Not 13. Moderbolagets immateriella och materiella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Patent och andra immateriella tillgångar

Goodwill

Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2017

121

139

260

Nyanskaffningar

3

3

Avyttringar och utrangeringar

–14

–14

Omklassificeringar

2

2

Utgående balans 31 december 2017

112

139

251

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2018

112

139

251

Nyanskaffningar

19

19

Avyttringar och utrangeringar

–8

–8

Omklassificeringar

Utgående balans 31 december 2018

123

139

262

 

Patent och andra immateriella tillgångar

Goodwill

Totalt

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2017

97

2

99

Avyttringar och utrangeringar

–11

–11

Omklassificeringar

0

0

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

4

28

32

Utgående balans 31 december 2017

90

30

120

Planenligt restvärde vid årets slut

22

109

131

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2018

90

30

120

Avyttringar och utrangeringar

Omklassificeringar

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

7

28

35

Utgående balans 31 december 2018

97

58

155

Planenligt restvärde vid årets slut

26

81

107

Årets avskrivning redovisas i resultaträkningen enligt följande

 

2017

2018

Administrationskostnader

32

35

Totalt

32

35

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

Maskiner

Inventarier

Pågående nyanlägg­ningar

Totalt

Ackumulerade anskaffnings­värden

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2017

1 719

14 878

1 575

1 237

19 409

Nyanskaffningar

23

110

22

729

884

Avyttringar och utrangeringar

–60

–899

–65

–43

–1 067

Omklassificeringar

29

422

34

–487

–2

Utgående balans 31 december 2017

1 711

14 511

1 566

1 436

19 224

 

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2018

1 711

14 511

1 566

1 436

19 224

Nyanskaffningar

5

167

19

616

807

Avyttringar och utrangeringar

–13

–746

–134

–4

–897

Omklassificeringar

21

433

57

–511

Utgående balans 31 december 2018

1 724

14 365

1 508

1 537

19 134

 

 

 

 

 

 

Uppskrivningar

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2017

39

39

Avyttringar och utrangeringar

Utgående balans 31 december 2017

39

39

 

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2018

39

39

Avyttringar och utrangeringar

0

0

Utgående balans 31 december 2018

39

39

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2017

712

9 976

1 150

11 838

Avyttringar och utrangeringar

–36

–642

–57

–735

Omklassificeringar

1

0

–1

0

Årets avskrivning

52

731

89

872

Nedskrivningar

51

51

Återföring av nedskrivningar

–3

–3

Utgående balans 31 december 2017

729

10 113

1 181

12 023

 

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2018

729

10 113

1 181

12 023

Avyttringar och utrangeringar

–10

–574

–128

–712

Omklassificeringar

2

–2

Årets avskrivning

51

666

84

801

Nedskrivningar

8

0

8

Återföring av nedskrivningar

Utgående balans 31 december 2018

778

10 207

1 135

12 120

 

 

 

 

 

 

Redovisade värden

 

 

 

 

 

1 januari 2017

1 046

4 902

425

1 237

7 610

31 december 2017

1 021

4 398

385

1 436

7 240

1 januari 2018

1 021

4 398

385

1 436

7 240

31 december 2018

985

4 158

373

1 537

7 053