Sandvik Machining Solutions

Intäkter, MSEK, rörelsemarginal
och justerad rörelsemarginal, %

Sandvik Machining Solutions – Intäkter, MSEK, rörelsemarginal och justerad rörelsemarginal % (bar chart)

Sandvik Machining Solutions är en marknadsledande tillverkare av verktyg och system för industriell metallbearbetning.

Affärsområdets orderingång uppgick till 40 720 miljoner kronor (36 636), en ökning med 6 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Affärsområdets intäkter uppgick till 40 343 miljoner kronor (35 777), en ökning med 8 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Rörelsemarginalen uppgick till 24,5 procent (23,5) av intäkterna och den justerade rörelsemarginalen uppgick till 25,6 procent (23,5) av intäkterna. Det goda marknadsläget under 2017 gav fortsatt positiva effekter under 2018 för Sandvik Machining Solutions. Affärsområdet fokuserade på effektivitet och kostnadsreducerande åtgärder, som effektivitet i verksamheten, för att uppnå en fortsatt stark utveckling.

Finansiell översikt

MSEK

2016

2017

2018

1)

Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster: -439 miljoner kronor för 2018.

2)

Antal medarbetare justerat för jämförelsestörande poster till följd av intern omstrukturering.

Orderingång

33 088

36 636

40 720

Intäkter

32 852

35 777

40 343

Rörelseresultat

6 970

8 413

9 872

Rörelsemarginal, %

21,2

23,5

24,5

Justerat rörelseresultat1)

6 970

8 413

10 311

Justerad rörelsemarginal, %

21,2

23,5

25,6

Avkastning på sysselsatt kapital, %

28,9

35,0

36,9

Antal medarbetare2)

18 950

18 745

19 284