Koncernens balansräkning

MSEK

Not

2017-12-31

2018-12-31

Upplysningar om eventualförpliktelser och ställda säkerheter finns i not 26.

Tillgångar

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

Patent och andra immateriella tillgångar

12

5 465

6 645

Goodwill

12

11 911

15 605

Totalt

 

17 376

22 250

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

Byggnader och mark

12

8 811

9 118

Maskiner och andra tekniska anläggningar

12

11 716

11 879

Inventarier, verktyg och installationer

12

1 494

1 580

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

12

2 377

2 785

Totalt

 

24 398

25 362

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

Andelar i intresseföretag

1, 15

269

100

Finansiella placeringar

 

83

119

Uppskjutna skattefordringar

10

4 203

3 150

Långfristiga fordringar

16

2 219

2 295

Totalt

 

6 774

5 664

Summa anläggningstillgångar

 

48 548

53 276

 

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

Varulager

17

21 416

24 609

Kontraktstillgångar

 

74

143

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

Kundfordringar

18

13 228

15 378

Fordringar hos intresseföretag

 

131

0

Skattefordringar

10

961

740

Övriga fordringar

16

4 431

4 667

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

737

808

Totalt

 

19 488

21 593

Likvida medel

 

12 724

18 089

Tillgångar som innehas för försäljning

30

4 522

641

Summa omsättningstillgångar

 

58 224

65 075

Summa tillgångar

 

106 772

118 351

MSEK

Not

2017-12-31

2018-12-31

Upplysningar om eventualförpliktelser och ställda säkerheter finns i not 26.

Eget kapital och skulder

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

Aktiekapital

 

1 505

1 505

Övrigt tillskjutet kapital

 

7 678

7 678

Reserver

 

3 344

5 110

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

 

36 167

44 183

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

48 694

58 476

Innehav utan bestämmande inflytande

 

28

42

Summa eget kapital

19

48 722

58 518

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

Räntebärande skulder

 

 

 

Avsättningar för pensioner

20

5 630

6 234

Skulder till kreditinstitut

 

1 442

1 123

Övriga skulder

23

21 391

20 431

Totalt

 

28 463

27 788

 

 

 

 

Icke räntebärande skulder

 

 

 

Uppskjutna skatteskulder

10

1 464

2 385

Avsättningar för skatter

10

1 722

1 457

Övriga avsättningar

21

984

1 149

Övriga långfristiga skulder

24

278

303

Totalt

 

4 447

5 294

Summa långfristiga skulder

 

32 911

33 082

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Räntebärande skulder

 

 

 

Skulder till kreditinstitut

 

404

2 348

Övriga skulder

23

582

27

Totalt

 

986

2 375

 

 

 

 

Icke räntebärande skulder

 

 

 

Förskott från kunder

 

2 495

2 447

Leverantörsskulder

 

7 380

7 776

Kontraktsskulder

 

265

275

Skulder till intresseföretag

 

0

1

Skatteskulder

10

1 146

1 252

Övriga skulder

24

2 552

2 467

Övriga avsättningar

21

1 668

2 126

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

7 078

7 420

Totalt

 

22 585

23 764

Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning

30

1 570

612

Summa kortfristiga skulder

 

25 139

26 751

Summa skulder

 

58 050

59 833

Summa eget kapital och skulder

 

106 772

118 351