebyggande åtgärder inom hälsa och säkerhet direkt länkat till affärsrelationer

Hållbarhetsstyrning

 

GRI 303: Vatten och utloppsvatten 2018

303-1

Vatten som en knapp resurs

Miljöavtryck
Hållbarhetsstyrning

 

303-2

Ledningssystem för påverkan från utloppsvatten

Miljöavtryck
Hållbarhetsstyrning

 

Områdesspecifika

Standardupplysningar

Sida

Kommentar

GRI 205: Antikorruption 2016

205-2

Kommunikation och utbildning om policyer och procedurer avseende korruption

Göra saker rätt
Hållbarhetsstyrning

Inte tillämpbart. Data per region och medarbetarkategori finns ej tillgänglig eftersom vi följer upp utbildning per affärsområde snarare än region. Data från affärsparter finns inte tillgänglig.

GRI 301: Material 2016

301-1

Materialanvändning per vikt eller volym

Nyckeltal

Inte tillämpbart. Data för förpacknings­material, återtagna produkter och halvfabricerade metaller rapporteras inte eftersom fokus ligger på metaller.

301-2

Återanvänt material

Nyckeltal

 

GRI 302: Energi 2016

302-1

Energikonsumption inom organisationen

Nyckeltal
Redovisningsprinciper

 

302-3

Energiintensitet

Nyckeltal
Redovisningsprinciper

 

GRI 303: Vatten och utloppsvatten 2018

303-3

Vattenuttag

Nyckeltal
Redovisningsprinciper

 

303-4

Utsläpp från vatten

Nyckeltal
Redovisningsprinciper

 

GRI 305: Utsläpp 2016

305-1

Direkta (Scope 1) växthusgaser

Nyckeltal
Redovisningsprinciper

Inte tillämpbart. Sandvik har ingen (väsentlig) stationär källa som orsakar biologiska koldioxidutsläpp.

305-2

Indirekt energi (Scope 2) växthusgaser

Nyckeltal
Redovisningsprinciper

 

305-4

Växthusgasintensitet

Nyckeltal
Redovisningsprinciper

 

305-7

Kväveoxider (NOX), svaveloxider (SOX), och andra väsentliga luftutsläpp

Nyckeltal
Redovisningsprinciper

Inte tillämpbart. POP, HAP eller PM bedöms inte vara väsentliga.

GRI 306: Utsläpp och avfall 2016

306-2

Avfallskategori och metod för bortförsel

Nyckeltal
Redovisningsprinciper

 

GRI 308: Miljömässiga leverantörsutvärderingar 2016

308-2

Negativ miljöpåverkan inom leverantörskedjan och vidtagna åtgärder

Hållbar leverantörskedja

 

GRI 401: Anställning 2016

401-1

Nyanställningar och personalomsättning

Nyckeltal medarbetare

 

GRI 403: Hälsa och säkerhet i arbetet 2018

403-9

Arbetsrelaterade skador

Nyckeltal
Redovisningsprinciper

 

403-10

Arbetsrelaterad sjukdom

Nyckeltal
Redovisningsprinciper

 

GRI 405: Mångfald och lika rättigheter 2016

405-1

Sammansättning av styrande instanser och medarbetare

Nyckeltal medarbetare

 

GRI 408: Barnarbete 2016

408-1

Verksamhet eller leverantörer med väsentlig risk för barnarbete

Hållbar leverantörskedja

 

GRI 409: Tvångsarbete 2016

409-1

Verksamhet eller leverantörer med väsentlig risk för tvångsarbete

Hållbar leverantörskedja