Not 31. Uppgifter om moderbolaget

Sandvik Aktiebolag, organisationsnummer 556000-3468, är ett svenskt aktiebolag, vars styrelse har sitt säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Box 510, 101 30 Stockholm. Besöksadressen är World Trade Center, Kungsbron 1, sektion G, våning 6, Stockholm.

Moderbolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Aktier kan även handlas i USA i form av ADR (American Depositary Receipts).

Koncernredovisningen för år 2018 omfattar moderbolaget och dess dotterföretag, tillsammans benämnda koncernen. I koncernen ingår även ägd andel av innehaven i intresseföretag.